Marie Bláhová

Vzdělání

1997 jmenování profesorkou  pro obor pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK

1988 habilitace v oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK (Doc.)

1983 CSc.

1968 PhDr.

1969-1971 interní aspirantura na FF UK

1962-1967 studium archivnictví, Filozofická fakulta UK (bez titulu)

 

 

Zaměstnání

od 1971 FF UK, katedra pomocných věd historických a archivního studia

2000-2019 vedoucí katedry

1997 profesorka

1988 docentka

1971-1973 odborná pracovnice

1968 – 1969 Státní ústřední archiv v Praze, archivářka

1967 – Okresní archiv Praha – západ, archivářka

 

Zahraniční pobyty a stáže

1988 – Univerzita Lipsko

1989 – Univerzita Pasov

1990 – Univerzita Kostnice

1992 – Univerzita Vídeň

1995 – Univerzita Bern

1995 – Vídeň

1995 – Univerzita Mnichov

1997 – DAAD,  Mnichov, Stuttgart

1998 –  Jagellonská univerzita, Krakov

2000 – Berlin

2001 Max-Planck-Institut, Göttingen

2001 – Český historický ústav, Řím

2001 – Univerzita Lipsko

2006 – Varšavská univerzita, Varšava

2007 – Göttingen, Max-Planck-Institut für Geschichte

2008 – Katolická univerzita, Lublin

Pravidelně průběžně Vídeň, Berlin, Konstnice, Vratzislav, Krakov Mnichov, Drážďany aj.

 

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách (domácích i zahraničních) – pokud v rámci nich zastáváte urč, funkci (např. předseda red. rady, místopředseda VAR apod., prosím uvést)

členství i předsednictví ve fakultních OR i mimo fakultu

Oborové rada doktorského studijního programu Historické vědy, studijního oboru PVH – členka od 1999, předsedkyně od  2008-2018

Oborová rada filologie, studijního oboru latinská medievistika a novolatinská studia na FF UK – členka od 2007

Oborová rada historie Univerzity Hradec Králové – členka 2007-2009

Oborová rada PVH a archivnictví FF České Budějovice – členka od 2018

Oborová rada oboru pomocné ědy hisztorické a archivnictví FF Hradec Králové – od 2018

Vědecká archivní rada – členka od 2006

 

VR FF UK – členka  2000 – 2003, 2006 nadále

VR Ústavu jazyků a humanitních studií Pedagogické fakulty Univerzity Pardubice, členka od 2000  Fakulty humanitních studií, 2001 Filozofické fakulty Univerzity Pardubice do 2018

Členka VR Historického ústavu AV ČR, Členka Rady Historického ústavu AV ČR

Členka VR Masarykova ústavu – Archivu AV ČR

Členka Komise pro soupis a studium rukopisů

Členka VR Národního muzea – Historické muzeum, členka 2009 – 2011

Členka Českého národního komitétu historie 2002 – 2010

Členka VR Centra medievistických studií od 1998

Členka Poradního sboru Národního muzea, České muzeum hudby

Členka Nákupní komise oddělení rukopisů a starých tisků  NK

Členka České archivní společnosti

Členka Commission Internationale de diplomatique (Commission interne de Comité international des sciences historiques) – od  2008

Vědecká komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu AV ČR – od 2013

The Medieval Chronicle Society – členka

Komise pro rané dějiny Slovanů Gerarda Labudy při Mezinárodním komitétu slávistů – KomisjaWczesnych Dziejów Słowian imienia Profesora Gerarda Labudy przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów  – od 2018

–          18

 

Grantové komise:

GA AV  1997-1999

GA ČR, sekce společenských věd, podoborová komise Historické vědy – národopis 1999- 2005 (4.4.)

GA UK – členka oborové rady pro sekci společenské vědy, podsekce historie, národopis  1. 9. 2002 – 30. 9. 2008

GA UK místopředsedkyně oborové rady pro sekci společenské vědy, současně členka Grantové rady UK od 1. 11. 2005-2008

Členka hodnotitelské komise VISK 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica – 2001-2002

aj.

