Jiří Šouša

Odborné zaměření

Pomocné vědy historické novověku – především nejnovější diplomatika a numizmatika, dějiny správy 19. a 20. století, nauka o pramenech novověku, agrární dějiny a dějiny zemědělství, dějiny bankovnictví a dějiny národního hospodářství českých zemí/Československa 19. a 20. století, hospodářské kontakty českých zemí a Československa s Latinskou Amerikou v 19. a 20. století; české právní dějiny.

 

Vzdělání

1972-1977 – magisterské studium oborů archivnictví-historie, Filozofická fakulta UK Praha

1978 – rigorózní řízení, Filozofická fakulta UK Praha (PhDr.)

1977-1980 – interní vědecká aspirantura v oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK Praha (CSc.)

1988 – habilitace v oboru pomocné vědy historické, Filozofická fakulta UK Praha (Doc.)

 

Zaměstnání

1971-1972 – archivář, Okresní archiv v České lípě

1980 – 1988 – odborný asistent, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta UK Praha

1998 – 2010 – docent, Katedra právních dějin, Právnická fakulta Západočeské univerzity Plzeň

2010 – 2011 – docent, Vysoká škola finanční a správní Praha

1988 – dosud – docent, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta UK Praha

Zahraniční pobyty a stáže

1988, 1989 – Univerzita v Lipsku, Lipsko

1990 – Historicko-archivní institut v Moskvě, Moskva

1993, 1994 – Univerzita ve Vídni, Vídeň (Jirečkovo stipendium)

1997, 1999 – Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt nad Mohanem

2000, 2002 – Bundesarchiv v Berlíně, Berlín

2001 – Právnická fakulta Univerzity M.C Skłodowské, Lublin

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

Člen vědecké rady Národního archivu (2018 – dosud), člen vědecké rady Národního zemědělského muzea (2001- dosud); člen oborové rady oboru pomocné vědy historické na FF UK v Praze; člen a poté předseda Ediční komise FF UK (1990-2003); člen redakční rady Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers (1994 – dosud); člen International Association of Agricultural Museums and Agricultural History (1985 – dosud); člen Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Sparkassengeschichte (1995 – dosud);člen Eugen-Gutmann-Gesellschaft für Bankengeschichte (2007- 2017); člen komise pro dějiny zemědělství, lesnictví a potravinářského průmyslu (1980 – 1986); člen České archivní společnosti,  člen výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny; člen Komise pro uznávání archiválií za národní kulturní a kulturní památky České republiky; člen rady Národohospodářského ústavu Nadání Hlávkových, Praha (od 2009 – dosud.)

Ocenění

Medaile Za zásluhy o české archivnictví (2017)

Granty – projekty

Granty GAČR: 2000-2002 – Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 – člen týmu řešitelů (hl. řešitel prof. Karel Malý), 2003-2005 – Ústavní vývoj českých zemí v letech 1620-1918 – člen týmu řešitelů (hl. řešitel prof. Karel Malý); 2009-2011 – 404/09/0813, Práva městská  Království Českého – člen týmu řešitelů (hl. řešitel prof. Karel Malý); 2012-2014 – 410/12/0305, Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (Ideologie agrarismu, politika, hospodářství); Vědecko-výzkumné projekty ministerstva zahraničních věcí ČR: 2000-2002 – RB 35/19/00 Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1939-1945 – člen řešitelského týmu (hl. řešitel prof. Drahomír Jančík); 2003-2005 – RB 35/19/02, Arizace a germanizace cenných papírů jako instrument k potlačení židovského a českého elementu ve velkopodnikatelském hospodářství Protektorátu Čechy a Morava a Sudetoněmecké župy – člen týmu řešitelů (hl. řešitel prof. Drahomír Jančík), 2004-2005 – Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945 – člen řešitelského týmu (hl. řešitel prof. Drahomír Jančík); 2011 – 2012, 06/02/11, Vídeňští soupeři Maffie a československého zahraničního odboje 1914-1918 – spoluřešitel prof. Eduard Kubů; 2008-2011 – grant VW Stiftung, Hannover/Europa Universität Viadrina, Agrarismus in Ostmitteleuropa – člen řešitelského týmu (hl. řešitelka prof. Helga Schulze).

