Prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

Prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

Odborné zaměření:

 • dějiny raného novověku (kulturní, náboženské, sociální, hospodářské), dějiny historiografie
 • pomocné vědy historické (zejména kodikologie, diplomatika, chronologie, paleografie aj.), ego-dokumenty, ediční zpřístupnění historických pramenů

 

Vzdělání:

2023                Univerzita Karlova, Pomocné vědy historické, prof.

2005                Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České dějiny, doc.

1989–1995      externí aspirantura, Filozofická fakulta UK, Starší české dějiny, CSc.

1986                PhDr.

1983–1984      pomocná vědecká síla v Ústředním archivu ČSAV

1982–1986      obor Archivnictví (a pomocné vědy historické), Filozofická fakulta UK

 

Zaměstnání:

2024 –             Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta – Katedra pomocných věd historických a archivního studia (od 1. 2. 2024): profesorka

2006 –             Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta – Ústav archivnictví a pomocných věd historických (od 1. 4. 2006): profesorka (od 18. 5. 2023), ředitelka ústavu (od 1. 4. 2006); garantka Bc. (2005–2022), Mgr. (od 2007) a Ph.D. (od 2013) studia

2003–2006      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Historický ústav: odborná asistentka, docentka (od 1. 7. 2005)

2001–2004      Národní muzeum – Knihovna NM – Oddělení rukopisů a starých tisků: kurátor-vědecký pracovník, vedoucí oddělení

1986–2001      Národní muzeum – Historické muzeum – Archiv Národního muzea: kurátor-vědecký pracovník, zástupce vedoucího archivu

 

Zahraniční pobyty a stáže:

2014                Wolfenbüttel (SRN), Herzog August Bibliothek, seminář se studenty a badatelské stipendium (Dorothee Wilms Stipendium)

2013, 2014      Řím (Itálie), Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana a Archivum Generale Ordinis Praedicatorum Roma – stipendium Českého historického ústavu v Římě

2012, 2013      Wolfenbüttel (SRN), Herzog August Bibliothek, badatelské stipendium (Dorothee Wilms Stipendium)

2012, 2013      Gotha (SRN) Forschungszentrum Gotha für kultur- und sozialwissenshaftliche Studien, badatelské stipendium (Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung)

2009, 2010      Wolfenbüttel (SRN), Herzog August Bibliothek, badatelské stipendium (Andrew W. Mellon Stipendium)

2006                Leipzig (SRN), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, hostující vědecká pracovnice (účast na projektu „Konfessionalisierung“)

2005                Erfurt, Gotha (SRN), Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha, badatelské stipendium (Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung)

2004                Weimar (SRN), Herzogin Anna Amalia Bibliothek, badatelské stipendium (Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen)

2003                Leipzig (SRN), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, hostující vědecká pracovnice

2002                Cedar Rapids (USA), National Czech and Slovak Museum and Library

1999                Wolfenbüttel (SRN), Herzog August Bibliothek, badatelské stipendium

1998                Vídeň (Rakousko), Österreichisches Süd- und Südost-Europa Institut (a Österreichische Nationalbibliothek), stipendium a současně příprava výstavy v ÖNB ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR

1998                Cedar Rapids (USA), National Czech and Slovak Museum and Library

1996                Wolfenbüttel (SRN), Herzog August Bibliothek, badatelské stipendium

1995                Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zaklad Historii Kultury Materialnej, studijní pobyt

1994                Berlín (SRN), Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin (SRN), studijní pobyt

 

Krátkodobé badatelské pobyty v rámci grantů apod.:

2006–2023      Österreischische Nationalbibliothek a Österreichisches Staatsarchiv Wien, British Library London, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, HAB Wolfenbüttel, Universitätsbibliothek Basel a Historisches Museum der Stadt Basel, Bayerische Staatsbibliothek München, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek a Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Riksarkivet a Kungliga Bibliotek Stockholm, Uppsala universitetsbibliotek, Latvijas nacionális arhívs a Latvias Nacionálá Bibliotéka Riga, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt a Archiv und Bibliothek der Kirchenprovinz Sachsen Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Wernigerode, Deutsche Bücherei Leipzig, Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Stadtarchiv Schwäbisch Hall

