FilozofickáfFakulta

Publikační činnost

Publikační projekty a jejich anotace

Členové katedry  PVHAS se především snaží zpracovat základní monografie a příručky reflektující současný stav výzkumu pomocných věd historických a dějin správy. Prozatím byly publikovány základní práce o historické chronologii (M. Bláhová) a středověké paleografii (H. Pátková), průběžně jsou zpracovávány monografie o české diplomatice (garanti: M. Bláhová, H. Pátková, I. Ebelová, J. Šouša) a o novověké paleografii (garant: I. Ebelová). K nejvýznamnějším publikačním projektům katedry dále patří ediční řady Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (Z. Hledíková), zpřístupňující základní prameny k českým církevním, politickým a kulturním dějinám uloženým ve Vatikánském archivu, Liber vetustissimus Antiquae civitatis Pragensis (H. Pátková), který představuje vědeckou edici nejstarší dochované městské knihy v Čechách a na Moravě,

Soupisy židovských rodin a židovských familiantů v Čechách v 18. století (I. Ebelová, K. Woitschová, publikovány soupisy z roku 1783 a 1793), které zpřístupňují důležitý pramen k dějinám Židů v Čechách a na jehož zpracování  se významně podílejí také studenti oboru (dosud publikováno osm dílů), dále Libri civitatis, zpřístupňující především pozdně středověké a raně novověké městské knihy (I. Ebelová), Fontes histoariae artium (Zdeněk Hojda) a připravovaná ediční řada Fontes rerum Bohemicarum aetatis novae (Zdeněk Hojda).

Členové katedry mají rovněž významný podíl na publikacích nakladatelství Lidové noviny, především na ediční řadě Dějiny českých, moravských a slezských měst (I. Ebelová), a na kolektivních monografiích CMS Přemyslovci. Budování českého státu (M. Bláhová) a Lucemburkové (M. Bláhová, I. Hlaváček), na ediční řadě Velké dějiny zemí Koruny české (M. Bláhová) a Knižnice Dějin a současnosti (Zdeněk Hojda) Dále spolupracují na edičním projektu Národního zemědělského muzea a Národního archivu Čeští agrární historici a zemědělsko-lesničtí archiváři (J. Šouša) a na projektu Vývoj české ústavnosti 1618-1918 (s Ústavem právních dějin UK PrF Praha). Rovněž se podílejí na zpracování domácích, a hlavně zahraničních encyklopedií, jako Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich (Jan Thorbecker Verlag; M. Bláhová, I. Hlaváček, Z. Hledíková), Encyclopaedia of  the Medieval Chronicle (nakladatelství Brill; M. Bláhová), Lexikon der Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448 (nakladatelství Duncler et Humblot; Z. Hledíková), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, (nakladatelství Herder, Z. Hledíková), Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich – Deutschsprachige Länder (nakladatelství Schnell und Steiner; Z. Hledíková); Biografický slovník českých zemí (nakladatelství Libri; M. Bláhová, Z. Hledíková, I. Ebelová).

 

Nejdůležitější výstupy

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, edd. H. Pátková, Z. Hojda, Praha 2006. Kolektivní práce reflektuje základní problematiku řečenou na katedře, podává definici a současný stav bádání o pragmatických písemnostech a informuje o jejich jednotlivých okruzích a typech od středověku do současnosti.

Hana Pátková, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008. Zpracování vývoje písma ve středověkých Čechách.

Zdeňka Hledíková, Jan Dobeš, Jan Janák, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005. Monografické zpracování dějin státní a církevní správy České republiky a jejích historických předchůdců od historických počátků do současnosti.

Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha 2008. Práce pojednává o významné osobnosti českých církevních dějin 14. století.

Hana Pátková, Album scripturae medii aevi posterioris 1–10. Scriptorium. Praha – Dolní Břežany 2002–2009. Jde o projekt specializovaného atlasu, mapujícího vývoj písma městských knih v pozdně středověkých Čechách.

Zdeňka Hledíková, Svět české středověké církve. Praha 2010. Kniha představuje soubor statí k církevním dějinám, jež se soustřeďují na formy a obsah působení duchovenstva v české pozdně středověké společnosti.

Ivana Ebelová, a  Helena Hasilová, Jaroslav Panáček, Petr Gajdošík, Libri civitatis - Nejstarší městská kniha České Lípy 1461–1722, Ústí nad Labem 2005. Edice důležitého historického a filologického pramene.

Soupis židovských rodin v Čechách 1793, I–VI, Praha 2002–2008. Edice důležitého pramene k dějinám Židů v českých zemí.

Soupis židovských familiantů v Čechách 1783, I–II, Praha 2008, 2010.

Mlada Holá, Kancelář vratislavského hejtmanství za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Supplementum Sborníku archivních prací 1, 2011 (v tisku). Práce představuje významný příspěvek k poznání české správy vedlejších zemí ve středověku.

Klára Woitschová, „…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, Pelhřimov 2011. Prosopograficky zaměřená práce je důležitým příspěvkem k fungování jedné z hlavních správních institucí raně novověkého českého státu.

Jan Dobeš, Národní shromáždění v letech 1945-1948 (disertace připravená pro tisk). Autor sleduje vývoj ústřední instituce československého státu v letech zásadních politických a společenských změn. 

 

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020