 

Redakční rady:

AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis,

Paginae historiae,

Ediční rada Národního archivu,

Historický obzor,

Prague Papers on the History of International Relations

Studia Źródłoznawcze

Biblioteka Kórnicka

 

 

Vyznamenání, mimořádná ocenění (domácí i zahraniční)

 

1997 „Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce v oboru věd  společenskovědních 1997“ za publikaci Staročeská kronika tak řečeného Dalimila.

1998 Pamětní medaile UK

2009 medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

2010 „Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu“ za vědecký výsledek Přemyslovci. Budování českého státu – členka autorského týmu

2019 – medaile Lux et Laus „za mimořádné zásluhy o bádání o středověku a za značný přínos pro spolupráci s polskými medievisty“ – uděluje Stały Komitet Mediewistów Polskich

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky

prosím uvést i konference, na nichž se podílíte organizačně

 

Sympozia a konference:

členka Vědeckého výboru konferencí Ad fontes, Univ. Wroclaw

Colloquia medievalia Gneznensia – patronát

Členka organizačního výboru mezinárodního projektu Radices Silesiae – Silesiae radices – od 2009

Vědecká rada konferencí Kultura Europy środkowej – od 2012

Účast s referáty:

Pravielně na uvedených konferencích

dále:

Kölner Mediävistentagungen (pravidelně od 1990),

International Medieval Congress Leeds 2003, 2004, 2008, 2014

Medieval Chronicle 2012, 2017

International Congress of Diplomatics    2012 (Paříž), 2015 (Řím)

Konference Komise pro dějiny Čech a česko-polských vztahů Komitétu historických věd Polské akademie věd – od 2010??

Les croissades tardives

 

Z jednotlivých konferencí např.

Guerre sainte et paix chrétienne à la fin du Moyen Âge – Malaga 2010

Macht und Spiegel der Macht – Władza i zwierciadło władzy, Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik; pořadatel: Deutsches Historisches Institut Warschau – 2011

Königliche Schwiegersöhne und ihre Rolle im přemyslidischen Böhmen im 13. Jahrhundert – 2011

The XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, The Medieval Translator: Medieval Translations & Their Readership – Vídeň 2017

  1. mezinárodním kongres slávistů – Bělehrad 2018

a řada dalších

 

Přednášky (zahraniční) – výběr:

1989, Graz, Die Terminologie der Städte im Mittelalter

1989, Passau: Die Beziehung Böhmens zum Reich in der Zeit der Salier und früher Staufer im Spiegel der zeitgenössischen böhmischen Geschichtsschreibung

2000, Aachen: Kaiserin Anna von Schweidnitz. Ihre Krönung in Aachen am 9.2.1354 und in Rom am 4.5.1355

2001, Leipzig: Die böhmische Hitoriographie in den Leipziger Handschriften

2003, Bonn: Intellektuelles Leben am Hofe Karls IV.

2003, Freiburg im Breisgau: Intellektuelles Leben am Hofe Karls IV.

2004, Berlin, FU: Geistige Kultur am Hofe Karls IV.

2004, Aachen: Erinnerung an den Tag der Krönung des Königs Sigismund und seiner Gemahlin Barbara vor 590 Jahren

2005, Konstanz: Jan Hus

2007, Heidelberg: Geistige Kultur am Hofe Karls IV. (1346-1378)

2008, Lublin (KUL): Osobnost kancléře Jana ze Středy a intelektuální život na dvoře Karla IV.

2008, Lublin (KUL): Dvorské dějepisectví za vlády Karla IV.

2010, Zürich: Offizielle Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Böhmen. (Die Geschichtsschreibung im Dienst der politischen Macht)

2013, Kraków, UJ: Genealogie českých Lucemburků v soudobé historiografii a politické propagandě.