 

Výběrová bibliografie

Monografie, edice

K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. A 20. Století (Česká zemědělská rada 1891-1914), AUC, Phil. Et Hist. Monographia, Praha: FF Univerzita Karlova 1986, Tem. skupina 04/1

Parlament. Kolbiště národů a národností (Z rakouského parlamentu1861-1914, Praha: H+H 1992, ISBN 80-85467-21-6 (s L. Bobíkovou)

Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Agrární banka 1911-1938 (1948), Praha: Karolinum 1996, ISBN 80-7184-240-0 (s J. Novotným)

Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha: Bankovní institut 1999, ISBN 80-7276-030-0 (člen autorského kolektivu)

Politologický slovník, Praha C.H. Beck 2001, ISBN 80-7179-469-4 (s K. Adamovou, L. Křížkovským, J. Šoušovou)

Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Praha: Knižnice Terezínské iniciativy č. 3, 2001 (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Kuklíkem, J. Milotovou, J. Novotným)

Spravedlnost v českém výtvarném umění, Praha: ČPP 2004, ISBN 80-7250-269-7 (s K. Adamovou)

Dějiny českého soudnictví od počátku české státnosti do roku 1938, Praha: Lexis Nexis 2005, ISBN 90-86920-07-0 (s K. Adamovou, B. Riegrovou, P. Skřejpkovou, L. Soukupem)

Peníze v proměnách moderní doby. Tvorba československých bankovek v letech 1945-1989, Praha-Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov 2006, ISBN 80-86559-70-2 (s J. Šůlou)

Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912, sv. 1-2, Praha: Národní archiv 2008, ISBN 978-60-86712-09-3 (s E. Drašarovou, R. Horkým, L. Velkem)

Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), Studien Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 21, Wiesbaden: Harrassowitz-Verlag 2011, ISSN 1867-6596, ISBN 978-3-447-06432-3 (s D. Jančíkem, E. Kubů)

T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916), Praha: Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-3082-3 (s E. Kubů)

Mezi brázdou a bankovním úvěrem. O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století, Praha: Národní archiv – Nová tiskárna Pelhřimov 2017, ISBN 978-80-7469-002-0

Republika československá, Praha: NLN 2018, ISBN 978-80-7422-643-4 (člen autorského kolektivu)

Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Historicko-kritická edice, Praha: Karolinum 2018, ISBN 978-80-246-4099-0 (s E. Kubů)

 

Editor + spoluautor kolektivních monografií a sborníků

Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, AUC Phil. et Hist 1/1997, Studia historica XLV, Praha: Univerzita Karlova 1999, ISBN 80-7184-894-8 (s D. Jančíkem)

Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století , AUC Phil. et Hist. 5/1997, Studia historica XLVII, Praha: Univerzita Karlova 2000, ISBN 80-246-007-3 (se Z. Jindrou)

K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha: Karolinum 2001, ISBN 80-246-0179-6  (s D.E. Millerem, M. Hrabik Samal)

Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., Praha: Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 2003 (s J. Pšeničkovou, O. Roháčovou)

Posláním zemědělsko-lesnický archivář a agrární historik. In memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc., Praha: Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 2006 (s J. Pšeničkovou, O. Roháčovou)

Inter laurum et olivam. AUC Phil.et Hist, Z pomocných věd historických XVI, Praha: Karolinum 2007, ISSN 0567-8293 (s I. Ebelovou)

„Discourses – Diskurse“. Essays for – Beträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová. Prague – Viena: Nová tiskárna Pelhřimov 2008, ISBN 978-80-86559-90-2 (s G. Enderle-Burcel, E. Kubů, D. Steifel)

Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha: Dokořán 2008, ISBN 978-80-7363-227-4 (s E. Kubů)

Z legend zemědělsko-lesnického archivnictví a agrární historiografie. PhDr. Emanuel Janoušek. Praha: Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 2010 (s J. Pšeničkovou, O. Roháčovou)

Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové, Praha: Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 2010 (s J. Juněcovou, O. Roháčovou)

Češi a Slovinci v moderní době: politika – společnost – hospodářství – kultura. Slovenci in Čehi v dobi moderne: politika – družba – gospodarstvo – kultura. Praha – Ljubljana: Nová tiskárna Pelhřimov 2010, ISBN 978-80-7415-025-8 (s J. Gašpariščem, E. Kubů, Ž. Lazarovičem)

Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin – Praha: Berůliner Wissenschaftsverlag – Dokořán 2013, ISBN 978-80-7363-502-2 (s E. Kubů, T. Lorenzem, U. Müllerem)

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán 2014, ISBN 978-80-7363-641-8 (s E. Kubů, A. Zářickým)

Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích. In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka, Praha: Národní zemědělské muzeum 2015, ISBN 978-80-86874-64-7 (s J. Balcarovou, E. Kubů)

Fenomén hospodářské krize v českých zemích v 19. až počátku 21. Století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha – Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov 1015, ISBN 978-80-7415-115-6 (s E. Kubů, J. Soukupem)

Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem. Pocta prof. Josefu Šmerhovi, Praha: Národní archiv 2015, ISBN 978-80-7469-044-0 (s J. Juněcovou, J. Kahudou)

Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha: Národní zemědělské muzeum 2017, ISBN 978-80-86874-87-6 (s J. Balcarovou, E, Kubů)

Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému, Praha: Národní archiv ISBN 978-80-7469-058-7 (s J. Juněcovou)

100 let Národního zemědělského muzea, Praha: Národní zemědělské muzeum 2018, ISBN 978-80-88270-02-7 (s E. Kubů, A. Šimčíkem)

Zemědělsko-lesnický archivář. Špičkový historik lesa. Na paměť PhDr. Josefa Nožičky, Praha: Národní archiv 2019, ISBN 978-80-7469-7 (s J. Juněcovou, V. Waagem)

 

Kapitoly v tuzemských a zahraničních kolektivních monografiích a studie v domácích a zahraničních časopisech do roku 2009 viz: Lexikon současných českých historiků, Uspořádali Jaroslav Pánek a Petr Vorel, Praha: Historický ústav AV ČR – Sdružení historiků ČR – Východočeské muzeum 1999, s.302-303, ISBN 80-85268-84-1 a Lexikon českých historiků 2010, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2012, s. 524-527, ISBN 978-80-7464-036-0

 

Kapitoly v tuzemských kolektivních monografiích

Jednané a zapsané. K reflexi jednání statutárních orgánů českých bank v jejich písmnostech,  In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensia, vol. VI, Praha: UK FF 2009, s. 319-338, ISBN 978-80-7308-195-9;

Z československé diplomacie do služeb Zelené internacionály. Dvě osudové ženy Karla Mečíře, In. Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno: Matice moravská 2009, s. 745-760 ISBN 978 – 80 – 86488 – 57 – 8;

Několik slov úvodem (Netradiční připomenutí významného životního jubilea Marie Vojtíškové. Ze vzpomínek našich archivářů. Zvláštní příloha, Sborník archivních prací (Proceedings of archive works) LVIII, Praha 2009, s. 452-454 ISSN 0036-5246;

Jindřich Bělohřívek, Ferdinand Bloch-Bauer, Vladislav Brdlík, Karel Engliš, Klement Florián, František Hašek, Rudolf Hotowetz, Leopold Chmela, Richard Krofta, Václav Kubr, Karel Loevenstein, František Malínský, Jindřich Maštálka, Jaroslav Nebesák, Jan Novotný, František Peroutka, Rudolf Pilát, Apollo Růžička, Rudolf Steinský-Sehnoutka, Josef Špitálský, Stanislav Švehla, Antonín Tille, Jan Třebický, Otokar Tůma, Václav Vaněk, Pavel Varsík, In: Milan Myška a kolektiv, Historická encyklopedie podnikatelů Čech. Moravy a Slezska do poloviny XX. století, II (Historical encyclopaedia of businessmen and entrepreneurs of Bohemia, Moravia and Silesia till the mid-20th century), Ostrava: Ostravská univerzita 2009, s. 29-30, 34-35, 41-42, 69-70, 79-80, 126, 150, 155-156, 191-192, 199-200, 222-223, 227-228, 232-233, 254-255, 266-267, 283-284, 289-290, 315-316, 351, 362-363, 365-366, 369-370, 374-376, 376-377, 381, 382-383, ISBN 978-80-7368-476-1;

Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi (1918-1928). Programy, transfery idejí, možnosti spolupráce, In: Češi a Slovinci v moderní době / Čehi in Slovenci v dobi moderne (Czechs and Sloveniens in the modern Time), Jure Gašparič –  Eduard Kubů – Žarko Lazarević – Jiří Šouša eds., Praha – Ljubljana 2010, s. 227-262.   ISBN 978-80-7415-025-8 (Czech), ISBN 978-961-6386-23-4 (Slovenian);

