Profilové projekty

Výzkum uvedené tématiky probíhá hlavně v rámci tématického úkolu Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny spadajícího pod výzkumný záměr České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. Hlavní okruhy studia pragmatických písemnosti tvoří vývoj písma ve středověku a v novověku, okruh státní správy, církevní správa v pozdním středověku, písemnosti městského prostředí, právní postavení židovského obyvatelstva v českých zemích v 16.–18. století, řemesla a živnosti v českých zemích, historická kultura českých zemí ve středověku, pragmatická stránka písemností jako historických pramenů. V rámci téhož výzkumného záměru je na katedře řešen také projekt Geografický horizont českého člověka v raném novověku. Členové katedry se částí své vědecké kapacity podílejí také na úkolech řešených na jiných historických pracovištích FF UK.

Se zaměřením katedry souvisejí i další projekty, řešené na katedře v rámci grantů, zvláště Operační program Praha – adaptabilita. “Modernizace a rozšíření studijních programů v rámci oboru archivnictví a pomocné vědy historické“ zaměřený především na zpracování studijních podkladů k jednotlivým PVH, k přípravě nového studijního programu Veřejná správa a spisová služba; Libri civitatis (nositelem grantu je FF UJEP, spoluřešitel FF UK), jehož cílem je evidence a zpřístupnění městských knih do roku 1620, Regionální edice jako základ výzkumu písma, který je zaměřen především k otázkám paleografie, Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548–1783, zaměřený na analýzu a kritickou edici významných právních pramenů, projekt Radices Silesiae – Silesiacae Radices zaměřený na studium paměti a geneze společenských vazeb a identity Slezska (partneři: Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historyczny, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas; Historische Kommission für Schlesien, aj.). Z dalších významných projektů se členové katedry podíleli a podílejí na řešení republikových a mezinárodních projektů (GAČR, Ministerstvo zahraničních věcí, dvoustranná spolupráce zemí EU, Volkswagen Stiftung, apod.) z oblasti správních dějin středověku a raného novověku (Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel – za FFUK garantuje Ústav českých dějin), církevních dějin a písemností ve středověku (Päpstlich geprägte Integrationsprozesse in Ost- und Westeuropa (11.-13. Jh.) – Universale Einheit oder vereinheitlichte Vielfalt?), raně novověkých právních dějin (Práva městská Království Českého) a hospodářských dějin (Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1939-1945, Arizace a germanizace cenných papírů jako instrument k potlačení židovského a českého elementu  ve velkopodnikatelském hospodářství Protektorátu Čechy a Morava a Sudetoněmecké župy, Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945),  Češi a Slovinci v moderní době, Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880-1960).

Úvod > Profilové projekty