2019, Kraków, UJ:  Oficiální historiografie v Čechách ve středověku

 

 

Granty – projekty (včetně mezinárodních)

vročení: název, agentura, číslo projektu, pokud byl spoluřešitel včetně informace, kdo byl hl. řešitelem

1993: GA ČR 404/93/0255 – publikační grant na vydání knihy Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 3

1993-1995: grant UK č. 92/1993 Česká středověká historiografie

1996-1998: grant UK 300/1996/A-HN-FF Svět středověkého člověka

1999-2001: grant UK 309/1999/A-HN-FF Intelektuální život ve středověkých Čechách

2002-2003: grant UK 288/2002/A-HN/FF – Písemné prameny k českým dějinám středověku

2004-2006: grant GA ČR 404/04/0318 Historiografie v českých zemích ve středověku

2007: grant GAČR 404/07/0002 Vzdělanost ve středověkých Čechách do založení Pražské univerzity

2009-2012 „Päpstlich geprägte Integrationsprozesse in Ost- und Westeuropa (11.-13. Jh.) – Universale Einheit oder vereinheitlichte Vielfalt?“ (společný středoevropský doktorský program, na univerzitě Norimberk-Erlangen v Erlangenu)

2014-2019 „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” (Narodowy program rozwoju humanistyki, Ministertwo Nuki i Szkolnictwa Wyszego)

Projekty:

2000-2004 CEZ:J13/98: 112100004: Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (řešitel Z. Beneš), tématický úkol Písemná kultura v českých zemích ve středověku

2005-2011 MSM 0021620827, České země uprostřed Evropy, řešitel Z. Beneš, úkol: Pragmatická písemná kultura

2012-2016 PRVOUK – P12, Historie v interdisciplinární perspektivě, projekt: Fontes- Prameny k českým dějinám

2017- PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa (80 %), Q07 – „Centrum pro studium středověku“ (20 %)

 

Výběrová bibliografie

monografie,

Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu. Terminologický rozbor. AUC Phil. et hist. Monographia C, 1983, Praha 1986

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 3: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Historický komentář. Rejstřík. Academia, Praha 1995

Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová, Velké dějiny zemí Koruny české I., Do roku 1197, Praha-Litomyšl 1999 – hlava IV-VII., s. 344-681, 705-753

Historická chronologie, Praha 2001

Překlady českých středověkých kronik a odborné studie: Kosmova kronika česká, Praha 1972, 1975, 2004, 2011, 2012, Praha – Litomyšl 2005, Bratislava 2004; Pokračovatelé Kosmovi , Praha 1974; Kronika tak řečeného Dalimila, Praha 1977, Praha – Litomyšl 2005; Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic,  Praha 1979; Kroniky doby Karla IV.,  Praha 1987

Kapitoly v monografiích:

Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Stanislav Balík a kol., Praha 2009, kapitola Advokacie v českých zemích před rokem 1615, s. 20-45

History of the legal profession in Bohemia, Moravia and Silesia, Stanislav Balík a kol., Praha 2010, kapitola Legal Profession in the Czech Lands before 1614, s. 20-56

Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucembuský -1310, ed. Klára Benešovská, Praha 2010, kapitoly: Královský sňatek v soudobých kronikách, s. 36-43,  Astronomie a astrologie na dvoře Václava II.,  s. 320-324

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, red. František Šmahel, Lenka Bobková, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, kapitoly: Čtyři ženy Karla IV, s. 166-173; Rituály panovnické moci – lenní a holdovací přísahy, s. 216-218; Karlova cesta do Avignonu roku 1365, s. 248-250; Kancléři na dvoře Jana a Karla, s. 414ů419; Písemná kultura, s. 559-569

Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea, edd. Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová,  Praha 2016, kap. Osobnost Jana ze Středy, s. 35-69

učební texty

Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí, díl I. (do konce středověku), spoluautoři L. Košnar, J. Spěváček, J. Žemlička, kap. VII.-IX., XII., redakce svazku, UK Praha 1994

Studie v časopisech a sbornících:

V posledních deseti letech např.:

„Nepos vindicabit avum.“ Die Ermordung Albrechts I. am 1. Mai 1308 im Bewusstsein der böhmischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts, in: 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit, Edited by Andreas Speer , and David Wirmer, Berlin, New York 2010, s. 771–788

