FilozofickáfFakulta

Charakteristika oboru Veřejná správa a spisová služba

Studium se zaměřuje na tři hlavní oblasti: historii, ekonomii a právo. Historie (zejména české a československé dějiny 19. a 20. století a dějiny státní správy tohoto období) tvoří základ, od něhož se odvíjejí přednášky náležející do zbývajících dvou oblastí. Studium daného oboru se realizuje na Katedře pomocných věd historických a archivního studia zejména proto, že dějiny státní správy patří dlouhodobě mezi její profilové předměty a tvoří důležitou součást druhého zde realizovaného studijního oboru Archivnictví a pomocné vědy historické. Výchova budoucích odborníků v oblasti veřejné správy a spisové služby tak představuje přirozené rozšíření působnosti katedry. Navíc se odehrává v úzkém propojení s vzděláváním budoucích archivářů, což významně přispívá k lepšímu vzájemnému poznání a praktickému propojení těchto dvou na sebe navazujících sfér. Do studijního programu náleží vedle výše uvedených oblastí kurz věnovaný spisové službě, kde je věnována pozornost jejím současným proměnám, v jejichž průběhu její stále větší část opouští klasickou písemnou formu a přesouvá se do elektronické podoby. Vzhledem k tomu, že studium sestává z předmětů historických, ekonomických a právních, disponují absolventi znalostmi z oborů, jež jsou pro úspěšné a kvalifikované působení ve výše uvedených typech institucí nezbytné.

Součástí studijního programu i kurzy zabývající se některými pomocnými vědami historickými, především heraldikou, zejména pak státní a komunální symbolikou, novověká, resp. nejnovější diplomatikou, sfragistikou v kontextu ověřovacích a pověřovacích prostředků.

Ekonomické předměty se týkají zejména ekonoomické propedeutiky, hospodářské politiky obecně a hospodářské politiky současných států a Evropské unie, zohledněna je vzájemná provázanost mezi ekonomií a právem. Právní část tvoří především kurzy zabývající se jednotlivými oblastmi práva (právní dějiny, ústavní právo, základy trestního, občanského, obchodního a správního práva).

Součástí studia absolvování odborné praxe v některé státní nebo samosprávné instituci v minimální délce 3 týdnů.

Ačkoliv se veřejná správa (v různých podobách) v současné sobě vyučuje na několika především soukromých vysokých školách, spojení tří hlavních oborů (historie, ekonomie a právo), jakožto i důraz na spisovou službu, úzká spolupráce se státními archivy a jednotlivými spisovnami, představuje jedinečný rys výuky a studia veřejné správy na Katedře PVH AS UK FF a zároveň je zárukou dobrého uplatnění absolventů tohoto oboru v praxi.

Aktuality

There are not any news