Ivan Hlaváček

V minulosti garant oboru pomocné vědy historické a latinská medievistika.

 

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Maturita 1950 Vančurovo gymnázium v Praze 5, 1950-1955 studium archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě UK, vědecký aspirant 1955-1958, odborný asistent 1958- 1967, 1967 docent (habilitace 1966), 1991 profesor pomocných věd historických na Filozofické fakultě UK, 1990-1999 vedoucí této katedry, 1991-1994 proděkan FFUK. Od r. 2005 na uved. katedře na poloviční úvazek, v současnosti emerit. prof. FFUK.

Zahraiční pobyty a stáže:

1992-1998 hostující profesor na Kostnické univerzitě, po r. 2000 tři dvoutýdenní kompaktní kurzy českých středověkých dějin s pramenovědným zaměřením na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Řada badatelských studijních pobytů v Německu, Rakousku, Polsku, Švýcarsku, Francii a Velké Británii.

Členství ve vědeckých společnostech, grémiích a red. radách:

Člen (1989) Komise pro soupis rukopisů AV ČR, od r. 1996 předseda (dosud).. 1998-2019 předseda vědecké rady Centra medievistických studií. Od r. 1977 korespondující člen Monumenta Germaniae historica v Mnichově, 1990 dosud Mezinárodní komise pro diplomatiku, v letech 1990-1998 vicepresident, nyní čestný člen, od r. 1993 korespondující člen Rakouské akademie věd. Od r. 1996 člen Učené společnosti ČR, jedno funkční období předseda IV. sekce, člen Collegia Carolina v Mnichově.

Člen redakční rady řady Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica, od 1971 člen a od r. 1998 předseda redakční rady Sborníku archivních prací (dosud), předseda redakční rady Studie o rukopisech od 1995 dosud, člen redakční rady Časopisu Národního muzea (1991?- 2015?), člen redakčního kruhu Českého časopisu historického (od 1991), člen redakční rady Historia Universitatis Carolinae od r. 1971 dosud, člen redakční rady sborníku Husitský Tábor, člen Vědecké rady Ústavu pro dějiny UK a archivu, nositel pamětní Križkovy medaile Slovenské archivní společnosti, čestný člen České archivní společnosti, člen Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v letech, předseda Vědecké rady Centra medievistických studií od začátkuv r. 1998 do r. 2019,. Člen Kostnického kruhu pro středověké dějiny od r. 1990, člen Grantové agentury 1993-1997. nositel medaile De humanitate optime meritis AV ČR, člen redakční rady časopisu Roczniki historyczne (Poznań), člen České archivní společnosti (čestný člen).

Zvané přednášky v zahraničí:

Řada přednášek v rámci kongresů Commission internationale de diplomatique: Innsbruck, Bologna, Valencia, Troyes, Gent, Princeton/New York. Přednášky v rámci Kostnického kruhu pro středověké dějiny na ostrově Reichenau, kde i spoluorganizátor konference spolu s A. Patschovskym (2007). Zvané jednotlivé přednášky: Řezno, Bochum, Paříž, Cáchy, Mannheim, St. Pölten, řada přednášek na sympoziích v Polsku.

Biogramy a bibliografie:

Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000. K 50. narozeninám strojopisný sborník příspěvků, k 60. sborník Historia docet, Praha 1992, k 70. Pater familias Praha 2002. Der Konstanzer Arbeitskreis 1951-2001, s. 183-197, František Šmahel, Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, Praha 2009, s. 42-68,Who is who, Lexikon českých historiků, 2010; Almanach medievisty – editora, ed. Pavel Krafl, Praha 2011, s. 197-208, Býti archivářem, ed. Marie Ryantová, České Budějovice 2012, s. 83-114,

Bibliografie: 3 knižní edice, hlavní podíl (přes 70 % na díle Vademecum pomocných věd historických ( 5 vydání). Bibliografie v cit. jubilejních sbornících, lexikonech a sborníku Der Konstanzer Arbeitskreis 1951-2001, s.185-197. Nejsou evidovány zprávy a krátké referáty z Deutsches Archivu (přes 1100 titulů) a stovky referátů v jiných periodikách zahraničních i domácích. Nejnověji CDROM Čská historická bibliografie – 2013, přes 1400 položek.

Celkem 10 knižních titulů, částečně spoluautoři J. Kašpar, Z. Hledíková, R. Nový. Redakce řady jednorázových sborníků. stovky stdií.

Badatelské a editorské zájmy a zaměření:

Pomocné vědy historické v plném rozsahu se zvláštním zaměřením na diplomatiku a kodikologii, dále správní a kulturní dějiny. Zejména listiny a diplomatika Václava IV.

Úvod > Ivan Hlaváček