FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Termíny SZK – červen 2021

Státní zkoušky i obhajoby závěrečných prací se uskuteční ve dnech 17. 6. a 18. 6. pro všechny obory KPVHAS (další konkrétní informace k termínům budou včas doplněny).

Závěrečnou práci je třeba vložit do SIS do 27. 5. včetně. Nezapomeňte do SIS vložit zvlášť také český a anglický abstrakt. Dále je třeba odevzdat na katedře jeden pevný výtisk (vázaný v deskách).

Pozvánka na letní školu latinského jazyka

Vážení příznivci letních škol,

letos Vás srdečně zveme do Telče, abychom se věnovali tématu populárního a lidového. Letní škola s názvem "Odi profanum volgus et arceo?

(Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci"

se bude konat 1. –4. července ve spolupráci s Ústavem klasických studií FF MU a s Asociací učitelů klasických jazyků. Veškeré podrobnosti a přihlášku naleznete na webu:

Státní příspěvková organizace Národní filmový archiv hledá posilu do týmu filmografů

Kolega či kolegyně bude shromažďovat data o současné české kinodistribuci a dále je zpracovávat do archivní databáze. Rovněž bude vytvářet vlastní texty, týkající se daného tématu. Pozice je vhodná zejména pro studenty a absolventy filmových i jiných oborů, kteří mají hluboký zájem o českou kinematografii.

Zpráva pro doktorandy

Podmínky soutěže Centra pro studium středověku, určené mj. doktorandům, jsou zde https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/vyhlaseni-1-kola-vnitrni-souteze-v-ramci-programu-progres-q07-v-roce-2021-centrum-pro-studium-stredoveku/. Hana Pátková

ERASMUS NA LETNÍ SEMESTR 2021/22

POZOR !!! JEŠTĚ STÁLE JE MOŽNO SE PŘIHLÁSIT NA POBYTY V PROGRAMU ERASMUS NA LETNÍ SEMESTR 2021/22

Milé kolegyně, milí kolegové,
Rektorát UK vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na zbývající místa z meziuniverzitních smluv.

Nabídka zaměstnání v ÚKUK

Pracovník digitalizační linky Ústřední knihovny UK

 

Co vás v práci čeká? · Skenování různých typů dokumentů na moderních skenerech (včetně jednoho robotického);

· tvorba digitálních objektů ve specializovaném systému ProArc (popis dokumentu, jeho jednotlivých stran a tvorba struktury digitálního objektu); · podíl na obsahové správě Digitální knihovny Kramerius UK (příprava a finalizace digitálních objektů pro import do systému Kramerius);

Program kurzů Archivní teorie a Praktické právní a správní otázky pro archiváře

Program kurzů Archivní teorie a Praktické právní a správní otázky pro archiváře

Čtvrtek 10.50 – 14.05

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po dvou přednáškách dr. Čtvrtníka a jedné přednášce Mgr. Moravce Vás v dalším průběhu semestru čeká ve výše uvedených kursech následující program:

25.3. Přístup k osobním údajům a jejich ochrana v archivech (Praktické právní a správní otázky pro archiváře)

Mgr. Marek Moravec, Právnicka fakulta UK

8. 4. Právní vztahy a právní problémy archivů (Praktické právní a správní otázky pro archiváře)

Nové PVP pro bakalářský obor VSS

Ochrana dokumentů úřední povahy AVR100058

Seminář z dějin správy od roku 1848 AVR100057 (POZOR! Prerekvizitou je složená zkouška z Dějin správy do roku 1945; bez složené zkoušky nemá smysl se na kurz hlásit).

Výzva ke kontrole zapsaných předmětů!

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto vás žádám o kontrolu předmětů, které jsou vypsány v rozvrhu níže, na základě seznamu uloženého v příloze této zprávy. Usilujte o to, abyste stihli včas splnit předměty, které se vypisují pouze jednou za dva roky. Podle toho si též předměty zapište. Jinak by se mohlo stát, že byste tyto předměty nemuseli stihnout splnit.

