FilozofickáfFakulta

PVH pro historiky

PVH pro historiky

Organizace kurzu:

- pro jednoborové studenty je kurz dvousemestrální (1 + 1)

- pro dvouoborové studenty je kurz jednosemestrální (1 + 1)

- skládá se z přednášky a cvičení - docházka na semináře je povinná (max. 3 absence v jednom semestru)

- atestace:

a) zápočet - uděluje se na základě pravidelné docházky na cvičení po LS

b) zkouška - podrobnosti viz dále

 

Požadavky ke zkoušce z PVH pro studenty historických oborů FF UK

Standardně se zkouška skládá:

a) z praktické části. V ní studenti prokáží základní znalosti paleografie (přepis 3 krátkých českých textů z různých období - bastarda, novogotická kurziva 16. či 17. století a novogotická kurziva 18. či 19. století) a znalost praktické chronologie (převádění dat pomocí tabulek - po dvou datech podle římského datování a datování podle křesťanských svátků).

(Upozornění: Pro studenty, kteří předloží lékařské potvrzení, že nejsou ze závažných důvodů schopni absolvovat praktickou část zkoušky v této podobě, je připravena adekvátní náhradní praktická zkouška. Bližší informace podá garant předmětu.)

b) z teoretické části. Základní teoretické informace získají studenti z publikace Vademecum PVH (povinná literatura). Z doporučené literatury si ke zkoušce vyberou a nastudují jednu práci z diplomatiky či paleografie a jednu dle svého zájmu (srv. níže seznam doporučené literatury).

 

I. Povinná literatura

A.     Teoretická část:

Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických.  Praha,  několik vydání

B.     Praktická část:

1.      Zvládnout četbu paleografických ukázek:

Kašpar, J: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1, 2. Praha 1987, č. ukázek 35, 36, 38, 41-43, 49, 52, 61

Hledíková, Z. – Kašpar, J. – Ebelová, I.: Paleografická čítanka I, II. Praha – několik vydání – poslední 2014, č. ukázek z vydání z roku 1982) XLV, LVII, LXX, LXXIV–LXXXIX, LXXXVII, XCIII, CII, CIX–CX

2.      Umět převádět starší  způsoby datování, používané v našem prostředí, na dnešní způsob datování podle některé z následujících příruček chronologie:

Bláhová, M.: Historická chronologie. Praha 2001

Friedrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1934, reprint 1997

Emler, J.: Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, Praha 1876

 

II. Doporučená literatura

Diplomatika

Húščava, A. – Šebánek, J. – Fiala, Z.: Československá diplomatika 1. Praha 1965

Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971

Fiala, Z.: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách. Sborník historický 1, 1953, s. 27–45

Šebánek, J. – Dušková, S.: Výbor studií k českému diplomatáři. Brno 1981

Nový, R.: Listiny pražských biskupů XI.–XIV. století. Praha 1960

Burdová, P.: Úřad desk zemských. Sborník archivních prací 36, 1986, s. 273–381

Nuhlíček, J.: Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských. Praha 1940

Vojtíšek, V.: Výbor rozprav a studií. Praha 1953 (studie o městské diplomatice)

Pražák, J.: O diplomatické metodě studia městských knih. Archivní časopis 3, 1953, s. 145–162, 205–227

Hlaváček, I. (ed.): Z pomocných věd historických X – Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války. Praha 1992. AUC – Phil. et hist. 1

Kristen, Z.: Listy posélací a jejich registra v královské kanceláři české až do Bílé Hory. Časopis archivní školy 5, 1927, s. 1-109

Stloukal, K.: Česká kancelář dvorská 1599–1608. Praha 1931

Paleografie

Šebánek, J.: Pomocné vědy historické I. Paleografie. Brno 1958, 1961, 1966 atd.

Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1, 2. Praha 1987

Húščava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951

Pátková, H.: Cvičení z pozdně středověké paleografie. Dolní Břežany 2001

Pátková, H.: Album pozdně středověkého písma. I. II. III. Dolní Břežany 2002, 2003

Kaňák, B.: Paleografické texty. I. II. Olomouc 1994, 1999

Flodr, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974

Historická chronoogie

Hlaváček, I.: Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech. AUC 1971, Phil. et hist. 3–4, Studia historica 6–7, Z PVH (2), Sborník k 100. výročí narození G. Friedricha, s. 39–63

Kollmann, J.: Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích. SAP XXIV, 1974, s. 3–41

Selešnikov, S. I.: Člověk a čas. dějiny kalendáře a chronologie. přel. a doplnil J. Maršálek. Praha 1974

Sedlák, V. J.: Tabulky k převádění dat historických pramenů. Praha 1960, 1970

Kodikologie

Hlaváček, I.. Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1994

Sfragistika, heraldika, genealogie

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989

Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Šenov u Ostravy 1998

Čarek, J.: O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova. Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy VIII, 1938, s. 1–50

Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985

Vojtíšek, V.: Naše státní znaky (staré a nynější). Praha 1921

Petráň, J.: Český znak. Praha 1970

Hlinomaz, M.: Vývoj československé státní symboliky v letech 1918–1990. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 81–184

Fiala, M. – Hrdlička, J.: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 261–306

Numizmatika

Nohejlová-Prátová, E.: Základy numizmatiky. Praha 1975, 1986

Pošvář, J.: Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Praha 1977

Vorel, P.: Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020