FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Stáže Českého centra

Kancelář Česká centra nabízí našim studentům stáže v českých centrech v zahraničí, na které mohou využít stipendium Erasmus+. V případě zájmu se obracejte na mgr. Petru Benešovskou na zahraničním oddělení.

 

Uzavření knihovny a změna otevírací doby sekretariátu

V souladu s nařízením vlády rušíme až do odvolání provoz katederní knihovny.

Sekretariát bude prezenčně otevřen v pondělky a ve čtvrtky od 8.00 do 14.00. Po mailu funguje v době úterý až čtvrtek, 8.00–14.00. Dne 22.10 je sekretariát uzavřen.

Změny ve výuce pro MS teams

Základy heraldiky, sfragistiky a genealogie (který se koná jednou za 2 roky), je letos vypsán pro posluchače bakalářského studia archivnictví (magistři jej budou mít příští akad. rok pod názvem Sfragistika, heraldika, genealogie, proto nyní tento předmět mažeme z rozvrhu). Na předmět se mohou hlásit všechny ročníky bc. studia archivnictví. Koná se na MS Teams ve čtvrtek ve 14.10–15.40. S omluvou za předčasné vypsání, M. Kindl.

Archivní kurz

vzhledem k přijatým opatřením se prezenční výuka tento ani příští týden nekoná, náhradní výuka proběhne formou předtočených přednášek a prezentací. Bližší informace budou všem zaslány e-mailem.

Aktualizovaný ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR – v příloze+seznam předmětů vypisovaných jednou za dva roky

Novověká diplomatika pro bakalářské studium 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Přístup do elearningu KPVHAS!!!

Distanční výuka katedry (VSS i PVHAS) bude probíhat na platformě MS Teams. Prosíme všechny studenty, aby se do našeho teamu přihlásilili kódem:

Nová média v muzejní praxi

Seminář doporučujeme studentům k zapsání.

„Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování"

 „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování" organizovaný v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“, jehož řešitelem je Státní oblastní archiv v Praze a spoluřešitelem Národní archiv. 

Sdělení k exkurzi

Exkurze do Nizozemí se nebude konat ani v náhradním podzimním termínu.

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 11.00 se uskuteční v posluchárně katedry č. 215 uskuteční schůzka všech účastníků na které budou vraceny peníze a diskutována možnost uskutečnit alespoň náhradní exkurzi v tuzemsku. 

Pomoc s archivním výzkumem

Dobrý den,

jsem doktorandka Ústavu translatologie FF UK. Letos na podzim si plánuji podat žádost o projekt START s tématem Vzdělávací, organizační a osvětová činnost Jiřího Levého. Jedná se de facto o zpracování díla tohoto teoretika překladu a jeho přínosu pro odbornou veřejnost. Ráda bych s prosbou o  spolupráci oslovila i některého doktoranda z Katedry pomocných věd historických a archivního studia.

Informační a seznamovací den pro studenty prvních ročníků

V pátek 25. září 2020 se uskuteční informační a seznamovací den pro studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského studia oborů Archivnictví a PVH a Veřejná správa a spisová služba.
Začínáme v 9.30 v učebně P215 (hlavní budova FF UK, 2. patro).
Na programu bude uvítání studentů zástupcem vedoucí katedry Mgr. Janem Dobešem, Ph.D., seznámení se studiem a studijním informačním systémem, představení studentských spolků a mnoho dalšího. 
V případě zájmu o účast se nám přihlašte do 1.

Vypsání zkoušek z českých středověkých a raně novověkých dějin

Vážení studenti, zkouškové termíny pro kódy AAH100101 se již zobrazují (někteří z vás jsou již zapsáni).

Pro kód AAH100116 se zobrazují také (a někteří z vás jsou již také zapsáni).

 

Pokud je ještě nějaký kód, u kterého se vám nezobrazují termíny zkoušek (ÚČD a ÚSD), napište co nejdříve na martin.kindl@ff.cuni.cz

Inzerát-práce v archivu

Vážené kolegyně a kolegové,

Uváděné pracovní místo je vhodné pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.). Lze jej kombinovat se studiem.

 

Předem děkuji za spolupráci.

Martin Sovák, vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví SOA v Praze

Medievistická soutěž pro studenty

Odkaz na aktuální medievistickou soutěž pro studenty.
V rámci SVV Středověká studia ve studentské perspektivě je aktuálně vyhlášena soutěž studentských projektů. Bližší informace a podmínky zde:

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2