 

Učitelské pobyty

2009–2015      Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika Toruń

Historisches Seminar der Eberhard Karls Universität Tübingen

Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

 

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách (domácích i zahraničních)

 • International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor – členka za ČR (od 2014)
 • Vědecká archivní rada ministra vnitra ČR (2004, 2008–2022, od 2023)
 • Vědecká rada Ústavu dějin UK a Archivu UK (od 2016)
 • Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2006)
 • Etická komise JU (od 2016)
 • Akademický senát Jihočeské univerzity (2007–2011)
 • Vědecká rada Jihočeské univerzity (2006–2011)
 • Český národní komitét historiků (od 2011)
 • Česká archivní společnost – členka výboru (1996–2021), pokladní (2002–2008), předsedkyně (2008–2014)
 • Sdružení historiků České republiky – členka výboru (od 1999), tajemnice (jednatelka) (2002–2008, 2015–2022), místopředsedkyně (2008–2015 a od 2022)
 • Česká společnost pro výzkum 18. století – členka výboru (od 2005), pokladní (2005–2009)
 • Hodnotitelská komise Ministerstva kultury pro program VISK6 – digitalizace (2003–2006, 2006 předsedkyně; 2010–2012)
 • Pracovní skupina Akreditační komise MŠMT pro historii (2006–2016)
 • Akviziční a metodická komise archivu AV ČR, v. v. i. (2008–2018)
 • Hodnoticí panel Grantové agentury ČR (2009–2011, 2013–2017)
 • Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu
 • Hodnotitelka výstupů pro RVVI

 

Oborové rady doktorského studia:

 • Oborová rada oboru Církevní a obecné dějiny Katolické teologické fakulty UK (od 2018)
 • Oborová rada doktorského studia Katedry PVH a archivnictví FF UHK (od 2014)
 • Oborová rada doktorského studia Historického ústavu FF JU (2010–2020)
 • Oborová rada  doktorského studia Katedry PVH a AS  FF UK (od 2010)
 • Oborová rada doktorského studia Ústavu archivnictví a PVH FF JU – předsedkyně (od 2013)

 

Redakční rady:

 • Redakční rada časopisu „Studia Archiwalne“ (vyd. Archiwum Państwowe w Lublinie) (od 2018)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Cornova (od 2010)
 • Redakční rada Supplement Jihočeského sborníku historického (od 2009)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Documenta Pragensia (od 2008)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Práce z dějin Akademie věd (od 2008)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Studie o rukopisech (od 2007)

 

Ocenění:

 • Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2017 za knihu Konvertita a exulant Jiří Holík (2018)
 • Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za původní práci za rok 2016 za knihu Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království (2017)
 • Medaile ministra vnitra „Za zásluhy o české archivnictví“ (2014)

 

Granty – výběr (GA ČR):

 • „Basilejská univerzita a české země“ (1460–1630), GA ČR č. GA21-00227S (prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.) – spoluřešitelka (2021–2023)
 • „Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století“, GA ČR č. P10/17-25845S (doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.) – spoluřešitelka (2017–2019)
 • „Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost“, GA ČR č. 15-03346S (prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.) – spoluřešitelka (2015–2017)
 • „Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789–1850, GA ČR č. 14-26999S (doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.) – spoluřešitelka (2014–2016)
 • „Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku“, GA ČR č. P405/12/0554 – řešitelka (2012–2014)
 • „Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století“, GA ČR č. 409/06/1063 (prof. PhDr.  Milena Lenderová, CSc.) – spoluřešitelka (2006–2008)
 • „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, GA ČR č. 409/05/2078 (Mgr. Milan Vojáček, Ph.D.) – spoluřešitelka (2005–2007)
 • „Průvodce po fondech a sbírkách Archivu NM“, GA ČR č. 404/97/0404 (doc. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.) – spoluřešitelka (1996–1997)
 • „Soupis památníků z let 1550–1700 v archivech a knihovnách České republiky“, GA ČR č. 404/95/0218 (PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.) – spoluřešitelka (1995–1997)

