Filozofická Fakulta

Nástěnka

! Rozvrh na ZS - upravená verze.

V příloze k dispozici finální verze rozvrhu s drobnými úpravami - prosím, nepřehlédněte.

ARCHIVNÍ KURZ

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

zbývající termína archivního kurzu se uskuteční v pátek 14. 12. a 4. 1. od 9,30 na katedře PVH, místnost 215 (Nám. J Palacha 2).

Kvalifikační práce

Studenti, kteří v letošním roce odevzdáali dva exempláře kvalifikační práce ať si druhý exemplář vyzvednou v sekretariátu katedry (pokud si jej neponechal oponent apod. a exemplář se zde nachází).

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Změna knihovních hodin v prosinci 2018.

V prosinci jsou upraveny výpůjční hodiny Kristýny Ansorgové následovně:

pondělí 10. 12. 9.00 - 17.00
pátek 14. 12. 9.00 - 14.00
pondělí 17. 12. 9.00 - 17.00

Děkujeme za pochopení.

Volné místo v ABS (Archiv bezpeč. složek)

Zájemci ať se hlásí na adrese petr.zeman@abscr.cz

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE I. A II.

Seminář ediční teorie a praxe probíhá pod vedením prof. Pátkové (středověká část) a doc. Ebelové (raně novověká a novověká část) jednou za 14 dní ve čtyřhodinových blocích, a to dle rozvrhu: 18. 10. - Pátková; 1. 11. a 15. 11. - Ebelová; 29. 11. a 13. 12. - dle dohody


Výstupem semináře jsou dvě kritické edice pramenů (menší a větší), student si vybírá dle vlastního zaměření, z kterého období chce vypracovat větší edici, a následně se domluví s vyučujícími.

Výběrový seminář k dějinám diplomacie.

Výběrový seminář

 

Prameny k diplomacii a mezinárodním vztahům v raném novověku a 19. století

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda ve spolupráci s Mgr. Anežkou Hrebikovou

ŽMP hledá pracovníka na pozici „Archivář – správce podnikového a el. Archivu a poválečných fondů“

Podrobnosti v příloze. Uvedené termíny vzhledem k tomu, že místo dosud nebylo obsazeno, samozřejmě neplatí.

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

pondělí 10. 12. 9.00 - 17.00

pátek 14. 12. 9.00 - 14.00
pondělí 17. 12. 9.00 - 17.00...

26. Listopad 2018