Agrární strana, agrární peněžnictví a agrární úvěr. Institucionalizace agrárně-ekonomického zájmu a jeho prolínání se zájmem politickým, In:  Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Josef Harna – Blanka Rašticová eds., Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010, s. 155-163, ISBN 978-80-86185-90-3;

Finanční právo a bankovní zákony první Československé republiky,  In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Sborník příspěvků uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup, Praha: Karolinum 2010, 2sv., s. 995-1074 ISBN 978-80-246-1718-3;

Úvod. Praefatio. Česká agrární historička a archivářka Jana Pšeničková. Z Tišnova na Chodovec – setkávání s PhDr. Janou Pšeničkovou, In: Rekviem zemědělsko- lesnické archivářce a agrární historičce. Praha: Spolek zemědělského muzea 2010, s. 7-9, 13-20, 24-25., ISBN 978-80-7415-023-4;

Václav Davídek; Karl Děvčic – Siegwardein, in. Biografický slovník českých zemí, D-Die, Praha 2009/2010, s. 149-150, 188. Libri Praha, ISBN 978-80-7277-416-6

Zbraně plzeňské Škodovky a pražské ČKD v peruánských Andách. K exportu zbrojních materiálů z Československé republiky do států Jižní Ameriky meziválečné době. Sborník  k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Uspořádala a vlastním nákladem vydala PhDr. Marie Wasková 2011, s. 219-230, ISBN 978-80-254-9293-2;

Hra o rakousko-uherské cenné papíry, in: Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 365-385, ISBN 978-80-7363-351-6;

Nacionální identita a loajalita ke státu – faktor sanace bank, in: Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 413-425, ISBN 978-80-7363-351-6;

Peněžnictví – směrodatný činitel ekonomické emancipace, In: Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 81-124,   ISBN 978-80-7363-351-6;

Reflexe a odmítání ideje „národního státu“ v hospodářství, In: Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 209-229,   ISBN 978-80-7363-351-6;

Nostrifikace firem – cesta k uchopení rozhodující hospodářské moci, In: Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 339-364, ISBN 978-80-7363-351-6;

K interakci českých bank a cukrovarnictví v závěrečných decenniích 19. a v první polovině 20. století, in: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století, Prameny a studie 47, Praha: Národní zemědělské muzeum – Národní technické muzeum 2011, s. 47–68.  ISBN 978-80-7037-206-7;

Obsahy, přesahy a kontexty české historické paměti. Symbolický život Františka Palackého na bankovkách, in: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Milan Hlavačka, Antoine Marès, Magdalena Pokorná et alii, Praha: Historický ústav AV ČR 2011, s. 621-665 ISBN 978-80-7286-186-6;

„Bývalí lidé“. Z podnikatele a manažera třídním nepřítelem – Ing. Jaromír Bečka s rodinou před únorem 1948 a po něm, In: České křižovatky evropských dějin, Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti, Ivan Šedivý – Jan Němeček – Jiří Kocián – Oldřich Tůma (eds.), Praha: Ústav soudobých dějin AV ČR  2012, s. 215-224, ISBN 978-80-7285-108-9;

Německý agrarismus v severovýchodních Čechách v prvních desítiletích 20. století. „Selská kázání“ / „Bauern-Predigten“ Hugo Schulze, In… Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky, Editoři: Josef Harna, Blanka Rašticová, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, č. 17, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 2012, s. 205-216, ISBN 978-80-87671-01-6;

Práva městská Království českého. Edice. In: Práva městská Království českého. Edice s komentářem. Praha: Karolinum 2013, s. 51-622, ISBN 978-80-246-2117-3;

Poznámka vydavatelů k nové edici Práv městských Království českého, tzv. Krátké summy a Pokut, In: Práva městská Království českého. Edice s komentářem. Praha: Karolinum 2013, s. 30-50, ISBN 978-80-246-2117-3

Diskurzivní reprezentace sociální otázky, Čechy na přelomu 19. a 20. století , In (název knihy): Chudinství a sociální politika: terminologické vyjasnění, historický přehled a koncepce řešení, Praha: Historický ústav AV ČR Prah, 2013, s. 100-134, ISBN 978-80-7286-225-2;

K zániku manželství podle zákona č. 320/1919 Sbírky zákonů a nařízení státu Československého, In:  Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti, Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, s. 305-314, ISBN 978-80-260-3820-7;

Podnikatel a kráska. Ferdinand Bloch-Bauer (1864-1945) a jeho „dáma ve zlatém“, Adéle Bloch-Bauerová, in: Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová (eds.), Praha: Maxdorf 2014, s. 173-185; ISBN 978-80-7345-422-7;

