FilozofickáfFakulta

Profil absolventa oboru Pomocné vědy historické a archivnictví (bc.)

Profil absolventa studijního oboru: Absolvent bakalářského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby. Absolvent bakalářského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude připraven pro práci a bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vyšším středním vzděláním především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko historicky orientovaných oborů. Současně má studium vést absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků. Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli po splnění předepsaných podmínek nebo složení přijímací zkoušky pokračovat dále v magisterském studiu archivnictví a pomocných věd historických, případně dalších historicky orientovaných oborů. Získané vzdělání může absolvent uplatnit především ve všech typech archivů zpracovávajících a uchovávajících především moderní materiál, v úřadech a institucích státní správy, v muzeích a dalších kulturně historických institucích, ve spisovnách úřadů a institucí různých typů. Najde uplatnění rovněž v cestovním ruchu a v mediální práci.

Aktuality

There are not any news