Ivana Ebelová

Garantka oboru Veřejná správa a spisová služba

 

Odborné zaměření

raně novověká a novověká paleografie a diplomatika, edice pramenů, města v raném novověku, zvláště řemesla a živnosti, postavení židovského obyvatelstva v českých zemích do období emancipace.

 

Vzdělání

2008: habilitace v oboru pomocné vědy historické, FF UK (Doc.)

1988–1993: interní aspirantura – pomocné vědy historické, FF UK (1994 CSc.)

1989–1993: profesní PGS: dějiny umění, specializace umělecké dílo minulosti

1983–1987: Archivnictví a pomocné vědy historické, FF UK (PhDr.)

 

Zaměstnání

1993–dosud:  Katedra pomocných věd a archivního studia FF UK

2007–dosud: Fakulta chemické technologie VŠCHT, Ústav chemické technologie restaurování památek– externí výuka pomocných věd historických pro restaurátory a konzervátory

2004–2014: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. vědecký pracovník archivu (oddělení osobních fondů – do 2005), od 2006 oddělení pro studium a soupis rukopisů

1988–1993:  Katedra pomocných věd a archivního studia FF UK – studijní pobyt a interní aspirantura

1987–1988: Archivní správa Ministerstva vnitra – odborná referentka pro zahraniční agendu

1982–1983:  Státní ústřední archiv v Praze – archivářka

 

Zahraniční pobyty a stáže

krátkodobé a střednědobé zahraniční studijní pobyty (SRN, Rakousko, Polsko)

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

– předsedkyně oborové rady grantové agentury UK– společenské vědy;

– členka OR doktorského studijního programu Historie – studijní obor pomocné vědy historické;

– členka OR studijního programu Filologie – studijního oboru Latinská medievistika a novolatinská studia (2010–dosud);

– členka OR doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické na FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;

– garantka kurzů CŽV a Univerzity 3. věku na KPVHAS;

– členka evaluační komise FFUK;

– členka hodnotící komise výzkumných projektů Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace při  MV ČR;

– členka vědecké rady Archivu hlavního města Prahy;

– redakční rada – MONUMENTORUM CUSTOS – časopis pro památky severozápadních Čech;

– redakční rada – Pražský sborník historický;

– členka ediční rady Národního archivu;

– Deutsch-Polnischer Gesprächskreis für Quellenedition;

– editorka ediční řady NLN Dějiny českých, moravských a slezských měst

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky

 

2019: Tel Aviv: (s Miladou Sekyrkovou) biennal conference of the Commission on Women and Gender Studies of the Division of History of Science and Technology of the IUHPST referát „Wars and Female Doctors (Gender in Medical Education and Practice around WWI and WWII)“

26 Annual International Conference on Jewish – sekce Восточная Европа в Новое и Новейшее время – referát Структура еврейского поселения и рост населения в Богемии с XVII века по начало XIX века на основе описей еврейских семей и семейного права

2018: Řím: XIV. kongres Evropské asociace pro dějiny měst (European Association of Urban History): Urban Renewal and Resilience. Cities in comparative perspective. (sekce Immigrants and refugees in Western European Cities: Aspects of migration and emigration of Jews from Czech lands during the so-called official antisemitism of the 18th century)

od roku 2009 konference (pořádané jednou za dva roky) v rámci Deutsch-Polnischer Gesprächskreis für Quellenedition

2005: Instytut Historii i Archiwistyki Universytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu – „Bellicum diplomaticum II“

2003: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Katowicach – „Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy środkowej“

 

Granty – projekty (včetně mezinárodních)

2016–2018: vedoucí kol. zpracovávajícího heuristickou analýzu pramenů a zdrojů archiválií jako podklad pro zpracování nominační dokumentace pro zápis kulturní krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

 

2013–2015: „Libri civitatis“ – dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice II. (spoluřešitelka doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – FF UJEP Ústí nad Labem); GAČR: 13-09254S

 

2012–2014: Rotshildova nadace – HANADIV – Soupis židovských rodin a familiantů v Čechách 1734/24–1811; Nr. 007/12

 

2009–2011: Operační program Praha adaptabilita – vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modernizace a rozšíření studijních programů v rámci oboru archivnictví; CZ.2.17/3.1.00/31168

 

2009–2011: „Libri civitatis“  – soupis a edice městských knih v České republice do roku 1620 (spoluřešitelka, hlavní řešitel PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – FF UJEP Ústí nad Labem); GAČR: 404/09/0214

 