Ve víru hospodářské paniky a zmatků. Živnostenská banka v prvním roce velké války, in: Léta do pole okovaná 1914. Proměny společnosti a státu ve válce, Jaroslav Láník – Tomáš Kykal (eds.) a kol., Praha: Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historický ústav 2015, s. 135-159, ISBN 978-80-7278-663-3 (s E. Kubů)

Advokáti a juristé  – elita českých bank? (K působení advokátů a právníků jako funkcionářů a manažerů českých bank v závěru 19. a v první polovině 20. století), in: Ad honorem VN. K 65. Narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti. Červený Kostelec: Hradecká studentská sekce České archivní společnosti / Pavel Mervart 2015, s. 185-205, ISBN 978-80-904688-7-0/978-80-7465-129-8 (s J. Novotným)

Rodinná firma. Pojem a historický kontext jeho současného obsahu se zřetelem ke střední Evropě, in: Rodinné podnikání: České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury, Milan Hlavačka ed., Praha: Historický

ústav AV ČR, s. … Z vrchnostenského úředníka podnikatelem. „Agrární komplex Františka Horského – příklad rodinného podnikání šedesátých a sedmdesátých let 19. století“, in: Rodinné podnikání: České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury, Milan Hlavačka ed., Praha: Historický

ústav AV ČR, s. … Rok 1915 – přelom ve vývoji frontové reportáže jako instrumentu válečné propagandy Německa a Rakouska-Uherska. Komparativní analýza děl směrodatných protagonistů žánru – Ludwiga Ganghofera a Alice Schalek, in: Léta do pole okovaná 1914-1918. 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy.   Praha: Vojenský historický ústav, s…

Osobnosti českého zemědělsko-lesnického archivnictví moderní doby (formativní „stará garda“ Václav Černý, Emanuel Janoušek a její nástupci Josef Křivka a Josef Tlapák), in: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech, Praha: Česká archivní společnost 2016, s. 20-32, ISBN 978-80-88334-00-9

 

Kapitoly v zahraničních kolektivních monografiích:

„Arizace“ a sociální změna v českých zemích 1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka, In: Arizácie, Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.), Acta historica Posonensia XI, Bratislava 2010, s. 81-112,   ISBN 978-80-89236-85-5;

„Aryanisation“ and Social Change in the Bohemian Lands, in: Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive, Alois Mosser – Peter Eigner –Anderas Resch Hg., Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, Bd. 28, Wien 2010, s. 215-250 ISBN 978-3-643-50215-5;

Die Wiener Grüne Internationale – eine mitteleuropäische Transfergeschichte? In: Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960, Helga Schultz – Angela Harre Hg., Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 19, Wiesbaden 2010, S. 243-256,  ISSN 1867-6596, ISBN 978-3-447-06272-5;

František Palacký als Erinnerungsort, in: Spomenica Valtazara Bogišića o stogodišnjici njegove smrti 24.apr.2008godine. Knjiga 1, Priredio Luka Breneselović, Beograd: Institut za uporedno pravo Beograd 2011, s. 207-220. ISBN 978-86-519-0956-9 (SG)

Franz Spina und der deutsche Agrarismus in den böhmischen Ländern der ersten Jahrzente des 20. Jahrhunderts, In: Franz Spina (1868-1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit, Steffen Höhne und Ludger Udolph (Hg.), Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag 2012, s. 141-168, ISBN 978-3-412-20747-2;

Advokáti a juristé jako podnikatelská a manažerská elita v českých zemích prvé poloviny 20. století, In: Sloboda advokacie v dějinách,  Bratislava: Slovenská advokátska komora 2013,

  1. 22-25, ISBN 978-80-XX-X

Der deutsch-böhmische Agrarismus – Ausgangspunkt der so genannten Germanischen Grünen Internationalen,, In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa,  Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Miller, Jiří Šouša (eds.),  Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag  2013, s. 471-523, ISBN 978-3-8305-1939-3 – BWV Berliner Wissenschafts-Verlag;

Agrarismus und Agrareliten im östlichen Mitteleuropa. Forschungsstand, Kontextualisierung, Thesen, In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Miller, Jiří Šouša (eds.), Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, s. 15-116, ISBN 978-3-8305-1939-3 – BWV Berliner Wissenschafts-Verlag;

