FilozofickáfFakulta

Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze zahajuje v ak. roce 2019/2020 (únor 2020) čtyřsemestrální rekvalifikační Archivní kurz, jehož odborným garantem je doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Kurz je zaměřen pro odborné pracovníky v archivech (ale i ve spisovnách či v jiných správních institucích) či pracovníky z jiných oborů v souvislosti s jejich rekvalifikací (praxe se nevyžaduje) a rovněž pro pracovníky s vysokoškolským vzděláním odlišného zaměření – specializace. Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, přijímací pohovory se nekonají.

Výuka bude probíhat formou přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na praktickou práci s prameny v prostorách FF UK a v archivním areálu Národního archivu v Praze, na výuce se budou podílet vyučující katedry PVHAS ve spolupráci s pracovníky Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby MV.

Celkový počet 256 hodin kurz je s ohledem na praktické potřeby a zkušenosti rozdělen do čtyř semestrů, výuka bude probíhat v celodenních cyklech (jednou za 14 dní v pátek), tj. 32 konzultací po 8 hodinách.

Finanční zajištění kurzu hradí vysílající organizace či sami účastníci.

Cena kurzu činí 30.000,- Kč (tj. cca 120,- Kč/hod) (platbu je možno uhradit ve dvou splátkách).

Celé studium bude zakončeno vypracováním závěrečné písemné práce, testem a ústním pohovorem. Absolvování kurzu bude potvrzeno osvědčením vydaným Karlovou univerzitou.

 

Obsahová náplň kurzu:

- základy pomocných věd historických;

- paleografická cvičení novověku;

- diplomatika novověku;

- sfragistika, heraldika, genealogie;

- přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti;

- dějiny správy od roku 1526 do současnosti;

- základy archivnictví a archivní legislativa;

- spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika;

- pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních fondů (včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.);

- exkurze – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a podnikového archivu, představení spisovny.

Detailní program a časový harmonogram bude rozesílán po uzavření přijímání přihlášek. Minimální počet účastníků je 15 osob.

Přihlášky poštou či e-mailem zasílejte na :

Katedra PVH AS

Nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

e-mail: martin.kindl@ff.cuni.cz.

Informace si můžete také stáhnout v příloze ve formě prezentace.

AttachmentSize
prezentace_archivni_kurz (1).ppt5.53 MB
Nova prihlaska AK.doc121 KB

News

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

12. December 2019

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00...

09. December 2019

Zítra se ruší výuka, která probíhá v NA 12.45–14.15

02. December 2019

5.12. od 11.00 v Archivu hl. m. Prahy (Chodovec)

10.12. (úterý!) 10.30 Nár. archiv, M....

27. November 2019

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. October 2019