FilozofickáfFakulta

Druhy studia

Katedra pomocných věd historických v současné době nabízí bakalářské a navazující studium ve dvou oborech:

1) Archivnictví a pomocné vědy historické 

2) Veřejná správa a spisová služba.

 

Bakalářský studijní obor Archivnictví a pomocné vědy historické

 

Program archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe. Program lze studovat v samostatném studiu prezenčním i kombinovaném, v němž je vedle zmíněných disciplín kladen důraz též na české dějiny.
Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby.
Absolvent bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko-historicky orientovaných oborů. Studium zároveň vede absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků. Program je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli po složení přijímací zkoušky pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu archivnictví a pomocných věd historických, případně dalších historicky orientovaných programů.

- studium v prezenční i kombinované formě

- přijímací zkouška jednokolová písemná (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Bakalářský studijní obor Veřejná správa a spisová služba

 

Profilovými předměty tohoto studia jsou archivnictví a spisová služba, veřejná správa, pomocné vědy historické a novější české dějiny. Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby. Absolvent bude připraven pro práci v orgánech státní správy, samosprávy, ve veřejnosprávních institucích, v nevládních organizacích i v hospodářské sféře. Bude specialistou zejména pro práci ve spisové službě. Studium zároveň vede absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků.

- studium v prezenční formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Navazující studijní obor Archivnictví a pomocné vědy historické

 

Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské studium programu Archivnictví a pomocné vědy historické či jiných bakalářských programů zaměřených na historii je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie či dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe.

- studium v prezenční i kombinované formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Navazující studijní obor Veřejná správa a spisová služba

 

Absolventi programu budou mít vzhledem ke kvalitní a kvalifikované přípravě široké uplatnění v následujících oblastech jako:
- vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a soukromopodnikatelské sféry (soukromého podnikání);
- vedoucí pracovníci správních archivů;
- metodici spisové služby; pracovníci ve všech oblastech veřejné správy - státní správy (ústřední - ministerstva, ústřední orgány státní správy, např. ČSÚ, ČÚZK, NBÚ aj.), samosprávy (městské, územní, profesní, zájmové) i v soukromém sektoru, pracující s tradičními analogovými a především elektronickými dokumenty.

- studium v prezenční formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020