Milada Sekyrková

Vzdělání

1988 – 1991 CSc. Historický ústav ČSAV, interní aspirantura, československé dějiny

1988 PhDr. Filozofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

1984 – 1988 Filozofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, ukončeno státními zkouškami

1984 – 1988 Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

 

Zaměstnání

2015 – dosud: Katedra Pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha

2010 – dosud: Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

2000–2005: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště UK a AV ČR

2000–2010: Archiv Národního technického muzea v Praze

1991–2000: Archiv ČVUT

1988–1991: Ústav československých a světových dějin ČSAV, oddělení dějin přírodních věd a techniky, interní aspirant

 

Zahraniční pobyty a stáže

2006 Archiv TU Mnichov

2004 Knihovna Haute École en Sciences Sociales Paříž

1993 Vídeň stipendium Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

1992 Krems a. d. Donau: kurz „Historisch-Sozialwissenschaftliche Familienforschung“

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

Vědecká rady Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (od 2010 dosud)

Místopředsedkyně Společnosti pro dějiny vědy a techniky a předsedkyně Českého národního komitétu pro dějiny vědy a techniky

Scientific Board of the European Society for the History of Science (2010-2014)

Council of the International Union of History and Philosophy of Science and Technology//Division of History of Science and Technology (od 2017) – Executive Committee (Treasurer)

redakční rada časopisu Dějiny vědy a techniky (ERIH+)

Česká archivní společnost

Sdružení historiků České republiky

 

Vyznamenání, mimořádná ocenění:

členka-korespondentka Mezinárodní akademie pro dějiny vědy (International Academy of the History of Science)

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky:

2019:

Tel Aviv: /s Ivana Ebelová/ biennal conference of the Commission on Women and Gender Studies of the Division of History of Science and Technology of the IUHPST referát „Wars and Female Doctors (Gender in Medical Education and Practice around WWI and WWII)“

 

Athény: conference of the International Academy of the History of Science s referátem „Nations for themselves or knowledge across the monarchy? Universities of the Habsburg Monarchy before the WWI.”  12. – 15. 9.

 

2018:

 

Londýn: 8th International conference of the European Society for the History of Science, 14. – 17. 9. 2018: Spolupořadatelka /spolu s Adéla Jůnová Macková z AV ČR a Michal Kokowski z Polish Academy of Sciences Krakow/ sympozia „Continuity and Discontinuity of University Education and Research Activities of Central European Scholars during World War II” s referátem “Life Unity and Work Disunity of Czechoslovak Historian Otakar Odložilík during WWII

 

Berlin: workshop Future Challenges in the History of Science, 8. – 9. 3. 2018, referát Beginnings of the Women’s Higher Education in the Habsburg Monarchy

 

2017:

Rio de Janeiro: 25th International Congress of the IUHPST/DHST, 23. – 29. 7. 2017, spolupořadatelka sympozia /s D. L. Opitzem, DePaul University Chicago, USA/ „Family, Science, Technology, and Medicine: Gender in Local and Global Perspective“, referát Social Strategies of Scientists´ Families in Central Europe in the 19th Century

Vídeň: Gemeinsame Frühjahrstagung der österreichischen, tschechischen und deutschen Wissenschaftsarchive, 19. – 21. 4. 2017: referát na „Veränderungen in der Benutzung von Archivbeständen im Lichte der Qualifizierungsarbeiten der Studierenden des Archivwesens an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag, 1990 – 2015“

Pécs: University and Universality. 650. Anniversary of the University in Pécs, referát „Parallelen und Unterschide in der Geschichte der Universitäten in Pécs und Prag“

Brandýs nad Labem: 13. – 15. 10. 2017: „Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915). Život a dílo vědce“ a spisovatele s referátem „Arcivévoda Ludvík Salvátor a pražská univerzita“

2016:

Praha (spolupořadatelka celé konference): 7th International conference of the European Society for the History of Science, 13. – 16. 9. 2016, chairwoman a spolupořadatelka sympozia „Entering University: Out From the Shadow of Men and Into the Light of Lecture Halls“, v rámci Women and Gender Studies of the Division of History of Science and Technology of the IUHPST

2015:

Praha (spolupořadatelka celé konference): „Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge“, biennální konference Commission on Women and Gender Studies of the Division of History of Science and Technology of the IUHPST, spolupořadatelka panelu: „Entering University: Out From the Shadow of Men and Into the Light of Lecture Halls“ s referátem

Paříž: workshop „Challenge for Czech History of Science after 1989: Leaving East? Welcome West?“, referát „Reflecting on the fragmentation of the field of the history of science and technology. Perspectives from Europe“, v rámci bienální konference Scientific Board and Council of the ESHS

2014

Lisabon: 6th  International Conference of the European Society for History of Sciences,  spolupořadatelka a chairwoman sympozia „Provincial” Universities, Science and Scholarship in the Habsburg Monarchy – Regional Education Centres or Periphery of State Education?“, referát „Absolute Loyalty or the Calm before the Storm? Some Events at the Prague University in the First Half of the 19th Century“

2013:

Manchester: 24th Congres of the IUHPST/DHST, referát „´Drop Me a Line´ or Twilight of  Scientific Correspondence?“

Vídeň: Lieben Symposium na téma „Wissenschaft, Technik, Industrie und das Militär in der Habsburgermonarchie im 1. Weltkrieg“, referát „Prager Universitäten und böhmische Industrie im Laufe des Ersten Weltkrieges“