2005–2009: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, oddíl V. „Česká věda a kultura uprostřed Evropy“, blok V.A. „Česká písemná kultura“ – spoluúčast na výzkumném záměru historických oborů FF UK financovaném MŠMT; MSM 0021620827

 

2004–2006: Ediční řada „Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“ (spoluřešitelka, hlavní řešitel PhDr. Michaela Hrubá, PhD – UJEP Ústí nad Labem); GAČR: 404/04/0261

 

2004–2006: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1783 a 1799 – edice; GAUK: 477/2004/A-HN/FF

 

2004: T. G. Masaryk a Karel Kramář ve světle vzájemné korespondence; GAUK: 478/2004/A-HN/FF

 

2001–2003:Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 – edice (podíl na edičním zpracování + vědecká redakce); GAUK: 293/2001/A-HN/FF

 

2000–2004: Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (VZ: spoluřešitel – prameny k dějinám řemesel a živností v českých zemích v období raného novověku) – participace na společném projektu historických oborů FF UK financovaném MŠMT; MSM: J13/98:112100004

 

1999–2000: Výzkum renesančních domů s dvoranami v Jihlavě (spoluřešitelka; hlavní řešitelka ing. arch. Milena Hauserová); MKČR: PK 99P04 PP041

 

1998–1999: Klíč k novověké paleografii;GAUK: 290/98

 

1994–1996: Technologické recepty českých alchymistů 16. století („Alchymie česká“ Bavora Rodovského z Hustiřan, rkp. KNM, sign. I G 12); GAUK

 

 

Výběrová bibliografie

Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka, Scriptorium, Praha 2001, 193 s. ISBN 80-86197-33-6

 

Kol. autorů pod red. Ivana Šťovíčka, Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Přípravy vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie. Archivní správa MV ČR, Praha 2002, 117 s. (s. 50–57, 62–64). ISBN 80-86466-00-0

 

Ledečské dominanty. Hrad. (spoluautoři Martin Ebel – Ladislav Svoboda), Město Ledeč nad Sázavou 2002, 121 s. (s. 7–34). ISBN 80-238-8491-3

 

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 (spoluautoři Michal Řezníček – Klára Woitschová – Jiří Woitsch), Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2007, 136 s. + 42 mapových příloh. ISBN 978-80-85010-94-7

 

Kol. autorů, Jihlava. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, 877 s. (Mezi husitstvím a luteránstvím 1436–1526, s. 183–217; 723–729). ISBN 978-80-7106-551-7

 

Edice:

Zápisná kniha pražských stavitelů 1639–1903. Edice. Fontes Historiae Artium IV, Praha 1996, 93 s. ISBN 80-902279-1-0

 

Soupis židovských rodin v Čechách 1793 – edice. Sv. I.–V. Státní ústřední archiv, Praha 2002: ISBN 80-85475-91-X; 2003: ISBN 80-85475-96-0 + ISBN 80-86712-03-6; 2004: ISBN 80-86712-12-5; 2005: ISBN 80-86712-21-4

 

Libri civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722, Albis international, Ústí nad Labem 2005 (spoluautoři Helena Hasilová, Jaroslav Panáček a Petr Gajdošík) 377 s. (s. 47–75; 93–292) ISBN 80-7044-620-X

 

Libri civitatis II. Rejstřík stavby děkanského kostela v Mostě 1517–1519, Ústí nad Labem 2006 (spoluautoři Helena Hasilová, Martin Myšička) ISBN 80-7044-621-8

 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 VI/1– Praha 1792, Praha 1794, Národní archiv, Praha 2006, 379 s. ISBN 80-86712-34-6

 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 VI/2 – generální rejstříky, Národní archiv, Praha 2006, ISBN 80-86712-35-4

 

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 – I. Národní archiv, Praha 2008, 395 s. ISBN 978-80-86712-53-6

 

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 – II. Národní archiv, Praha 2010, 410 s. ISBN 978-80-86712-78-9

 

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Generální rejstříky. Národní archiv, Praha 2010, 98 s. ISBN 978-80-86712-86-4

 

Učební texty:

Paleografická čítanka (spoluautoři Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar), Nakladatelství Karolinum, Praha 2000. ISBN 80-246-0049-8; 22006; 32014, 522 s.; ISBN 978-80-246-2344-3

 

Klíč k novověké paleografii / Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit, Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, 242 s. ISBN978-80-246-2507-2

 

Ostatní:

Alchymie česká Bavora Rodovského z Hustiřan. (Obsahově kodikologický rozbor rukopisu KNM sg. I G 22). In: AUC – philosophica et historica 2/1995. Z pomocných věd historických 12. UK Praha 1995, s. 111–131.

