FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Rozvrh

Rozvrh je v příloze.

Exkurze katedry PVHAS FF UK, 15. 5. – 26. 5. 2019 (Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZI JE OD TÉTO CHVÍLE MOŽNÉ

Zápisný arch je k dispozici na katedře (hlavní stůl). Uvádějte pouze jméno a mail. Seznam referátů a literatury je v příloze níže. Na exkurzi je možné se přihlašovat do konce února. PROSTŘEDKY NA CESTU (10500,-) VYBÍRÁ paní doc. Ebelová na katedře dne 31.1. od 12.00 do 13.00.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Nabídka práce – Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucího odboru starých tisků.  Více v příloze.

Sdělení pro studenty 1. ročníku oboru archivnictví:

 

V posledních dnech se objevily určité nejasnosti ohledně studijního plánu a počtu kreditů, které máte získat především ve společném základu, resp. z druhého jazyka (nikoliv němčiny!). Tyto nejasnosti vyplynuly z toho, že v akademickém roce 2018-2019 došlo ve studijním plánu katedry k určitým změnám, které již předjímají novou akreditaci oboru, jež ovšem bude platit až od akademického roku následujícího.

Vypsání nového kurzu

Katedra PVH AS oznamuje, že pro zájemce byl dodatečně vypsán předmět Archivní věda ve 21. století. Jedná se o výběrový předmět. Přednášejícím bude PhDr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. ze SOA Praha. Výuka bude probíhat v úterý od 17.30 a zahájena bude v úterý 5.3.. 

Změna rozvrhu předmětu Diplomatika – základní pojmy

Předmět bude vyučován ve čtvrtek od 9.10 ve 215.

Výuka docenta Hojdy v letním semestru

Doc. Hojda má v letním semestru volný semstr, což znamená, že nebude učit. Jeho PŘEDMĚTY SI NEZAPISUJTE!

Oznámení pro studenty navazujícího magisterského studia:

Výuka předmětu Praktické právní otázky pro archiváře začne ve čtvrtek 7.3.2019, výuka předmětu Archivní teorie začne ve čtvrtek 14.3.2019. Přesný program přednášek bude zveřejněn později.

 

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

tajemník katedry 

Bezplatná studenská praxe ve Státním okresním archivu Semily

Nabídka studentům vykonání bezplatné studenské praxe ve 
Státním okresním archivu Semily s možností bezplatného ubytování, více 
viz příloha. 
-- 
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ
  
PhDr. Daniela Coganova

Práce v Knihovně Vojenského historického ústavu Praha

Knihovna Vojenského historického ústavu Praha hledá pracovníka na pozici správce starého/historického fondu. Vítáni jsou absolventi (alespoň Bc.) z oborů knihověda, knihovnictví, archivnictví nebo historie. Náplní práce je správa starého fondu (včetně map), zabezpečení jeho uložení, zpracování, zpřístupnění, restaurování, digitalizace atd., ale také příležitostné zpracovávání rešerší nebo publikování krátkých textů na webu www.vhu.cz.

Posunutí začátku výuky u doc. Holé a dr. Sekyrkové

Výuka doc. Holé začne 27.2. a dr. Sekyrkové 25.2.

Práce v DPP

Nabídka práce pro absolventy, resp. studenty. Jsme dost specifické archivní pracoviště se zaměřením na historii pražské městské dopravy, kde nyní potřebujeme dalšího kolegu/kolegyni s kombinací znalostí novodobé historie/městské správy (1945+) a techniky. K tomu by byla ideální znalost pražského místopisu. Klasický archivář se u nás obvykle topí v technické dokumentaci, technik proti tomu nemá historické souvislosti ani systematičnost archiváře, což je také velmi důležité.

Upozornění pro studenty navazujícího magisterského studia:

Studenti, kteří se dosud nezapsali na předmět Němčina historických pramenů (AAH500111), nechť se do 25.2. přihlásí u dr. Dobeše. Do předmětu se momentálně zapsat nejde. Bude to možné pouze na žádost tajemníka katedry, který ale k tomuto účelu potřebuje mít seznam studentů, jichž se to týká.

Termíny výuky Archivního kurzu

 

Aktualizace programu kurzu uložena v příloze.

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE I. A II.

Seminář ediční teorie a praxe probíhá pod vedením prof. Pátkové (středověká část) a doc. Ebelové (raně novověká a novověká část) jednou za 14 dní ve čtyřhodinových blocích, a to dle rozvrhu: 18. 10. - Pátková; 1. 11. a 15. 11. - Ebelová; 29. 11. a 13. 12. - dle dohody


Výstupem semináře jsou dvě kritické edice pramenů (menší a větší), student si vybírá dle vlastního zaměření, z kterého období chce vypracovat větší edici, a následně se domluví s vyučujícími.