FilozofickáfFakulta

Navazující magisterské studium

Charakteristika oboru: Obor archivnictví a pomocné vědy historické magisterského typu navazující na bakalářské studium archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v oblasti archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie nebo dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické a archivní teorie a praxe.

Cíle studia studijního oboru: Magisterský studijní obor archivnictví a pomocné vědy historické navazuje na obor bakalářský a připravuje absolventy pro vědeckou práci v historicky zaměřených institucích a pro řídící a odbornou kvalifikovanou práci ve všech typech archivů, především ve státních archivech a v archivech zvláštního významu, rovněž ve společensko vědních vědeckých a kulturních institucích se zaměřením na historii a pomocné vědy historické. Studium poskytuje absolventovi teoretické poznatky i schopnost praktického zvládnutí vysoce kvalifikovaných činností spojených s vědeckou a řídící prací v oboru, a vést ho k soustavnému sledování vývoje oboru a přizpůsobování svých znalostí a dovedností měnícím se objektivním podmínkám a profesním požadavkům.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí k magisterskému studiu: Úspěšné absolvování bakalářského studia oboru archivnictví, případně jiného historicky orientovaného oboru, a složení přijímací zkoušky z diplomatiky, paleografie, z němčiny a středověké latiny. Podmínkou absolvování přijímací zkoušky je předložení bakalářské práce (předkládá se při přijímací zkoušce).

Podmínky, které student magisterského studijního oboru Archivnictví a pomocné vědy historické musí splnit v průběhu studia: V průběhu studia je student povinen absolvovat předepsaný studijní program, v souladu se studijním a zkušebním řádem, včetně odborné praxe, vypracovat předepsané písemné práce a složit předepsané zkoušky, zápočty a kolokvia. Základní předměty jsou povinné, u povinně výběrových volí student z předložené nabídky, výběr doplňuje volitelnými předměty podle nabídky katedry pomocných věd historických a archivního studia a dalších historicky orientovaných pracovišť UK FF.

Ukončení studia na oboru Archivnictví a pomocné vědy historické: Předpokladem úspěšného ukončení magisterského studijního programu je. 1) Zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce z oborů pomocných věd historických, dějin správy, nauky o pramenech nebo archivní teorie, s možným přesahem do oblasti historie nebo příbuzných oborů, event. historické téma s důrazem na písemné prameny včetně jejich důkladné analýzy. Magisterská práce vychází z historických pramenů a znalostí odborné literatury, její rozsah závisí na povaze zpracovávaného tématu (minimálně 60 stran). 2) Složení státní závěrečné zkoušky z předmětů: pomocné vědy historické v plném rozsahu včetně důkladné znalosti vývoje oboru a odborné literatury, a archivní teorie v rozsahu magisterského studia.

Aktuality

There are not any news