FilozofickáfFakulta

Profil absolventa oboru Veřejná správa a spisová služba (bc.)

Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Veřejná správa a spisová služba je připraven pro práci v orgánech státní správy, samosprávy, v nevládních organizacích i v hospodářské sféře. Studium se zaměřuje na tři hlavní oblasti: historii, ekonomii a právo. Historie (zejména české a československé dějiny 19. a 20. století a dějiny státní správy tohoto období) tvoří základ, od něhož se odvíjejí přednášky náležející do zbývajících dvou oblastí. Studium daného oboru se realizuje na Katedře pomocných věd historických a archivního studia zejména proto, že dějiny státní správy patří dlouhodobě mezi její profilové předměty a tvoří důležitou součást druhého zde realizovaného studijního oboru Archivnictví a pomocné vědy historické. Výchova budoucích odborníků v oblasti veřejné správy a spisové služby tak představuje přirozené rozšíření působnosti katedry. Navíc se odehrává v úzkém propojení s vzděláváním budoucích archivářů, což významně přispívá k lepšímu vzájemnému poznání a praktickému propojení těchto dvou na sebe navazujících sfér. Do studijního programu náleží vedle výše uvedených oblastí kurz věnovaný spisové službě, kde je věnována pozornost jejím současným proměnám, v jejichž průběhu její stále větší část opouští klasickou písemnou formu a přesouvá se do elektronické podoby. Vzhledem k tomu, že studium sestává z předmětů historických, ekonomických a právních, disponují absolventi znalostmi z oborů, jež jsou pro úspěšné a kvalifikované působení ve výše uvedených typech institucí nezbytné.

Aktuality

There are not any news