Zdeněk Hojda

Odborné zaměření:

dějiny raného novověku:

– dějiny cestování (17.–19. stol.)

– dějiny Prahy (Praha Rudolfa II., Praha barokní)

– dějiny třicetileté války

– barokní kultura

– dějiny hmotné kultury a sběratelství

– diplomatika a dějiny správy

– historická ikonografie

problematika historické paměti (lieux de mémoire, pomníky, historické povědomí)

dějiny Skandinávie a česko-skandinávských vztahů

 

Vzdělání

2012: habilitace v oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK (docent)

habilitační práce: Cesty za vzděláním a ke kariéře. Kavalírské cesty české šlechty v 17. století. Prameny – problémy – příklady

1980 – 1985: postgraduální doktorské studium, Národní galerie v Praze (CSc.)

1988: udělení vědecké hodnosti kandidát věd o umění v oboru teorie a dějiny výtvarných umění (CSc.)

kandidátská (disertační) práce: Pražské měšťanstvo a výtvarné umění v letech 1620–1740

1973 – 1978: studium oboru archivnictví – dějepis na Filozofické fakultě UK

1978: ukončení studia složením SZK a obhajobou diplomové práce, Filozofická fakulta UK (PhDr.)

diplomová práce: „Collegia Nordica“ v Olomouci a v Branievě v letech 1578–1619. Příspěvek k dějinám jezuitského školství

 

Zaměstnání

Od června 1991 FF UK, katedra pomocných věd historických a archivního studia, odborný asistent, 2012 docent

externí pedagogické aktivity:

1995–1996 Fakulta architektury ČVUT

1997–1999 Pedagogická fakulta TU Liberec, katedra dějepisu

2002–2017 Filozofická fakulta MU Brno, Ústav obecné lingvistiky a baltistiky

2011–2014 Metropolitní univerzita Praha, Katedra mediálních studií

1/1991– 5/1991 Historický ústav AV ČR, výzkumný pracovník

1979–1990 Národní galerie v Praze, vedoucí archivu

 

Zahraniční pobyty a stáže (uvádím jen 2-týdenní a více, * = s přednáškami)

2019 Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel

2018 Istituto storico ceco di Roma

2016 Istituto storico ceco di Roma

2013 Humboldt-Universität, Nordeuropa-Institut, Berlin*

2008 Collegium Carolinum, München

2006 Istituto storico ceco di Roma

2006 Christian-Albrecht Universität, Kiel

2005 Institut für Geschichte und Kultur Osteuropas (GWZO), Leipzig

2001 University of Foreign Studies, Tokio*

2001 École des hautes etudes en sciences sociales, Paris

2001 Christian-Albrecht Universität, Kiel*

1997 Svenska Institutet, Stockholm

1997 Institut für Geschichte und Kultur Osteuropas (GWZO), Leipzig

1996 Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf*

1995 Ost- und Südosteuropa Institut, Wien

1995 Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf

1992 stipendium Konstantina Jirečka, Wien

1988 Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Přednáškové pobyty:

2012 Università degli Studi Padova

2003 Århus universitet

2002 Tampereen Yliopisto (v rámci programu Erasmus)

1994 Universitet Lund, Historiska Institutet

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

1990–1993 Historický klub – Sdružení historiků ČR, člen výboru

1997–1998 vědecká rada Národní galerie v Praze

1992–2015 člen nákupní komisu archivu NG

1997–1999 vědecká rada ÚKS AV ČR

2015 člen oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy na Pedagogické fakultě UK

člen oborové rady doktorského studijního programu Pomocné vědy historické FF UK

2019– člen vědecké rady Západočeského muzea v Plzni

 

1990–dosud redakční rada Dějin a současnosti (1997–2004 předseda RR)

1990–dosud redakční rada Pražského sborníku historického

1992–dosud redakční kruh Českého časopisu historického

1997–dosud redakční kruh Listů filologických

 

Vyznamenání, mimořádná ocenění (domácí i zahraniční)

2013 MedaileZa zásluhy o české archivnictví“, MV ČR

 

Mezinárodní sympozia a konference

2018: Wien (Universität Wien a Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung), Habsburger Monarchie und Dreißigjähriger Krieg; referát Die Schweden in Prag 1648 – ein Erinnerungsort?