Innsbruck: „Für Geist und Licht! … das Dunkel schwand.“ Die Thun-Hohensteinschen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung  – Nachwirkung“, referát: „Die Thun’schen Reformen an der Prager Universität“

Florencie: bienální konference Scientific Board and Council of the ESHS s tématem „Cooperation among European History of Science(s) Societies and Research Centers“, referáty „History of Science and Technology in the Czech Republic (earlier in Czechoslovakia)“ a „Society for the History of Sciences and Technology of the Czech Republic“

2012

Athény: 5th International Conference of the ESHS, 2 referáty: „A Comparative Study of Lives of First Female University Graduates in Prague” a “Slavonians between Non-Slavonians (Infancy of the School of Slavonic and East European Studies in London)“

2011

Paříž: bienální konference Scientific Board and Council of the ESHS, referát „Family Background of Professor T. G. Masaryk (In the Light of Correspondence and Recollections of His Daughter Alice and Wife Charlotte)”

2010

Barcelona: 4th International Conference of the ESHS, referát „The Role of Cavalier Tours in Circulation of Technologies and Technical Methods“

Gent: European Social Science History Conference 2010, referát  „Contribution to the Institutionalisation of the Czechoslovak Social History in the Interwar Period and Assessment of the Impact of the Communist Takeover in 1948 on Its Subsequent Development“

 

2009

Budapešť: 23th Congres of the IUHPST/DHST, referát „Reflections on the History of Industry in the Czech Lands in the Archive of the National Technical Museum in Prague /Difficulties and Priorities of the Work with Narrative Sources/”

 

Granty, projekty

PRVOUK P 21 Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

PROGRES Q21  Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

PROGRES Q9 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

2016 Visegrad Funds – Are Archivists Historians? (za SDVT)

2015 Visegrad Funds – Gendering Science. Women and Men Producing Knowledge (za SDVT)

2005 – 2008 spolupráce na grantu ÚDU AV ČR Praha – Mnichov

2003/4 Grant GAČR „Paměti a vzpomínky jako historický pramen“

1997 spolupráce na projektu Sozialgeschichte der Habsburgermonarchie /prof. Urbanitsch/

 

 

Výběrová bibliografie

Knihy, edice

1.      Minerva 1890-1936: kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii. (ed.). Praha Karolinum 2016. 402 s.

2.      (ed.) Eva Lisá, Karel hrabě Chotek. Nejvyšší purkrabí Království českého, Praha NTM 2008, Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 18, 116 s.

3.      (ed.) Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 10, Praha NTM, 391 + IV s. (+ Úvod, s. 3 – 9)

4.      7. 9. 1836. Ferdinand V. Poslední pražská korunovace. Praha Havran 2004. 189 s. (Dny, které tvořily české dějiny. 10.)

5.      (ed.), Odložilík, Otakar, Deníky z let 1924 – 1948, I-II, 1924 – 1939, 1939 – 1948, Praha 2002, Práce z dějin vědy, sv. 5, vyd. Výzkumné centrum pro dějiny vědy,

 

Články, kapitoly v monografiích, studie

 

1.      Císařský dekret z 6. srpna 1755. In: AUC-HUCP 58, č. 1, 2018, s. 279-284.

2.      Veränderungen in der Benutzung von Archivbeständen im Lichte der Qualifizierungsarbeiten der Studierenden des Archivwesens an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, 1990-2015. In: Blecher, Jens, Happ, Sabine, Mikoletzky, Juliane (Hg.), Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und Archivare Geschichte?, Leipzig 2018, s. 175 – 181.

3.      Příklady ediční práce v mezinárodním kontextu. In: Sborník archivních prací 68, č. 2, 2018, s. 326-339.

4.      Z výuky pomocným vědám historickým a archivnictví v Praze. In: Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví 2018 s. 15-30.

5.      Die Thun´schen Reformen an der Prager Universität. In: Christof Aichner, Brigitte Mazohl (Hg.) Die Thun-Hohenstein´schen Universitätsreformen 1849 – 1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkunegen. Böhlau 2017, s. 179 – 197.

6.      School of Slavonic and East European Studies, London: T. G. Masaryk a jeho následovníci. In: T. G. Masaryk a Slované /T. G. Masaryk and the Slavs / Praha: Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR 2013, s. 117-131.

7.      Studenti protestantského vyznání na české FF UK-F v Praze v období let 1882-1919. In: Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století / Červený Kostelec 2012, s. 285-309.

8.      K sebereflexi pracujících žen na přelomu 19. a 20. století. In: Historická demografie 34, č. 1, 2010, s. 30-44.

9.      Metternich kontra Chotek?. In: Metternich & jeho doba. In: Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009, s. 59-71.

10.  Ferdinand V. In: Čeští králové, Praha Paseka 2008 s. 519-529.

11.  Rozdělení polytechniky: precedens pro univerzitu?. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918/ Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg monarchy, 1867-1918. Sborník z konference Praha, 18. – 19. listopadu 2002. Praha 2003 s. 231-240.

12.  Vzájemná korespondence Václava Novotného, Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka. In: Sborník archivních prací 51, č. 1, (2001,) s. 85-274

13.  K počátkům Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech. In: Dějiny věd a techniky 23, č. 4, 1990, s. 212-220.

14.  Život a dílo archiváře a historika Jaroslava Prokeše. In: Sborník archivních prací 39, č. 2, 1989, s. 395-465.

Úvod > Milada Sekyrková