Hana Pátková

Garantka doktorského studia, -studijní program pomocné vědy historické (čtyřleté studium)

-Studijní obor pomocné vědy historické (tříleté studium)

Předsedkyně rady garantů doktorských studijních programů UK v oblasti historické vědy

 

Odborné zaměření

Pomocné vědy historické – zvláště středověká paleografie, diplomatika. Edice historických pramenů. Dějiny PVH. Sociální a kulturní dějiny středověku, zvl. pozdního (církev, města)

 

 

Vzdělání

2010 Univerzita Karlova, pomocné vědy historické, prof.

1999, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, historie, doc.

1995-1996 Ludwig-Maximilian-Universität München, SRN, geschichtliche Hilfswissenschaften

1991-1993 FF UK, externí doktorské studium, pomocné vědy historické (Dr. 1993, změněno na PhD. se změnou zákona o VŠ),

1986-1991 FF UK, obor: archivnictví-historie, Mgr. 1991

 

Zaměstnání

Od prosince 2010 profesorka, katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

2003-2010 docentka, katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

1997-2003 (leden) Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, odborná asistentka, docentka (habilitace 1999)

1998 do 2003, Ústav pro klasická studia AV ČR, částečný úvazek

1993-1997 Historický ústav AV ČR, vědecká a odborná pracovnice

1991-1993 Archiv hl. města Prahy, archivářka

1985-1986 Národní knihovna ČR (tehdy Státní vědecká knihovna), oddělení národní článkové bibliografie

Zahraniční pobyty a stáže

Výběr:

rok: instituce, lokalita

1995 -1996 Ludwig-Maximilian-Universität München

1997, 2001 Maison des sciences de l´homme, Paříž, Francie, stipendium Mellon Foundation (3+2 měs.), nadále dosud kratší pobyty v Paříži

2002 Český historický ústav, Řím, Itálie (3 týdny)

2005 Akademia Świetokrzyska (poté Univerzytet Jana Kochanowskiego) Kielce, zvané přednášky

2008 Katolicki Univerzytet Lublin, přenášky v rámci programu Erasmus

2003 přednáška, od 2004 dosud pravidelně kratší pobyty na Friedrich Schiller Universität Jena

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

Vědecké rady

Vědecká rada Katolické teologické fakulty UK od 2018 dosud

Vědecká rada FF Univerzity Hradec Králové, členka 2006-2019

Vědecká rada Ústavu pro klasická studia AV ČR, členka od 2002 do začlenění ÚKS do FLÚ

Oborové rady

FF UK, oborová rada pro Pomocné vědy historické, předsedkyně

FF UK, oborová rada pro Latinskou medievistiku a novolatinská studia, členka, předsedkyně 2011-2018

KTF UK, oborová rada pro Církevní dějiny, členka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FF, oborová rada pro Pomocné vědy historické, členka

Univerzita Hradec Králové, FF, oborová rada pro Pomocné vědy historické, členka

Redakční rady

AUC Philosophica et historica, předsedkyně

Ediční rada řady Medium, FF UK, členka

Studie o rukopisech, Sborník archivních prací, Mediaevalia Historica Bohemica,

Porta Bohemica. Podbrdsko, Rakovnický historický sborník (předsedkyně), Miedzy Wisla a Pilica (vyd. Uniwerzytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polsko)

Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, kmenová členka.

 

Vědecké společnosti

Comité international de paléographie latine, členka za ČR (1 ze 2 zástupců ČR), od 2012

Česká archivní společnost

Komise

Komise pro vydávání středověkých historických pramenů při HÚ AV ČR, v. v. i., členkou od 1994 dosud

Komise pro soupis rukopisů,členka od 2012

Členka podkomise 404 GAČR od 2005-2009, panelu 405 GAČR 2013-2017

Hodnotitelka NAÚ od 2018 dosud

 

Vyznamenání, mimořádná ocenění (domácí i zahraniční)

Cena Josefa Hlávky pro mladé badatele 1994

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky-výběr

Congresses internationaux du Comité de paléographie latine, od r. 1993

Kultura Europy środkowej, Zabrze, od 2017

 

Granty – projekty (včetně mezinárodních)

Mimouniverzitní

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350, grant GAČR 14-00994S, hlavní řešitel (spoluřešitel z MÚA AV ČR v. v. i.)

Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma I., Grant GAČR. 404/02/0187

Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma II., Grant GAČR 404/06/0609.

Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma III, Grant GAČR 404/09/0388.