2018: Roma (Velvyslanectví České republiky), workshop s prezentací projektu Dokonalý diplomat a panelovou výstavou; přednáška Gli ambasciatori imperiali d’origine boemo nell’Italia d’età barocca

2016: Helsinki (European Association for Urban History), 13th International Conference on Urban History, Reinterpreting Cities; referát Early Modern European Towns as Centres of Aristocratic Education. From Classic Lectures to a “Dispersed” University

2015: Praha (FF UK), European Civilisation and the World Between Conflicts, Cooperation and Dialogue; referát „They asked me to call the Son of God who will bring them some seals.“ The Greenland experience of Herrnhut missionaries (Moravian brothers) in 18th century (spoluautorka Markéta Křížová)

2014: Lisboa (European Association of Urban History), 12th International Conference on Urban History, Cities in the Europe, Cities in the World; referát Abroad or Still at Home? Young noblemen from the Czech Lands and the Empire in the 17th and 18th century (spoluautorka Eva Chodějovská)

2013: Praha (HÚ AV ČR a Universität Salzburg), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–19. Jahrhundert); referát Die Kavalierstour der böhmischen Adeligen im 17. Jahrhunderts als Schule der höfischen Kommunikation

2011: Praha (HÚ AV ČR, Christian-Albrecht-Universität Kiel a ÖAW), Das Fremde im Eigenen. Tourismus in Österreich-Ungarn und seinen Nachfolgestaaten); komentář k panelu Städtetourismus und lokales Selbstverständnis

2010: Bergen (Universitet i Bergen, Institutt for fremmedspråk), Scandinavian Grand Tour / Il lontano Nord visto dal Sud dell’Europa; referát La Svezia seicentesca vista dai due gesuiti dalla Provincia di Boemia

2009: Paris (École normale supérieure), Traduire en sciences humaines; účast v pódiové diskusi na téma La réception des traductions

2008: Warszawa (Zamek), Miejsca pamięci w Europie środkowo-wschodniej / Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa; účast v pódiové diskusi

2008: Lübeck (Academia Baltica), Der genormte Blick aufs Fremde. Reiseführer in und über Ostmitteleuropa; referát Reiseführer als Instrument des nationalen Kampfes in Nordböhmen vor und nach dem Ersten Weltkrieg

2007: Wien (Institut für Erforschung der Frühen Neuzeit), Wien durch die Jahrhunderte. Karl Vocelka zum 60. Geburtstag; referát Das Hofgesinde am Kaiserhof Rudolf II. im Spiegel der Stammbücher

2007: Mainz (Johannes-Gutenberg-Universität), Osteuropäische Jubiläen und Gedenktage im 20. Jahrhundert; referát Hus-Gedenktage als staatliche Feierlichkeiten

2006: Stockholm (Kungliga biblioteket), Rethinking the World of Seventeenth-Century War Booty; referát Die Mythen der böhmischen Kriegsbeute 

2005: Gorizia (Istituto per gli incontri culturali Mitteleuropei), 4. seminario internazionale di Studi Umanistici della Mitteleuropa; referát Praga come simbolo nel movimento nazionale del XIX secolo. Città e simbologie nazionali nell’Europa centro-orientale

2005: Zwiesel (Haus der Bayerischen Geschichte a Collegium Carolinum), Kolloquium zur Bayerischen Landesausstellung 2007 „Bayern – Böhmen“; referát Das Bild von Bayern und München bei den tschechischen Nachbarn im 19. Jahrhundert

2005: Berlin, VII. ICCEES World Congress, sekce Looking forward to the 19th century? Visual self-representation of Central and Eastern European states since 1989; referát Zwischen einst und jetzt: Wandel und Beharrung in der tschechischen Denkmalkultur nach der Wende

2005: Gargnano (Università degli Studi di Milano a Forum Austriaco di Cultura di Milano), Correct Images and Distorted Images. National Stereotypes in the Countries of East Central Europe; referát The Hussite Nation? Jan Hus as symbol and stereotype in modern Czech History

2004: Praha (ÖAW ve spolupráci s FF UK), Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Codierungen von Plätzen, Denkmälern und Straßennamen im europäischen Vergleich (19. und 20. Jhd.). 6. internationale Konferenz des Forschungsprogramms „Orte des Gedächtnisses“; referát Der Wenzelsplatz in Prag – ein unruhiger Ort in der modernen Geschichte

