NAKI III

Proměny pražské městské krajiny v rámci urbanizačního procesu v období od baroka a osvícenství

 

Poskytovatel a č.: NAKI III DH23P03OVV032

Trvání: od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2027

Příjemce/i: Univerzita Karlova

Odpovědný řešitel: Ivana Ebelová

Řešitelský tým: Ivo Boháč, Šárka Steinová, Zdeněk Hojda, Filip Paulus, Hana Vobrátilková Gutová

 

Proměny pražské městské krajiny v rámci urbanizačního procesu v období od baroka a osvícenství

Cíle projektu:
Praha doby baroka a bezprostředně  navazujících let, tedy v období vymezeném zhruba lety 1650–1800 prošla zásadními změnami nejen vzhledem ke vzniku množství vysoce kvalitních staveb (zejména po roce 1690), ale i na úrovni urbanistické. Měnil se způsob využití plochy i výšková úroveň zástavby, proměnou prošlo i bezprostřední okolí města. „Obraz“ pražských historických čtvrtí (Starého Města, Malé Strany a Hradčan) jako v zásadě barokního města se na jedné straně vtisknul do obecného povědomí, na druhé straně je tento „obraz“ v mnoha ohledech zavádějící.Záměrem projektu je v souladu s programovým cílem NAKI III přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní společenské výstupy a realizace, v tomto případě dle tematické priority č. 2. Zároveň projekt představí doposud nevyužitou plánovou dokumentaci pražské aglomerace ve vazbě na tematickou prioritu  č. 5. národní a kulturní identity v udržování a rozvoji historického a kulturního vědomí.Hlavním cílem projektu je představit proměny „městské krajiny“ pražských historických měst v období od baroka a osvícenství na příkladu vybraných areálů a objektů, a to formou specializované databáze, výstavy, interaktivní mapy, audiovizuální tvorby a specializovaných studií a přednášek.
 
Popis projektu
V rámci projektu chceme provést inventarizaci a identifikaci areálů a objektů v pražských historických městech a jejich blízkém zázemí ve výše vymezeném období, které vzhledem k politickému, náboženskému a společenskému vývoji postupně změnily či zcela ztratily svou původní funkci, anebo došlo k jejich úplnému zániku. Díky dochovaným, doposud opomíjeným archivním kartografickým pramenům nejprve vytvoříme „virtuální“ podobu Prahy 18. století. Následně popíšeme a ukážeme pomocí komparace mapových a plánových kartografických a fotografických dokumentů (při současném využití ikonografických a písemných pramenů) zrekonstruujeme proces změn, kterým vytypované areály a objekty prošly až k současnému stavu. Zjištěné objekty a areály budou klasifikovány a evidovány v databázi ve velikostních a každý z nich v kvalitativních kategoriích. Sestavená textová, obrazová a mapová dokumentace každé evidované jednotky vytvoří kolekci dokumentů, které zaznamenají historické změny „městské krajiny“ a jejího aktuálního využití. Dokumentace obsažená v databázi bude zpřístupněna veřejnosti v rámci webových stránek projektu spolu s interaktivní specializovanou mapou rozdělenou do čtyř vrstev, přičemž poslední vrstva bude prezentovat veřejnosti již zaniklé objekty, na jejichž místech se v současné době nacházejí jiné nemovité národní kulturní památky. Tyto někdejší objekty budou zároveň prezentovány formou 3D modelů. V neposlední řadě je cílem začlenění problematiky tohoto nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních celoživotního vzdělávání formou prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví v kontextu národní identity prostřednictvím putovní, regionálně adaptabilní výstavy a především prezentací poznatků ve formě audiovizuální tvorby.

 

 

Řešitelský kolektiv
EBELOVÁ, Ivana, doc. PhDr., CSc. – Hlavní řešitelka projektu (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
BOHÁČ, Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D. – Architektonická interpretace vybraných objektů a jejich transformace podle plánové dokumentace do 3D modelace (Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně)
HOJDA, Zdeněk, doc. PhDr., CSc. – Analýza a interpretace ikonografických pramenů (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
STEINOVÁ, Šárka, ThDr. Mgr. Th.D. – Analýza a interpretace dohledaných historických dokumentů (Národní archiv)
PAULUS, Filip, PhDr. – Analýza a interpretace plánové dokumentace prostřednictvím databáze objektů (Národní archiv)
GUTOVÁ VOBRÁTILKOVÁ, Hana, Mgr., Ph.D. – Garant statistického zpracování údajů z historických pramenů (Archiv hlavního města Prahy)

 

 

Kontakty:

Ivana Ebelová

+420 221 619 327

ivana.ebelova@ff.cuni.cz

 

Souhrn za první rok řešení projektu

Průběh prvního roku řešení výzkumného projektu „Proměny pražské městské krajiny v rámci urbanizačního procesu v období od baroka a osvícenství“

V roce 2023 došlo k zahájení základního a archivního průzkumu v souladu s první etapou projektu věnující se analýze dochované dosud opomíjené plánové dokumentace, týkající se proměny pražské městské krajiny a identifikace objektů a areálů. První etapa projektu probíhala v následujících dílčích cílech řešení:

  • Vyhledání a digitální zpracování cca 241 kusu plánové a 324 kusů obrazové dokumentace stávajících či již zaniklých objektů v Praze, jejichž podoba byla zachycena v období od baroka do počátku 20. století.
  • Vytvoření základu databáze objektů zachycených na plánové a obrazové dokumentaci. Základní údaje o objektech a areálech, jež demonstrují proměny pražské městské krajiny v rámci urbanizačního procesu v období od baroka a osvícenství, byly zaneseny do databáze objektů určených k základnímu a archivnímu průzkumu v rámci první etapy řešení projektu v roce 2023. Každý objekt získal své ID. Data jednotlivých ID získaná ze základního a archivního průzkumu objektů a areálů proměny pražské městské krajiny byla následně přenesena do databáze hodnocených objektů. K jednotlivým ID jsou postupně přiřazovány dokumenty nalezené v rámci archivních průzkumů.
  • Vytipování areálů a městských prostor pro prezentaci a tvorbu virtuálních modelů a strukturální analýzu s následným výtvarným modelováním fyzických strukturálních modelů. Konkrétně se jedná o areál císařského špitálu sv. Antonína vedle kláštera Voršilek na Hradčanech č. 74 (čp. 73) a okolí, areál přádelny a káznice na Starém Městě č. 185 (čp. 80) a okolí, areál kláštera křížovníků s červeným srdcem na Starém Městě č. 755 (čp. 886) a okolí, areál chudobince u vodárenské věže na Novém Městě č. 1225 (čp. 1235) a okolí, areál špitálu sv. Anežky na Novém Městě č. 252 (čp. 337) a okolí, areál kláštera karmelitek u sv. Josefa, později kláštera anglických panen na Malé Straně a okolí, areál kláštera paulánů na Starém Městě a Broumovského domu na Starém Městě a okolí, areál kláštera sv. Václava a kanovníků svatého Hrobu na Zderaze (Božehrobci) na Novém Městě, areál premonstrátského semináře sv. Benedikta, kláštera hybernů, kláštera kapucínů u sv. Josefa na Novém Městě a okolí, areál kláštera celestýnek na Novém Městě a okolí.

 

Půdorys kláštera paulánů na Starém Městě v Praze. Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 743, sign. E XI 17/1.

Úvod > NAKI III