FilozofickáfFakulta

Konference

Pracovníci katedry  PVHAS se pravidelně podílejí na organizaci a obsahové náplni vědeckých konferencí  v ČR i v zahraničí. V rámci úkolu Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny řešeného v rámci výzkumného záměru uspořádala katedra mezinárodní konferenci Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2006. Z konferencí, při jejichž organizaci členové katedry pravidelně spolupracují je  nutno uvést konference v řadě Světci a jejich kult ve středověku (hlavní pořadatel Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK), Korunní země v dějinách českého státu (hlavní pořadatel Ústav českých dějin FF UK), Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih (společně s FF UJEP Ústí nad Labem a AhlM Prahy) a mezioborová setkání k dějinám 19. století v Plzni. Vedle toho členové katedry každoročně vystupují s referáty na četných domácích a zahraničních konferencích.

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021