2004: Příbram (Centrum medievistických studií AV ČR ve spolupráci se SOkA Příbram), Zbožné putování v evropské kultuře /Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture; referát Poutnictví nebo turistika? Poutní místa v programu kavalírských cest české šlechty v 17. století

2004: Praha (Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission), Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Deutsch-tschechisch-slowakische Kulturkonrtakte von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Teil I: 19. Jahrhundert bis 1945; referát Eine Konkurrenz um die „Besetzung der Landschaft“: Aussichtstürme und Denkmäler in den Gebieten der tschechisch-deutschen Sprachgrenze in Böhmen um 1900

2003: Minneapolis (Canadian Centre for Austrian and Central European Studies, University of Alberta), Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Austria and Europe; referát Representation or Pious Behavior? Baroque Churches as a Dynamic Factor of Prague’s Urban Development

2003: Konstanz (Universität Konstanz, Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg SFB 485), Macht, Medien, Memoria. Integration und Bestattung europäischer Oberschichten zwischen politischem und medialem Wandel (1500 – 1800); referát Die Bestattungsstrategien in Prager Barockkirchen

2003: Kalamazoo (Western Michigan University, Medieval Institut), 38th International Congress on Medieval Studies, komentář k referátům v sekci Society and Religion in Bohemia between the Middle Ages and Modernity

2002: Budapest (Közepeurópai kulturális Intézet), Kultur und Wirtschaft (= Paradigma Zentraleuropa IV); referát Die Ausstellungen und ihr Publikum in Böhmen des 19. Jahrhunderts

2000: Venezia European Science Foundation, Istituto universitario d’architettura di Venezia), Promoting and Restricting Foreign Presence in Cities; referát Foreigners and Burghers (city-dwellers) in an imperial city: the case of Rudolphine Prague, 1583–1612

2000: Wiener Neustadt (Stadtarchiv), 2. workshopu des Arbeitskreises Höfe des Hauses Österreich, referát Neue Forschungsergebnisse zur Geschichte Prags als Habsburger Residenzstadt, 1583–1612

1997: Leipzig (GWZO), Wahrnehmung – Selbsterfahrung – Selbsdarstellung. Frühe Metropolen Ostmitteleuropas in der Innen- und Außensicht (15./16. Jh.); referát Die Wahrnehmung des rudolfinischen Prags in Reise-, Gesandten- und Gelehrtenberichten

1995: Szeged (Univerzita Józsefa Attily a Vysoká škola pedagogická Gyuly Juhásze), Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert; referát Die bürgerlichen Kulturaktivitäten und das gedruckte Buch im böhmischen Barock

1993: Kraków (Międzynarodowe Centrum Kultury), Matejko a malarstwo sródkowoeuropejskie; referát Malarstwo historyczne epoki Brožíka a swiadomość historyczna w Czechach

1993: Bad Homburg (Studienkreis für Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa), nd und Aufgaben der Forschung zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa im Zeitalter der Nationalbewegungen (ca. 1800–1850); referát Kulturbeziehungsforschung in der Tschechischen Republik

1985: Prato (Fondazione Datini), Gli aspetti economici del mecenatismo in Europa, secoli XIV-XVIII, referát Les aspects économiques du mécénat de la noblesse tchèque: les collections de tableaux des seigneurs (1660–1720)

 

Granty – projekty (včetně mezinárodních)

2018–2020, Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků (hlavní řešitel Markéta Šantrůčková, VÚKOZ)

GA ČR, 18-07366S

2006–2008: Heřman Jakub Černín a jeho cesta po evropských zemích 1678 – 1682

GA ČR, 404/06/1607

2005–2011 Výzkumný záměr MŠMT: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

Číslo: MSM 0021620827

participace na společném projektu historických oborů FF UK s dílčím projektem V B.1 Geografický horizont českého člověka v raném novověku

2003–2004: Počátky spolků umělců v Čechách (1835 – 1863) – antologie dokumentů (hlavní řešitel Roman Prahl)

Poskytovatel: GA ČR, 408/03/1473

2002: Bůh a bohové. Církve a náboženství v české kultuře 19. století. Konference a sborník (spoluřešitel Roman Prahl, FF UK)

GA UK, 289/2002/A-HN/FF

2000–2004: Výzkumný záměr MŠM: Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin

Číslo: J13/98: 112100004

participace na společném projektu historických oborů FF UK s dílčím projektem Geografická mobilita v českých zemích v 17. a 18. století