Digitální výukové materiály pro středověkou paleografii, grant FRVŠ F5 1822, 2004

Digitální výukové materiály pro středověkou diplomatiku, grant FRVŠ F 5 1390, 2006

Digitální výukové materiály pro středověkou paleografii II, grant FRVŠ F 5 810, 2009

Církevní topografie a teritoriální církevní správa v pražské diecézi vrcholného a pozdního středověku, spoluúčast, hl. řešitel B. Zilynská, grant GAČR 404/04/0234 2

Maison des Sciences de l´homme, Paříž, GT Eligius, GT Ludmila 2002-2006

Artifex, Universität Trier (Lehrstuhl prof. A. Tacke), členka autorského kolektivu

 

Na UK

Progres Q07, členka rady

Progres Q09, key person

Prvouk P 12, podprojekt Fontes

 

Výběrová bibliografie

monografie, edice

 

Tisíc kilometrů v sedle, Dolní Břežany 2017. 181 s. ISBN 978-80-88013-57-0.

S Martou HRADILOVOU, Scriptores, Dolní Břežany 2017. 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9. zařazeno mezi vynikající monografie 2017

Script in town books in late medieval Bohemia, Budapest 2017. 208 s. ISBN 978-2-343-11641-9. zařazeno mezi vynikající monografie 2017

Liber vetustissimus Antiquae Civittis Pragensis 1310-1518, za spolupráce Věry SMOLOVÉ a Aleše POŘÍZKY, Praha 2011. Documenta Pragensia monographia, 25. 640 s. ISBN 978-80-87271-40-7.

S Jurajem ŠEDIVÝM, Vocabularium parvum scripturae latinae, Bratislava – Praha: 2008. 111 s. ISBN 978-80-969997-6-7.

Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008. 278 s. ISBN 978-80-86829-38-8.

Bratrstvie ke cti Božie, Praha 2000. 216 s. ISBN 80-85917-66-1

 

učební texty

s Ondřejem BASTLEM, Texty k výuce diplomatiky, Dolní Břežany 2003. 176 s. ISBN 80-86197-48-4.

Cvičení z pozdně středověké paleografie, Praha 2001 a dotisk. 53 s. ISBN 80-86197-19-0

 

Studie a kapitoly

Jindy a nyní. Vysokoškolské studium pomocných věd historických v Čechách v 1. polovině 19. století. Sborník archivních prací 68, 2018, s. 58-69. ISSN 0036-5246.

Über Inschriften und schriftliche Quellen im mittelalterlichen Böhmen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. Studia universitatis Cibiniensis. Series historica 14, 2017,(Supplementum), s. 11-17. ISSN 1584-3165.

Stadtbücher in Böhmen bis 1350. Krakowskie studia z historii państwa i prawa, 9, 2016, s. 271-278. ISSN 2084-4115. DOI 10.4467/20844131KS.16.013.5853.

Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Böhmen. Zum gegenwärtigen Forschungsstand. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 84, č. 2, 2016, s. 15-19. ISSN 0080-5297.

Aktuální informace nebo obraz dávných dob? Možnosti využití farářských relací pro studium středověku na příkladu Podbrdska roku 1700. Paginae historiae 22, 2014, s. 379-386. ISSN 1211-9768.

Paleografické poznámky k českým biblickým rukopisům 15. století. Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, s. 39-44. ISSN 1804-1132.

Žák a učitelé. Václav Hrubý, Gustav Friedrich a Václav Novotný. Přínos korespondence pro poznání situace v české historiografii v první třetině 20. století. Sborník archivních prací 63, 2013, s. 421-450. ISSN 0036-5246.

Jedenáct dopisů z dvanácti let. Sborník archivních prací 62, 2012, s. 83-102. ISSN 0036-5246.

The cult of saint Michael in medieval Bohemia. Quaestiones medii aevi novae 14, 2009, s. 109-122. ISSN 1427-4418.

 

Les confréries, les métiers et le culte des saints dans la Boheme médiévale. In: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Age (XIe-debut du XVIe siecle, Turnhout 2017, Hagiologia 13, s. 311-325. ISBN 978-2-503-57548-3.

Schreiber und Scriptoria in den Klöstern er Franziskaner-Observanten in Böhmen am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Scriptorium. Wesen. Funktion. Eigenheiten, München 2015, s. 409-417. ISBN 978-3-7696-1091-8.

Brotherhoods in medieval Bohemia from the Hussite Wars to the (Lutheran) Reformation. In: Dominika BURDZY – Beata WOJCIECHOWSKA, Bractwa religijne w srediowieczu i w okresie nowozytnym (do konca XVIII wieku), Kielce 2014, s. 69-73. ISBN 978-83-7133-598-3.

Bruderschaften und Zünfte – Formen (und Grenzen) der Repräsentation. In: Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleluropa (13.-16. Jahrhundert), München 2011, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 122, s. 185-191.

 

Ostatní aktivity-výběr

International Medieval Bibliography, University of Leeds, přispěvatelka za Českou republiku, od 1993 dosud

Latin Palaeography Network

Úvod > Hana Pátková