Absolvent NMgr. studia Archivnictví a pomocných věd historických

Absolventi plného studia archivnictví a PVH jsou vybaveni hlubokými poznatky moderní archivní teorie, o jednotlivých pomocných vědách historických, a dějinách právy, mají základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem v plném rozsahu časovém i tematickém, tedy od předarchivní péče výběr archiválií po uspořádání archivního fondu a zpracování příslušných archivních pomůcek. Mají základní předpoklady pro uplatnění v řídících funkcích v archivech. Současně jsou kvalifikováni pro propagační a osvětovou činnosti v archivnictví, především pořádání výstav, přednášek atd. Druhou oblastí, pro niž jsou absolventi plného studia kvalifikováni je vědecká práce v oblasti PVH, historie a dalších historických oborů na vysokých školách, v historicky zaměřených ústavech, kulturních institucích jako (historických) knihovnách, muzeích apod. V rámci práce s historickými prameny mají absolventi rovněž potřebnou kvalifikaci pro samostatnou ediční činnost pro celé historické období a pro všechny typy písemných pramenů. Absolvent sdruženého studia je vybaven základními poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky a paleografie, disponuje základními odbornými a jazykovými předpoklady pro práci s archivním materiálem v plném rozsahu, tedy od předarchivní péče, přes výběr archiválií po uspořádání archivního fondu a zpracování příslušných archivních pomůcek. Má přehled o metodách historiografie, zvláště v oblasti PVH, písemné kultury a dějin správy.

Předpokládané uplatnění:

Získané vzdělání může absolvent uplatnit jednak v akademické sféře (univerzity a humanisticky orientovaná vědecká pracoviště), jednak ve všech typech archivů zpracovávajících a uchovávajících archivní materiál bez ohledu na provenienci a dobu vzniku, v úřadech a institucích státní správy, v muzeích a dalších kulturně historických institucích, ve spisovnách úřadů a institucích různého typu. Najde rovněž uplatnění v cestovním ruchu a v mediální práci.

Úvod > Absolvent NMgr. studia Archivnictví a pomocných věd historických