1999: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Konference a sborník (hlavní řešitel Roman Prahl, FF UK)

GA UK, 203129

1995–1997: Soupis a zpracování památníků z let 1550-1700 v archivech a knihovnách České republiky (spoluřešitelka Marie Ryantová, Národní muzeum)

GA ČR, 404/95/0218

 

Výběrová bibliografie:

Kompletní bibliografie do roku 2013 in: Mezi kulturou a uměním: věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha, Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie v Praze 2013 [vydáno 2014]; pro další léta viz též OBD

monografie, edice:

Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska; Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682 (spoluautorky Eva Chodějovská a kol.), Praha, NLN a NG 2014, 759 s. a 875 s. ISBN (pro oba svazky) 978-80-7422-281-8 (NLN), 978-80-7035-561-9 (NG)

Kunstverein nebo / oder Künstlerverein? Hnutí umělců v Praze let 1830–1856 / Die Künstler-Bewegung in Prag 1830–1856 (spoluautor Roman Prahl), Praha, Artefactum (= Fontes historiae artium 12) 2004, 259 s. ISBN 80-86890-00-7

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608. Rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea (spoluautoři Jaroslav Čechura a Martina Novozámská), Praha, Scriptorium 1997, 191 s. ISBN 80-902151-5-7

Pomníky a zapomníky (spoluautor Jiří Pokorný). Praha – Litomyšl, Paseka 1996, 2 vyd. 1997, 284 s. ISBN 80-7185-050-0, 2. vyd. 80-7185-093-4

Prager Palais (spoluautor Jiří Pešek, foto Lubomír Pořízka), München, Blanckenstein Verlag 1994, 216 s. ISBN 3-926678-29-1 (franc. mutace Les Palais de Prague, Paris, Mengès 1994 ISBN 978-2856203569; angl. mutace The Palaces of Prague, London – New York, I.B. Tauris 1995, ISBN 978-1860640056; ital. mutace Palazzi di Praga, Milano, Fenice 2000, ISBN 978-8880171065)

 

kapitoly v monografiích a katalozích:

Zadavatelé a mecenáši aneb Kdo pomníky stavěl a kdo je platil, in: Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, edd. Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová, Praha, Archiv hlavního města Prahy 2013, s. 29–47. ISBN 978-80-86852-52-2

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna – mezníky života, in: Valdštejnský palác v Praze, Praha, Gema art 2002, s. 29–46. ISBN 80-86087-35-2

Český Merkur. Barokní Čechie na cestách; Zámek a palác. Barokní aristokracie v čase proměn (spoluautor Mojmír Horyna); Město. Mikrosvět českého měšťana v době baroka (tři kapitoly), in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, ed. Vít Vlnas, Praha, Národní galerie v Praze 2001, s. 147–149, 341–346, s. 403–407 a 52 katalogových hesel. ISBN 80-7035-263-9

Der Kampf um Prag 1648 und das Ende des Dreißigjährigen Krieges, in: 1648. Krieg und Frieden in Europa. Politik, Religion, Recht und Gesellschaft (Textband I), edd. Klaus Bußmann – Heinz Schilling, Münster – Osnabrück 1998, s. 403–412. ISBN 3-88789-127-9

Gönnt einem jeden die Wahrheit” (spoluautor Vít Vlnas), in: Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama (Begleitband zur Ausstellung), ed. Monika Flacke, Berlin, Deutsches Historisches Museum 1998, s. 502–527. ISBN 3-86102-102-1

Zdeněk Kalista, umělec a historik, in: Zdeněk Kalista, Cesta po českých hradech a zámcích, Praha, Odeon 1993, s. 5–22. ISBN 80-207-0440-X, 2. vyd. Praha, Paseka 2003,. ISBN 80-7185-521-9

Česká aristokracie a barokní Evropa; Počátky obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (2 kapitoly), in: Artis Pictoriae Amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, ed. Lubomír Slavíček, Praha, Národní galerie v Praze 1993, s. 63–66, 311–316 a 48 katalogových hesel. ISBN 80-7035-052-0

Der Hofstaat Rudolfs II. in Prag. Wo und wie wohnten die Hofleute, insbesondere die Künstler, in: Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren, Luca-Verlag 1988, s. 118–123. ISBN 978-3-923641-18-5

 

výstavní katalogy:

Cesty a cestovatelé v raném novověku (spoluator Vít Vlnas), OVM Litoměřice 1994, 65 s. + 13 s. barevných obraz. příloh. ISBN 80-900827-5-0

