Mlada Holá

Garant navazujícího studia oboru archivnictví a PVH (jednooborové a dvouoborové)

 

Odborné zaměření

Středověká a raněnovověká diplomatika, dějiny správy se zaměřením na vedlejší země České koruny ve 14.-16. století, univerzitní vzdělanost a rukopisy

 

Vzdělání

2016: habilitace v oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK (Doc.)

2003–2008: doktorské studium oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK (PhD. + PhDr.)

1997–2003: magisterské studium oboru historie – pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK (Mgr.)

 

Zaměstnání

2007–nyní: akademický pracovník, Katedra PVHAS, FF UK

2005–2007: výzkumný pracovník, Ústav českých dějin, FF UK

 

Zahraniční pobyty a stáže

2001/2002, 4/2003 Uniwersytet Wrocławski

2004–2019 krátké výzkumné pobyty v Berlíně, Budyšíně, Drážďanech, Kostnici, Vídni a Vratislavi

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

Členka oborové rady oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK

fellow Centra medievistických studií

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky (výběr od roku 2014):

Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny, Praha 9.–10. 4. 2014 (referent a spoluorganizátor)

Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, Praha 27. –29. 5. 2015 (referent)

Raně novověké město jako komunikační uzel, Praha 25. –26. 5. 2016 (referent)

Ověnčený slávou, láskou i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti, Praha 21. –23. 9. 2016 (referent)

Autority v mestskom prostredí. Ich minulosť a vývoj, Bratislava 6. –8. 11. 2017 (referent)

Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku (14. století – 1. polovina 17. století), Praha 7. –8. 2. 2018 (referent a spoluorganizátor)

Zwischen Himmel und Alltag. Wissen und Gemeinschaft vom Hochmittelalter bis in die Frühe Neuzeit, Klagenfurt 7.-8. 6. 2018 (referent)

Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), Praha 10.–11. 6. 2019 (referent)

Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas: Neue Wege – alte Tradition, Ústí n. L., 5. –6. 11. 2019 (referent)

Memory and Identity in the Learned World, Utrecht 7. –9. 11. 2019 (referent)

 

Granty:

  • 2017-2019: hlavní řešitelka GA ČR 17–01205S: Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace 1319/29–1635.

2013: členka výzkumného týmu GA ČR 13-00091S Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny

  • 07/2010–06/2013: členka výzkumného týmu GA ČR COR/10/E008 Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel
  • 2005–2011: členka výzkumného týmu MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
  • 2009–2011: hlavní řešitelka GA ČR 404/09/P064 Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617)
  • 2008–2010: členka výzkumného týmu GA ČR 404/08/0031 Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku. Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolním Slezsku
  • 2006–2007: hlavní řešitelka GAUK 333/2006 A HN Význam Slezska ve správní a územní politice českých králů v pozdním středověku

 

Výběrová bibliografie

Monografie a edice

Mlada HOLÁ, Kancelář vratislavského hejtmanství za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., Praha 2011

Mlada HOLÁ, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617), Praha 2012

Lenka BOBKOVÁ – Tomáš VELIČKA – Mlada HOLÁ – Jan ZDICHYNEC, Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV., Praha 2016

Mlada HOLÁ, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622), Praha 2017

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541-1611, Berlin etc. 2019

 

Studie v časopisech a sbornících (výběr)

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Správa a každodenní provoz koleje Českého národa na pražské univerzitě v 16. století, Paginae Historiae 22/2, 2014, s. 115–123

Mlada HOLÁ, Alumni koleje Českého národa na pražské univerzitě v letech 1542-1611, AUC-HUCP 53/2, 2013 [2015], s. 41–80

Mlada HOLÁ, Návštěvy slezských knížat v rezidenci Jana Zhořeleckého, Historie – Otázky – Problémy 7/1, 2015, s. 23–31

Mlada HOLÁ, Studentské koleje pražské univerzity a staroměstský měšťan Kříž, MHB 18/2, 2015, s. 95–132

Mlada HOLÁ, Spór o potwierdzenie sukcesji brandenbursko-opolsko-raciborskiej w latach 1528-1531, in: Bogusław Czechowicz (red.), Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria – Struktury – Elity – Dziedzictwo, Opole 2015, s. 81–92

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Kommunikationsnetzwerke und Präzedenzkonflikte während der Huldigungsreisen der böhmischen Könige nach Breslau in der Frühen Neuzeit, in: Gerhard Ammerer a kol., Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit, Leipzig 2016, s. 171–187

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Středověké studijní nadace v Čechách, MHB 18, 2016, s. 87–109

Tomáš VELIČKA – Mlada HOLÁ, Urkunden und Kanzlei Herzogs Johann von Görlitz (1370–1396), Archiv für Diplomatik 64, 2018, s. 301–354

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu: Tradice – aktuální trendy – perspektivy, AUC – HUCP 58/2, 2018, s. 27–35

Mlada HOLÁ, Der Breslauer Ring als öffentlicher Kommunikationsraum in der Frühen Neuzeit, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzetliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019 (v tisku)

 

Ostatní aktivity

podíl na organizaci mezinárodních konferencí z cyklu Korunní země v dějinách českého státu (2008-2018)

Úvod > Mlada Holá