Archivní kurz

Nový archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy a závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu ivana.ebelova@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze zahajuje v ak. roce 2019/2020 (únor 2020) čtyřsemestrální rekvalifikační Archivní kurz, jehož odborným garantem je doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Kurz je zaměřen pro odborné pracovníky v archivech (ale i ve spisovnách či v jiných správních institucích) či pracovníky z jiných oborů v souvislosti s jejich rekvalifikací (praxe se nevyžaduje) a rovněž pro pracovníky s vysokoškolským vzděláním odlišného zaměření – specializace. Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, přijímací pohovory se nekonají.

Výuka bude probíhat formou přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na praktickou práci s prameny v prostorách FF UK a v archivním areálu Národního archivu v Praze, na výuce se budou podílet vyučující katedry PVHAS ve spolupráci s pracovníky Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby MV.

Celkový počet 256 hodin kurz je s ohledem na praktické potřeby a zkušenosti rozdělen do čtyř semestrů, výuka bude probíhat v celodenních cyklech (jednou za 14 dní v pátek), tj. 32 konzultací po 8 hodinách.

Finanční zajištění kurzu hradí vysílající organizace či sami účastníci.

Cena kurzu činí 30.000,- Kč (tj. cca 120,- Kč/hod) (platbu je možno uhradit ve dvou splátkách).

Celé studium bude zakončeno vypracováním závěrečné písemné práce, testem a ústním pohovorem. Absolvování kurzu bude potvrzeno osvědčením vydaným Karlovou univerzitou.

 

Obsahová náplň kurzu:

– základy pomocných věd historických;

– paleografická cvičení novověku;

– diplomatika novověku;

– sfragistika, heraldika, genealogie;

– přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti;

– dějiny správy od roku 1526 do současnosti;

– základy archivnictví a archivní legislativa;

– spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika;

– pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních fondů (včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.);

– exkurze – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a podnikového archivu, představení spisovny.

Detailní program a časový harmonogram bude rozesílán po uzavření přijímání přihlášek. Minimální počet účastníků je 15 osob.

Přihlášky poštou či e-mailem zasílejte na :

Ivana Ebelová

Katedra PVH AS

Nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

e-mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz.

Informace si můžete také stáhnout v příloze ve formě prezentace.

Úvod > Studium > Archivní kurz