Bohemia – Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600 – 2000 (spoluatorka Jaroslava Kašparová), Praha, NK ČR a Italský kulturní institut v Praze 2000, 98 s. ISBN 80-7050-360-2

Kokořovci z Kokořova: Philip Christian Bentum – Petr Brandl, ke stejnojmenné výstavě konané v OG Liberec ve dnech 15. 12. 2016 – 26. 2. 2017, Oblastní galerie Liberec 2016, 33 s. ISBN 978-80-87707 22-7

 

studie v časopisech a sbornících:

K problematice jazykově smíšených německých písemností, SAP 68, 2018, č. 2, s. 397–410

Abroad or Still „At Home“? Young Noblemen from the Czech Lands and the Empire in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (spoluatorka Eva Chodějovská), in: Beyond the Grand Tour. Northern Metropolises and Early Modern Travel Behaviour (16th–18th centuries), edd. Rosemary Sweet – Gerrit Verhoeven – S. Goldsmith, Abingdon – New York, Routledge 2017, s. 83–107

Pomník jako výraz loajality? Pomníky českých Němců v dlouhém 19. století, in: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století, edd. Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Václav Petrbok, Praha 2016, s. 166–184

Dva benátské průvodce Francesca Sansovina, in: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Sborník z konference konané 25. – 27. 10. 2011 v Oponicích (= Opera Romanica 13), ed. Klára Komorová, Martin 2012 [vyšlo 2013], s. 157–166

Die Reiseinstruktion von Humprecht Johann Czernin für seinen Sohn Hermann Jakob als Anleitung zum ordentlichen Leben, in: Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, edd. Friedrich Edelmayer – Margarete Grandner – Jiří Pešek – Oliver Rathkolb, Münster 2012, s. 11–26

Rakouské“ Benátky – nejhlubší úpadek Serenissimy?, in: Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. plzeňského sympozia, edd. Zdeněk Hojda – Roman Prahl – Marta Ottlová, Praha 2012, s. 179–192

Giovanni Grosso da Lucerna, la vera guida degl’Oltramontani. Una guida romana e i suoi clienti boemi, in: Roma–Praga / Praha–Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, edd. Eva Doležalová – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Martin Svatoš – Kateřina Valentová, Praha 2009, s. 219–247

Pasy 16.–18. století jako pragmatické písemnosti, in: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, edd. Zdeněk Hojda – Hana Pátková, Praha 2008 [vyšlo 2009], s. 155–186

Arnošt Kraus und Dänemark oder das Nachleben der Königin Dagmar in Böhmen, in: AUC – Philologica 3/2006, Germanistica Pragensia XIX, Praha 2008, s. 27–38

El viaje español de Jiří Adam de Martinitz, in: Las relaciones checo-españolas (= Ibero-Americana Pragensia, supplementum 20/2007), ed. Josef Opatrný, Praha 2007 [vyšlo 2008], s. 137–149

Na exotickém severu? Čeští návštěvníci skandinávských zemí v 19. století, in: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, edd. Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Praha 2008, s. 137–155

Der Wenzelsplatz in Prag – Bühne moderner tschechischer Geschichte, in: Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen im europäischen Vergleich, edd. Rudolf Jaworski – Peter Stachel, Berlin 2007, s. 101–114

Cesta pátera Plachého z Prahy do Kutné Hory aneb Jak se rodí legenda, in: Kutná Hora v době baroka, edd. Vojtěch Vaněk – Jiří K. Kroupa, Praha – Kutná Hora 2005, s. 52–66

Reflexe baroka mezi Skyllou a Charybdou – zamyšlení po deseti letech, in: Barokní Praha – Barokní Čechie, 1620 – 1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001, edd. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas, Praha 2004 [vyšlo 2005], s. 1017–1024; srov. „Idola“ barokního bádání aneb jak se vyhnout Skylle a neupadnout v osidla Charybdy, in: Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991 (= Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea – 6), ed. Zdeněk Hojda, Praha 1992, s. 15–26

Jdou s tebou naše srdce i mysle – až tam ku břehům Tibery.“ Cestování v době biedermeieru, in: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století (Plzeň, 6.-8. března 2003), edd. Helena Lorenzová – Taťána Petrasová, Praha 2004, s. 128–141

