Závěrečné práce a závěrečné zkoušky (Bc., Mgr.)

Zadání bakalářské a diplomové práce

Obecně platná pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání prací, správu a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací naleznete ZDE.

Pro zadání bakalářské/diplomové práce na katedře PVHAS vyplňte prosím tento formulář: Zadání bakalářské práce. Ten poté zašlete na adresu nikola.polakova@ff.cuni.cz.

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Podmínkou definitivního zadání a potvrzení práce v systému je odsouhlasení zadání Vaším vedoucím práce. Pokud zadání práce nebude definitivně odsouhlasené a potvrzené Vaším vedoucím práce, tak Vaše práce nebude zadána do systému. Nejlepší cestou je poslat zadání v kopii emailu také vedoucímu práce.

Jeden tištěný exemplář kvalifikačních práce je nezbytné  odevzdat v klasické pevné vazbě z důvodu trvalého uložení exempláře v knihovně katedry.

Závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.)

Obor Archivnictví a pomocně vědy historické

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru archivnictví a pomocné vědy historické se koná z předmětů (pro studující, kteří zahájili studium do AR 2018/2019 včetně):

1) Pomocné vědy historické

2) Nauka o pramenech

3) Dějiny správy

4) Archivnictví

Ústní část závěrečné státní Mgr. zkoušky oboru archivnictví a pomocné vědy historické se koná z předmětů (pro studující, kteří zahájili studium do AR 2018/2019 včetně):

1) Pomocné vědy historické

2) Dějiny správy

3) Archivnictví

Obor Veřejná správa a spisová služba

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující do AR 2018/2019 včetně):

1) Dějiny správy od roku 1945

(okruhy: Ústavní vývoj v letech 1945-1989; Ústavní vývoj po roce 1989 – rozpad společného státu; Národní výbory – vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948; Proměny národních výborů v 50.-80. letech – legislativa, vnitřní organizace, kompetence; Reforma veřejné správy po roce 1989; Vývoj soudní správy v letech 1945-1989; Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989)

2) Spisová služba a předarchivní péče

3) Základy správního práva

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující od AR 2019/2020):

1) Dějiny správy od 1848 až do současnosti

  • Období rakouské monarchie po roce 1848 (Ústavní a základní správní instituce; Politická správa; Územní samospráva; Finanční správa a účetní kontrola; Soudnictví a justiční správa)
  • Období meziválečné republiky a protektorátu (Správní vývoj ČSR, ústavní instituce; Politická správa; Územní samospráva; Finanční správa a účetní kontrola; Správa vojenská a zahraniční; Soudnictví a justiční správa; Období nacistické okupace)
  • Poválečná léta a období komunistické diktatury (Ústavní vývoj od roku 1945; Státní správa a její orgány; Soudní správa; Organizace bezpečnostních složek; Finanční správa)
  • Státní správa po roce 1989 (Ústavní vývoj; Státní správa a samospráva; Soudní správa; Organizace policejní správy; Organizace finanční správy)

2) Spisová služba a archivnictví

Legislativní rámec spisové služby a archivní péče; Průběh spisové služby u původce; Předarchivní péče a skartační řízení; Písemnosti původců v archivu (archivní péče); Vnitřní podnikové normy původců týkající se spisové služby; Typy dokumentů u původců (nejnovější diplomatika); Ověřování dokumentů; Elektronické vs. analogové dokumenty

 

3) Základy správního práva

Veřejná správa a správní právo; právo soukromé a veřejné; Prameny správního práva a vnitřní předpisy; Abstraktní akty; nařízení; Správní akt; Správní uvážení a neurčité právní pojmy; Rozhodnutí podle správního řádu a jeho formy; Řádné opravné prostředky podle správního řádu; obnova řízení a přezkumné řízení; Opatření obecné povahy; Veřejnoprávní smlouvy; Zásahy, pokyny a donucení; Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, správní úřady, správní orgány, orgány moci výkonné; působnost a pravomoc; Samospráva (pojem, znaky, členění); základní znaky územních samosprávných celků; Orgány obcí a krajů; Působnost obcí a krajů; Právní předpisy územních samosprávných celků; Kontrola veřejné správy

Ústní část závěrečné státní Mgr. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující od AR 2019/2020):

1) Instituce státní správy, samosprávy a neziskových organizací

prověření znalostí struktury, organizace a činnosti institucí státní správy, samosprávy a neziskových organizací v širším kontextu jejich vývoje a působení v současné době, stranou pozornosti nezůstane ani eGovernment, projektový management a veřejné zakázky; znalosti veřejné správy v ČR a základní znalosti orgánů EU a eurozóny

2) Spisovny a archivy

organizace a struktura archivní sítě v ČR; aktuální otázky spisové služby a archivnictví; písemná a elektronická komunikace orgánů veřejné správy; spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení; základy statistiky a demografie

3) Moderní diplomatika a nauka o pramenech

moderní písemnosti, základní typologie, vnitřní a vnější náležitosti písemností, způsoby jejich ověřování, digital-born dokumenty, prameny moderní doby, jejich typologie, specifika jejich interpretace a práce s nimi

Úvod > Závěrečné práce a závěrečné zkoušky (Bc., Mgr.)