FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Státnice oborů PVH a VSS

Státnice obou oborů se budou konat dne 5. 2. od 8:00. Harmonogram bude doplněn příští týden.

Exkurze katedry PVHAS FF UK, 15. 5. – 26. 5. 2019 (Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZI JE OD TÉTO CHVÍLE MOŽNÉ

Zápisný arch je k dispozici na katedře (hlavní stůl). Uvádějte pouze jméno a mail. Seznam referátů a literatury je v příloze níže.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Nabídka práce

Jedná se o pozici metodik / metodička informačního systému spisové služby v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy.

Hodnocení výuky

Véžené studentky a studenti, jménem FF UK vás upozorňuji na hodnocení výuky. Upozornění jste dostali již mailem, proto je prosím proveďte.

Aktuální stav hodnocení můžete sledovat na  https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/ 

Termíny výuky Archivního kurzu

 

18. 1. - místo konání - FF UK (učebna KPVHAS č. 215)
1. 2. - dtto
Další termíny: 15. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5. a 31. 5. 
Bližší informace týkající se rozvrhu jsou v příloze zprávy..

ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Termín odevzdávání závěrečných prací je u oborů Archivnictví i Veřejné správy stanoven na pondělí 7.1. 2019, a to jak do SIS, tak i fyzicky na katedru. Do SIS musí být vložena práce a česká a anglická anotace (vždy zvlášť). Práce ve fyzické podobě odevzdávejte dvě: jednu v pevné vazbě (s deskami), druhá může být ve vazbě jiné, např. v kroužkové. Práce odevzdávejte na katedru PVH v úř. hodinách, na podatelně (možnost vložit i do schránky na dveřích podatelny) či zašlete poštou.

Nabídka knihovnických stáží

CERL INTERNSHIP and PLACEMENT GRANTS

 

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE I. A II.

Seminář ediční teorie a praxe probíhá pod vedením prof. Pátkové (středověká část) a doc. Ebelové (raně novověká a novověká část) jednou za 14 dní ve čtyřhodinových blocích, a to dle rozvrhu: 18. 10. - Pátková; 1. 11. a 15. 11. - Ebelová; 29. 11. a 13. 12. - dle dohody


Výstupem semináře jsou dvě kritické edice pramenů (menší a větší), student si vybírá dle vlastního zaměření, z kterého období chce vypracovat větší edici, a následně se domluví s vyučujícími.

ARCHIVNÍ KURZ

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

zbývající termín archivního kurzu se uskuteční v pátek 4. 1. od 9,30 na katedře PVH, místnost 215 (Nám. J Palacha 2).

Kvalifikační práce

Studenti, kteří v letošním roce odevzdáali dva exempláře kvalifikační práce ať si druhý exemplář vyzvednou v sekretariátu katedry (pokud si jej neponechal oponent apod. a exemplář se zde nachází).

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

Dne 21.1. dojde ke zrušení konzultačních hodin.

14. Leden 2019