M. Kindl

Předmět Deutsch neuzeitlicher Quellen,

Studenti, kteří mají ve studijním plánu předmět FOJK – němčina pro archiváře, si jej nyní již mohou zapisovat v SIS (ASZNJ3320). Výuka probíhá v rámci Deutsch neuzeitlicher Quellen

Rozvrh LS 2021

ROZVRH DENNÍHO STUDIA ARCHIVNICTVÍ

Letní semestr 2020–2021

Bakalářské studium

I. ROČNÍK

Proseminář akademické práce, Jarolímková, formou e-learningu, vyučující zašle přihlášeným materiály

Pondělí

9.10 – 10.45 Klasická latina II. (Celetná, termíny, učitelé a učebny dle paralelek)

Zpráva pro doktorandy studijního programu (oboru) Pomocné vědy historické

Splnění povinnosti Představení projektu disertační práce v doktorandském semináři, případně Přednesení přednášky o dílčích výsledcích práce nebo hotové kapitoly disertace v doktorském semináři.

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

vzhledem k tomu, že v LS minulého ani v ZS tohoto akademického roku nebylo možné konat doktorandský seminář v prezenční formě, což je pro splnění výše uvedených studijních povinností třeba, nebylo možné tyto povinnosti splnit.

Exkurze

Milé kolegyně, milí kolegové,

dvakrát odložená exkurze do Nizozemí z důvodu trvající epidemiologické situace, žel, ani v letošním roce neproběhne. Ti studenti, kteří budou v letošním ak. roce končit své studium (jarní termín 2021 či září 2021) a nemají splněnou atestaci za exkurzi, se mohou obrátit na doc. Zd. Hojdu, se kterým se domluví na náhradní formě splnění.

Jakmile to podmínky dovolí, počítáme s návratem do původního režimu konání exkurzí.

Ivana Ebelová a Zdeněk Hojda

Upozornění pro studenty:

Katedra PVH AS počítá s tím, že v rámci možností pomůže těm studentům, kterým vznikly v souvislosti se současnou epidemickou situací problémy při domlouvání a absolvování odborných praxí nebo při objednávání a studiu pramenů pro kvalifikační práce (seminární, bakalářské, diplomatické, případně dizertační). Aby Vám katedra mohla ve Vaší situaci účinně pomáhat, potřebuje vědět zcela přesně, o jakou instituci (archiv nebo úřad) se jedná a co konkrétně od ní potřebujete. Zašlete prosíme tyto informace nejpozději do 20.2. dr. Dobešovi.

ČESKÝ HISTORICKÝ ATLAS – webový portál

Od 3. května 2021 je přístupný interaktivní webový portál Český historický atlas věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech od středověku do současnosti, který je výsledkem grantové spolupráce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. a Katedry geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze. Navazuje na tištěný Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20.

CfP na konferenci Soumrak klasických edic

Zveme na zajímavou konferenci, na jejíž organizaci se podílí i naše katedra. Vizte CfP a pro aktuální informace sledujte aktuality na stránkách www.hiu.cas.cz.

DOPLNĚNO ŘEŠENÍ-Úkol ze Čtení středověkých paleografických textů a úkol z úvodu do studia historie I.

Řešení:

+Ego adalb[er]tus p[ro]mitto stabilitatem meam et con/uersionem morum meo[rum] et obedienciam/regulam s[an]c[t]i benedicti coram d[e]o et omnbus/s[an]c[t]is eius et abbate augustino presente/

Pro „et“ je zde používána ligatura – to postupně vymizí, prosadí se užití „sedmičkovitého“ znaménka et.

V textu je také ligatura ct, spolu se st jde o častou ligaturu; objevují se i v pozdním středověku

Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii

Zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii. Workshop je pořádán v rámci projektu Český historický atlas, NAKI II DG16P02H010. Představuje spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie. 

News

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. May 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. May 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. April 2021