FilozofickáfFakulta

Profil absolventa oboru Veřejná správa a spisová služba (NMgr.)

Studijní program reaguje na společenskou poptávku a možnosti uplatnění primárně s ohledem na dvě základní oblasti:

V oblasti veřejné správy jsou vlivem rychle se měnícího právního prostředí a z toho vyplývající jisté nestability kladeny vysoké nároky na pracovníky v dané oblasti a na jejich schopnost operativně reagovat na tyto změny, což je možné provádět kvalifikovaně pouze na základě znalostí z oblasti státní správy a samosprávy (včetně vědomostí o historickém vývoji a souvislostech), organizace a fungování spisové služby jako odborné správy dokumentů, spisoven a archivů včetně legislativního ukotvení.

Druhou oblastí, jež je jednou z priorit českého státu v současné době, na níž je kladen zásadní důraz, je elektronický způsob úřadování. S ním souvisí řada právních předpisů tuto oblast upravujících, které kvalitní pracovník spisové služby musí znát. Kromě již citovaného zákona o archivnictví je to např. zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu jako ověřovacím a pověřovacím prostředku, zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který zavedl do praxe systém datových schránek, tedy věrohodný komunikační prostředek pro zasílání elektronických dokumentů. Vydávání těchto právních předpisů i jejich následujících úprav vede snaha zrovnoprávnit elektronické dokumenty (jejichž podíl roste geometrickou řadou) s dokumenty analogovými (problematika validity elektronických dokumentů). Vývoj nových poznatků skládaný do právních předpisů a vývoj technických prostředků směřujících k možnostem práce s elektronickými dokumenty, s jejich uchováváním a využíváním takovým způsobem, jako tomu bylo (a je) u dokumentů analogových, klade vysoké nároky na odbornou kvalifikaci pracovníků v dané oblasti a jejich znalosti z nejen oblasti veřejné správy, ale i znalosti stále se vyvíjejících systémů a jejich fungování v minulosti i současnosti.

Aktuality

There are not any news