Böhmens Spannungsverhältnis zum Reich im Spiegel der böhmischen Historiographie der Přemyslidenzeit, in: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, hrsg. von Ivan Hlaváček und Alexander Patschowski, Ostfildern 2011, s. 341-384

Korunovace Karla IV., in: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty, red. Józef Dobosz, Marzena Matła, Leszek Weresko, Urząd mieski v Gnieźnie, Gnieźno 2011 (= Colloquia Mediaevalia Gnesnensia II), s. 285-300

Návštěva Karla IV. v Avignonu. Organizační zajištění panovnické návštěvy ve 14. století, in: Podróże i migracje w Europie środkowej. redakcja naukowa Antoni Barciak (= Kultura Europy środkowej,tom XV), Katowice – Zabrze 2012, s. 252-270

L’écho des croisades dans l’historiographie médiévale tchèque, in: Martin Nejedlý et Jaroslav Svátek (éds.), Les croisades tardives 3, Histoire et mémoires des croisades à la fi du Moyen Âge, Toulouse, Méridiennes, 2012, s. 17-36

Macht und Machtausübung im Licht der böhmischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts,, in: Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik, hrsg. von Norbert |Kersken und Grischa Vercamer, Wiesbaden 2013 (= Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 27), s. 359-381

Die Herrscherurkunden in den böhmischen Ländern in der Zeit der přemyslidischen Fürsten (bis zum Ende des 12. Jahrhunderts): Formular – Stilistik – Funktion , in: Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, hrsg. von Werner Maleczek, Böhlau Verlag Wien 2014 (Veröffentlichungen des Instituts für Ósterreichische Geschichtsforschung, Band 62), s. 207-225,

The Genealogy of the Czech Luxembourgs in Contemporary Historiography and Political Propaganda, The Medieval Chronicle IX, Eds. Erik Kooper ,  Sjoerd Levelt, Leiden – Boston 2015, s. 1-32

Hagiografie v 10. a 11. století, Historia Slavorum occidentis 2014, nr. 1 (6), s. 74-91

Přemyslovci mezi Západem a Východem. Dynastické vztahy českých knížat a prvních králů a jejich politické souvislosti (do konce 12. století), in: Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna (materiały międzynarodowej konferencji naukowej). Pod red. Tomasza Ciesielskiego i Wojciecha Iwańczaka przy współpracy Agnieszki Januszek-Sieradzkiej i Moniki Żieromskiej-Ciesielskiej, Warszawa 2016, s. 17-38,

Vernacular Hitoriography in Medieval Czech Lands, Medievalia (IEM) 19/1, 2016, s. 33-65

Die Formelbücher im Přemyslidischen Böhmen, in: Les Formulaires. Compilation et circulation des modèles d´actes dans l´Europe médíévale et moderne. XIIIe  congrès de la Commission internationale de diplomatique (Paris 3-4 septembre 2012). Actes réunis par Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Silio P. Scalfati, avec la collaboration de Marie Bláhová, Praha 2018,  s. 295-311

Städtische und bürgerliche Geschichtsschreibung in den spätmittelalterlichen historischen böhmischen Ländern, in: Studien zur Stadtchronistik (1400-1850), Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sachsen und Schlesien, hrsg. von Lars-Arne Dahnenberg und Mario MüllerHildesheim, Zürich – New York 2018, s. 409-430

Translations of Historical Writings Composed and Read in the Czech Lands up to the Hussite Revolution and Their Audience, Prague Papers on the History of International Relations 1/2018, Charles University, Faculty of Arts, 2018,  s. 42-57

Handel und Schriftkultur in den böhmischen Ländern im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, in:  Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe – XVIIe siècle). Études réunies par Cristina Martegna et Olivier Poncet, École française de Rome, Rome 2018, s. 219-236

Klášterní historiografie ve středověku, Minulostí západočeského kraje 52, 2017, s. 187-229

Úvod > Marie Bláhová