Charakteristika NMgr. studijního programu Veřejná správa a spisová služba

Milé uchazečky a milí uchazeči, zaujaly Vás základy práce s dokumenty? Objevili jste v sobě talent pro vytváření a ovládání elektronických systémů spisové služby? Nebo Vás baví projektový management? Chcete získat podrobnější informace o fungován eurounijních institucí? Pak je tu pro Vás navazující magisterské studium programu Veřejné správy a spisové služby.

Základní strategický cíl kvalitního výkonu spisové služby, spisoven a  archivů všech typů je stanoven zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dalších právních předpisů. Práce pracovníka veřejné správy v oblasti spisové služby a archivnictví nemá a nemůže být jen zaměstnáním nebo řemeslnou aplikací znalostí, ale povoláním, skutečnou profesí. Práce kvalitně vzdělaného odborného pracovníka v této oblasti v sobě zahrnuje širokou škálu odborných znalostí a dovedností z oblasti státní správy a samosprávy, znalosti historických souvislostí, současné struktury a organizace správy na všech úrovních, přehled v souvisejících otázkách právních i ekonomických. Nedílnou součástí práce je na straně jedné široká škála organizačních a kulturních odpovědností za správu dokumentů tradičních (analogových) i elektronických, odpovědnost za jejich ukládání, výběr, za péči o dokumenty trvalé hodnoty (budoucí archiválie), za jejich využívání, na straně druhé schopnost profesionálního jednání s lidmi, znalost základních metod řízení podniků a práce s informačními technologiemi.

Program je profesně zaměřený – veřejná správa v současné době klade vlivem rychle se měnícího právního prostředí a z toho vyplývající jisté nestability vysoké nároky na pracovníky v dané oblasti a na jejich schopnost operativně reagovat na tyto změny, což je možné kvalifikovaně provádět pouze na základě znalostí z oblasti státní správy a smosprávy (vč. vědomostí o historickém vývoji a souvislostech), organizace a fungování spisové služby jako odborné správy dokumentů, spisoven a archivů včetně legislativního ukotvení.

Studijní prohgram plně zapadá do strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro následující období, který definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise (Evropa 2020) i české vlády (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Národní program reforem ČR).

Program je zaměřen na prohloubení studia teoretického a praktického v následujících hlavních oblastech:

  • spisová služba a archivnictví (především aktuální otázky, poznatky, požadavky a jejich implementace do praxe)
  • struktura, činnost a organizace jednotlivých oblastí veřejné správy
  • elektornické úřadování v elektronických systémech spisové služby jako páteřních informačních systémech
  • otázky správního charakteru, ekonomické otázky, právní rámec těchto problemtaik
  • studium hospodářských dějin zemí EU, struktury a orgánů EU, eurozóny a eGovernmentu

 

Úvod > Charakteristika NMgr. studijního programu Veřejná správa a spisová služba