FilozofickáfFakulta

Druhy studia

Katedra pomocných věd historických v současné době nabízí bakalářské a navazující studium ve dvou oborech:

1) Archivnictví a pomocné vědy historické 

2) Veřejná správa a spisová služba.

 

Bakalářský studijní obor Archivnictví a pomocné vědy historické

 

Program archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe. Program lze studovat v samostatném studiu prezenčním i kombinovaném, v němž je vedle zmíněných disciplín kladen důraz též na české dějiny.
Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby.
Absolvent bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko-historicky orientovaných oborů. Studium zároveň vede absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků. Program je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli po složení přijímací zkoušky pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu archivnictví a pomocných věd historických, případně dalších historicky orientovaných programů.

- studium v prezenční i kombinované formě

- přijímací zkouška jednokolová písemná (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Bakalářský studijní obor Veřejná správa a spisová služba

 

Profilovými předměty tohoto studia jsou archivnictví a spisová služba, veřejná správa, pomocné vědy historické a novější české dějiny. Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby. Absolvent bude připraven pro práci v orgánech státní správy, samosprávy, ve veřejnosprávních institucích, v nevládních organizacích i v hospodářské sféře. Bude specialistou zejména pro práci ve spisové službě. Studium zároveň vede absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků.

- studium v prezenční formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Navazující studijní obor Archivnictví a pomocné vědy historické

 

Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské studium programu Archivnictví a pomocné vědy historické či jiných bakalářských programů zaměřených na historii je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie či dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe.

- studium v prezenční i kombinované formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Navazující studijní obor Veřejná správa a spisová služba

 

Absolventi programu budou mít vzhledem ke kvalitní a kvalifikované přípravě široké uplatnění v následujících oblastech jako:
- vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a soukromopodnikatelské sféry (soukromého podnikání);
- vedoucí pracovníci správních archivů;
- metodici spisové služby; pracovníci ve všech oblastech veřejné správy - státní správy (ústřední - ministerstva, ústřední orgány státní správy, např. ČSÚ, ČÚZK, NBÚ aj.), samosprávy (městské, územní, profesní, zájmové) i v soukromém sektoru, pracující s tradičními analogovými a především elektronickými dokumenty.

- studium v prezenční formě

- přijímací zkouška jednokolová ústní (podrobnosti v sekci Uchazeč)

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021