Konference

Pracovníci katedry  PVHAS se pravidelně podílejí na organizaci a obsahové náplni vědeckých konferencí  v ČR i v zahraničí. V rámci úkolu Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny řešeného v rámci výzkumného záměru uspořádala katedra mezinárodní konferenci Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2006. Z konferencí, při jejichž organizaci členové katedry pravidelně spolupracují je  nutno uvést konference v řadě Světci a jejich kult ve středověku (hlavní pořadatel Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK), Korunní země v dějinách českého státu (hlavní pořadatel Ústav českých dějin FF UK), Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih (společně s FF UJEP Ústí nad Labem a AhlM Prahy) a mezioborová setkání k dějinám 19. století v Plzni. Vedle toho členové katedry každoročně vystupují s referáty na četných domácích a zahraničních konferencích.

Úvod > Konference