Ústav/katedra

Studijní obor archivnictví a pomocné vědy historické je stejně jako obor veřejná správa a spisová služba součástí studijního programu historické vědy. Samotné pomocné vědy historické patří k tradičním oborům vyučovaným na Filozofické fakultě Karlovy univerzity od počátku kritického studia historických věd.

Samostatná katedra pomocných věd historických byla, podobně jako na ostatních univerzitách habsburské monarchie zřízena v rámci reformy vysokoškolského studia v roce 1784. Fungovala do roku 1824, kdy byla výuka PVH přerušena. Od jejího obnovení v roce 1871 jsou PVH vyučovány na univerzitě průběžně. Osobnostmi profesorů, kteří vyučovali PVH a od roku 1875 byli představiteli obnovené katedry (především Josef Emler, později Václav Vojtíšek), byla již od poslední čtvrtiny 19. století zajištěna úzká vazba katedry na archivy. Specializovaná výuka archivnictví byla od roku 1919 realizována na samostatné Státní archivní škole, která však byla personálně úzce spojena s oborem PVH na pražské univerzitě (profesor PVH na univerzitě Gustav Friedrich byl současně ředitelem Archivní školy). V roce 1948 byl na filozofických fakultách československých univerzit zřízen obor archivnictví a pomocné vědy historické, o dva roky později ukončila činnost Státní archivní škola, čímž přešla výuka archivnictví na FF UK, kde ji zpočátku zajišťoval seminář, od 1. září 1964 ji zajišťuje katedra pomocných věd historických a archivního studia. Studium tohoto oboru se vyvíjí podle potřeb archivní praxe a podle požadavků historické vědy. Je proto zaměřeno na jedné straně na archivní teorii a moderní metody zpracovávání archivních fondů včetně elektronických dokumentů, na druhé straně na odbornou vědeckou práci v oblasti PVH a ediční práci v celém rozsahu historie od počátků písemné kultury ve střední Evropě v 10. století do současnosti.

Na výuce studentů oboru Archivnictví a PVH, stejně jak oboru Veřejná správa a spisová služba spolupracují vedle učitelů katedry, kteří zajišťují výuku většiny předmětů, také učitelé historických, jazykovědných a dalších pracovišť FF UK (Ústav českých dějin, Ústav světových dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav pro rannou dobu dějinnou, Ústav řeckých a latinských studií, Jazykové centrum, Ústav filozofie a religionistiky) a externisté, především archiváři, kteří vyučují praktické předměty archivnictví (Národní archiv; Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR), a odborníci z AV ČR (Historický ústav, Ústav dějin umění). Kvalitu studia oboru dokládají ocenění studentských prací na různé úrovni (především Česká hlava za magisterskou práci, cena Jana Palacha a Šustova cena udělené Markétě Růčkové a první místo v soutěži studentských prací s archivní a pomocně-vědnou tématikou, které získal Pavel Holub, další ocenění studentů byla udělena v rámci SVOČ).

Vedle specializované výuky archivnictví a pomocných věd historických jako samostatného oboru zajišťuje katedra PVHAS rovněž výuku pomocných věd historických podle potřeb jednotlivých historicky orientovaných oborů na fakultě (především historie, hudební věda).

Úvod > Ústav/katedra