Obraz a text na pražských vedutách 17. století, in: AUC – Philosophica et Historica 5/1996 (= Z pomocných věd historických XIV. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, Csc.), Praha 1999, s. 85–91

Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. Příspěvek k poznání výtvarných a literárních zdrojů historického vědomí v 19. století, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, edd. Ivan Hlaváček – Jan Hrdina, Praha 1998, s. 181–203

Dánská válka roku 1864 a její ohlas v Čechách, in: AUC – Philosophica et historica 3/1996. K poctě profesora Miroslava Hrocha (= Studia Historica XLIV), Praha 1998, s. 69–80

Historická ikonografie – pomocná věda historická?, in: AUC – Philosophica et Historica 1/1996 (= Z pomocných věd historických XIII. Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory), Praha 1997 [vyšlo 1998], s. 145–154

Benátky na konci 16. století ve dvou pražských památnících, in: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., edd. Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka, Praha 1996, s. 69–81

Prag um 1600 als multikulturelle Stadt: Hof – Adel – Bürgertum – Kirche, in: Metropolen im Wandel, edd. Evamaria Engel – Karen Lambrecht – Hanna Nogossek, Berlin 1995, s. 225–232

Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627–1740 (Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I.), PSH 26, 1993, s. 38–102; Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech 1627–1740 (Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy II.), PSH 27, 1994, s. 47–104

„Le Grandezze d’Italia“. Die Kavalierstouren der böhmischen Adeligen, die Kunstbetrachtung und die Kunstsammlung im 17. Jahrhundert, in: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern. Teil III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns, edd. Hans-Bernd Harder – Hans Rothe, Köln – Weimar – Wien 1993, s. 151–160

Pražský rudolfínský dvůr mezi Hradem a městem (spoluatorka Jaroslava Hausenblasová), in: Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků (= Opera historica 3), ed. Václav Bůžek, České Budějovice 1993, s. 115–136

Karlův most jako barokní znaková galerie. Donátoři mosteckých soch a jejich znaky, in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60.tinám doc.dr. R. Nového, edd. Zdeněk Hojda – Jiří Pešek – Blanka Zilynská, Praha 1992 [vyšlo 1993], s. 247–261

Rezidence české šlechty v baroku (několik tezí), in: Život na šlechtickém sídle v 16.–18. století. Sborník příspěvků z konference na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem 30.–31. října 1991 (= Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica I, Opera historica 1), ed. Lenka Bobková, Ústí nad Labem 1992 [vyšlo 1993], s. 161–178

Die architectur ist das schönste und nützlichste nach denen litteris.” Knihy o architektuře v pražských měšťanských knihovnách 17. století, in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. (= Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea – 7), edd. Miloslav Polívka – Michal Svatoš, Praha 1992, s. 115–126

Collegia Nordica v Olomouci a Branievě 1578-1619., AUC – HUCP 30, 1990, č. 1, s. 49–95

Tradice o životě a smrti Albrechta z Valdštejna ve dvou stoletích po chebské exekuci. K literárním projevům valdštejnské tradice do poloviny 19. století, AUC – Philosophica et Historica 1/1988 (= Problémy dějin historiografie IV), Praha 1989 [vyšlo 1990], s. 75–110

Die Prager Kunstausstellungen 1886-1914: Ihr Publikum und ihr Verkaufserfolg, in: Bildungsgeschichte, Bevölkerungs­geschichte, Gesellschaftsgeschichte in böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havránek zum 60. Geburtstag, Wien – München 1988, s. 251–273

Cesta Jana Quirina Jahna po západních Čechách roku 1797, Minulostí Západočeského kraje 23, 1987 [vyšlo 1988], s. 201–230

Kavalírské cesty české šlechty do Itálie v 17. Století, in: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216–239

 

Ostatní aktivity

 

1992–dosud: člen organizačního týmu, který připravuje Mezioborová sympozia k problematice 19. století, konaná každoročně v Plzni a editor sborníků příspěvků z těchto sympozií

 

Spolupráce s Nakladatelstvím Lidové noviny:

– 1993–1996 redaktor kulturně-historické revue Dějiny a současnost, od 1990 člen její redakční rady

– do 2014 řízení ediční řady Knižnice Dějin a současnost

– lektorská spolupráce

 

Spolupráce s médii, zejména

– Česká televize: pořad historie.cs),

– Český rozhlas Vltava

 

Úvod > Zdeněk Hojda