Erziehung der Landbevölkerung zum modernen Rechtsbewusstsein in Böhmen in der Vormärzzeit, in: Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie, Wilhelm Brauneder und Milan Hlavačka (Hg.). Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Bd. 59, Duncker & Humblot: Berlin 2014, s. 243-279; ISBN 978-3-428-13935-4 (s J. Štaifem);

The Social Question as a Focus of Interest for Political and Entrepreneurial Elites: Lands of the Bohemian Crown 1880-1814, in: Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918) Judit Pál – Vlad Popovici (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Main 2014, s. 81-99; ISBN  978-3-631-64939-8  (s J. Štaifem)

 

 

Články v tuzemských odborných časopisech a sbornících:

Vrchní ředitel Živnostenské banky v Praze Jaroslav Preiss – klíčový protagonista českého bankovního nacionalismu, AUC Phil et Hist., Studia Historika LIX, Praha: Karolinum 2009, s. 59-67 ISBN 978 – 80 – 246 – 1391 -8;

Jak vznikaly československé bankovky, státovky a mince „rublového“ charakteru. Pražská a moskevská jednání o platidlech peněžní reformy 1953 „krok za krokem“, In: Náchodsko od minulosti k dnešku 6. Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Václava Sádla, Náchod: Bor 2009, s. 363-397, ISBN 978 – 80 – 86807 – 43 – 0;

Zusammenhänge und Analogie der NS „Arisierungs“ – und Germanisierungspolitik in Österreich und Protektorat Böhmen und Mähren, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Pratur Economic and Social History Papers 9, 2009, s. 93-119 ISSN 1803-7518;

A divulgação da Tchecoslováquia e dos seus artigos comercias na América Latina no periodo entrée-guerras (Notas sobre a participação tchecoslovaca nas exposição no Rio de Janeiro, respectivamente nas outras cidades do Cone do Sul, 1918-1938); In: Ibero-Americana Pragensia XLI/2007, Praga: Karolinum 2009, s. 103-131, ISBN 978-80-246-1584-4;

The Czechoslovak Loan of 1922: Meeting Place of Financial Elites of London and Prague, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 11, Praha 2010, s.11-26,  ISSN 1803-7518;

Deutsche Agrarbank für  Österreich, hospodářský instrument německého politického agrarismu v českých zemích (1912-1919), In: Moderní dějiny, Roč. 18 (2010), č. 2, s. 1-22. ISSN 1210-6860;

České banky a cukrovarnické podnikání (v závěrečné třetině 19. a v první polovině 20. století) The Czech Banks and Sugar Business, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 126, 9/10, 2010, s. 291-295, Praha: VUC Praha, ISSN 1210-3306;

Zpod soudcovských talárů: Příběhy Jakuba Arbese, události v Chuchli 1881 a česká epizoda mága Hanussena (Případová studie), Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 117, 2009/2010, č. 4, s. 226-236, Společnost přátel starožitností Praha, ISSN 1803-138;

Poukázky Zemské banky království Českého – neemitovaná první československá papírová platidla. Časopis společnosti přátel starožitností, roč. 118, 2010, č. 1, s. 33-51. Společnost přátel starožitností, ISSN 1803-1382;

Německý sedlák z Broumovska mezi patriotismem, nacionalismem a agrarismem. Román Hugo Scholze „Noch steht ein Mann“ v gravitačním poli politického zájmu, In: Náchodsko od minulosti k dnešku, 7, Náchod: Nakladatelství Bor 2012, s. 277-300, ISBN 978-80-87607-09-1;

Pražské velkobanky a střední textilní podnikání na Náchodsku mezi světovými válkami. Živnostenská banka, Anglo-československá banka a Pražská úvěrní banka a střední textilní firmy v Náchodě a okolí 1918-1938, In: Náchodsko od minulosti k dnešku, 7, Náchod: Nakladatelství Bor 2012, s. 181-196, ISBN 978-80-87607-09-1;

Deutsche Agrapartei in Böhmen a česko-německá vyrovnávací jednání v předvečer Velké války. Příspěvek ke Kazbundově reflexi role nejvýznamnější německé občanské strany, Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16, 2013, s. 160-176, ISSN 1211-975X;

 

 

Články v zahraničních odborných časopisech:

Tisk polských bankovek v Československu v polovině XX. století, Wiadomości Numizmatyczne, roč. LIII, 2009/2010, s. 67-78 ELIPSA Warszawa, ISSN 0043-5155

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Jiří Šouša