Založení a činnost nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském v 18. století a pohled do nemocnice milosrdných bratří na Starém Městě pražském. Paginae historiae 12, 2004, s. 74–94. ISBN 80-86712-17-6; ISSN 1211-9768

 

Nemocnice milosrdných bratří v Praze Na Františku a nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském. Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, Katowice 2004, s. 207–216. ISBN 83-86053-53-4

 

Die Entstehung der ersten Krankenhäuser. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und der Elisabethinerinen. In: Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge im Mittelalter und Früher Neuzeit (edd. Scheutz, M., Sommerlechner, A., Weigl, H., Weiß, A. S.) Oldenbourg Verlag im Veritas Bildungsverlag, Wien, Wien – München 2008, s. 403–408. ISBN 978-3-486-58566-7

 

Úroveň diagnostiky v 17. až 19. století na základě protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných bratří a alžbětinek. Dějiny věd a techniky 41, 3/2008, s. 185–198. ISSN 0300-4414

 

Edition der Prager Visitationsprotokolle des Theresianischen Katasters vom Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009. Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen (edd. Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki), Towarzystwo naukowe w Toruniu, Toruň 2010, s. 77–97. ISBN 978-83-61487-70-8

historické vědy MSM 0021620827 ano

Die Entstehung der ersten Krankenhäuser. Die Diskussion um die Reform des Prager Spitals der Barmherzigen Brüder. In: Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 5 (edd. Scheutz, M., Sommerlechner, A., Weigl, H., Weiß, A. S.) Oldenbourg Verlag im Veritas Bildungsverlag, Wien, Wien – München 2010, s. 625-635. ISBN 978-3-205-78489-0 (Böhlau Verlag) ISBN 978-3-486-59228-3 (Oldenbourg)

 

Der Protomedikus Thaddäus Bayer und sein Vorschlag zur Erneuerung des Spitals der Barmherzigen Brüder in Prag von 1786. In: Quellen zur europäischen Spitalgeschichte im Mittelalter und früher Neuzeit. Wien – München 2010, s. 625–635.

 

Rekatolizace Chebu a Chebska se zřetelem k soupisům obyvatelstva podle víry. In: Sborník archivních prací, roč. 63, 2/2013, s. 383–420. ISSN 0036-5246

 

Census Lists of Jewish Families in Bohemia, 1723/1724–1811. In: Judaica Bohemiae XLVIII-1, Jewish Museum in Prague 2013, s. 79–91.

 

Kaspar Maria Graf von Sternberg und seine Reisetagebücher. In: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013. Neuere Editionen der sogenannten „Ego-Dokumente“ und andere Projekte in den Editionswissenschaften (edd. Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki, Krzystof Kopiński), Towarzystwo naukowe w Toruniu, Toruň 2015, s. 89–106. ISBN 978-83-65127-00-6

 

 

Musterschreibbüchlein des Egerer Bürgers und Rechenmeisters Ulrich Lempp vom Jahr 1599. Analyse und Edition. In: Piśmieność pragmatyczna – edytorstwo źródel historycznych – archiwistyka, Toruń 2015, s. 561-584. ISBN 978-83-65127-04-4

 

  1. Militärische (Josephinische) Landesaufnahme der böhmischen Länder 1764–1768 und militärisch-topographische Gebietsbeschreibung. Möglichkeiten und Grenzen der Editionsverarbeitung (s Evou Chodějovskou). In: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild (edd. Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki, Krzystof Kopiński), Towarzystwo naukowe w Toruniu, Toruň 2016, s. 195–221. ISBN 978-83-65127-09-9

 

Vorbereitung einer Edition einer alchemistischen Handschrift des Bavor Rodovský von Hustířany aus dem 16. Jahrhundert. Probleme einer interdisziplinär ausgerichteten Quelle. In: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017. Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen. (edd. Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki, Krzystof Kopiński), Towarzystwo naukowe w Toruniu, Toruň 2017, s. 229–247. ISBN 978-83-231-3916-4

 

Die böhmischen Exulanten aus Zinnwald. Ein Beitrag zur Gründung von Neu-Georgenfeld in Sachsen. In: Neues Archiv für sächsische Geschichte 89, 2018, v tisku. ISSN 0944-8195

 

Das Familiantengesetz und die jüdische Bevölkerung in den böhmischen Ländern. In: Schätze der Welt aus landeshistorischer Perspektive. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Wüst, St. Ottilien 2018, s. 747–755. ISBN 978-3-8306-7890-8

Úvod > Ivana Ebelová