Rigorozní řízení

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze se řídí pokyny obsaženými v předpisech UK (Rigorózní řád – Univerzita Karlova (cuni.cz) ) a pravidly pro konání SDZK na FF UK, která jsou dostupná z https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/rigorozni-rizeni-2/.

V současné době je na naší katedře rigorozní řízení akreditováno pro obor archivnictví. Předměty rigorózní zkoušky jsou soubor pomocných věd historických a dějiny správy České republiky a jejich historických předchůdců

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
  2. označení: rigorózní práce,
  3. jméno autora práce,
  4. název práce,
  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
  6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Úvod > Rigorozní řízení