FilozofickáfFakulta

Bakalářské studium

Charakteristika studijního oboru: Obor archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe. Obor lze studovat v jednooborovém studiu, v němž je vedle zmíněných disciplin kladen důraz též na české dějiny.

Cíle studia studijního oboru: Cílem bakalářského studia oboru archivnictví a pomocné vědy historické je v první řadě nabytí poznatků moderní archivní teorie a základních zkušeností a technik archivní praxe. Současně má student zvládnou základy historické vědy a získat přehled znalostí českých dějin, získat základní poznatky pomocných věd historických, především diplomatiky, chronologie a paleografie, orientovat se v pramenech k českým dějinám a podrobně zvládnout dějiny správy českých zemí.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí k bakalářskému studiu: Úspěšné složení přijímací zkoušky do příslušného studijního programu, jejímž předmětem je obecný kulturně historický rozhled, české dějiny a pomocné vědy historické, základní znalosti o archivnictví a jazykové předpoklady. Přijímací zkouška je jednokolová, ve formě písemného trestu, zjišťujícího předpoklady uchazeče k vysokoškolskému studiu a základní znalosti historie, ověřujícího jazykové znalosti a zájem o obor.

Podmínky, které student oboru Archivnictví a pomocné vědy historické musí splnit v průběhu studia: V průběhu studia je student povinen absolvovat předepsaný studijní program podle studijního plánu, v souladu se studijním a zkušebním řádem, včetně odborné praxe, vypracovat předepsané písemné práce a složit předepsané zkoušky, zápočty a kolokvia. Základní předměty jsou povinné, u povinně výběrových volí student z předložené nabídky, výběr doplňuje volitelnými předměty podle nabídky katedry pomocných věd historických a archivního studia a dalších historicky orientovaných pracovišť FF UK.

Ukončení studia na oboru Archivnictví a pomocné vědy historické: Předpokladem úspěšného ukončení studijního programu je: 1) Zpracování a úspěšná obhajoba závěrečné bakalářské práce v rozsahu minimálně 40 stran. 2) Složení bakalářské zkoušky z předmětů: archivnictví, pomocné vědy historické (v rozsahu bakalářského studia), nauka o pramenech a dějiny správy českých zemí v kontextu českých dějin.

Aktuality

There are not any news