 

Výběrová bibliografie:

Monografie, edice pramenů:

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 427 s. ISBN 978-80-7422-677-9; Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 703 s. ISBN 978-80-7422-792-9

Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v raném novověku. / Der Konvertit und Exulant Georg Holik. Ein Beitrag zur Geschichte des Exils und zur Konversionsproblematik in der Frühen Neuzeit. Pelhřimov, Nová tiskárna, 2016. 668 s. ISBN 978-80-7415-135-4

Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2016. 536 s. Velké postavy českých dějin, sv. 20. ISBN 978-80-7429-527-0; 2. vyd. Praha, Vyšehrad 2022. ISBN 978-80-7601-705-4

Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku. České Budějovice – Pelhřimov: Nová tiskárna, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7415-089-0

Bílek, Jan – Kokešová, Helena – Quagliattová, Vlasta – Ryantová, Marie, edd. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, 340 s. ISBN 978-80-86495-82-8

Památníky, aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice: Historický ústav, 2007. 564 s. Monographia historica, sv. 8. ISBN 978-80-7040-976-3

Berní rula 34 – Kladsko. Praha: Národní archiv 2007, 230 s. ISBN 80-86712-43-5

Chalupa, Aleš – Čechura, Jaroslav – Ryantová, Marie, edd. Berní rula 8–9. Kraj Boleslavský. Praha: Státní ústřední archiv, 2001, 444 s. ISBN 80-85475-79-0

 

Editorská a redakční činnost:

Ryantová, Marie, ed. Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2020, 144 s. ISBN 978-80-7394-843-6

Ryantová, Marie – Uhlíková, Kristina – Formánek, Jakub – Císařová, Jitka, edd. Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov: Nová tiskárna 2017. ISBN 978-80-7415-167-5

Ryantová, Marie a kol. Českoslovenští prezidenti. Praha – Litomyšl: Paseka, 2016, 339 s. ISBN 978-80-7432-500-7

Ryantová, Marie, ed. Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.-16. 3. 2012 České Budějovice. (Archivní časopis – supplementum ročníku 64, 2014) Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV v Tiskárně Ministerstva vnitra s.p.o., 2014, 247 s. ISBN 978-80-86466-96-5, ISSN 0004-0398

Ryantová, Marie, ed. Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích. Praha: Česká archivní společnost, 2012, 222 s. ISBN 978-80-904688-5-6

Ryantová, Marie, a kol. Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí/ Ausgewählte Probleme von Geschichte Böhmens und Sachsens und ihre Quellen in den Archiven beider Länder. Praha: Česká archivní společnost ve spolupráci s Landesverband Sachsen, 2011, 279 s. ISBN 978-80-904688-2-5

Ryantová, Marie – Vorel, Petr, edd. Čeští králové. Praha – Litomyšl: Paseka, 2008, 583 s. 978-80-7185-940-6

Josef Pekař, Kniha o Kosti I, II, III. Praha: Elka Press, 1998, 368 s. ISBN 80-902353-3-6 (příprava vydání – včetně vlastní edice 3. dílu)

 

Spoluautorství kolektivních děl:

Novotný, Miroslav et al. Die Diözese Budweis in den Jahren 1851–1907. Das Aschenputtel unter den Diözesen II. Berlin, Peter Lang Verlag 2021, 310 s. (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte 37). ISBN 978-3-631-81120-0

Novotný, Miroslav – Svoboda, Rudolf – Martínková, Lenka – Veber, Tomáš – Ryantová, Marie. Die Diözese Budweis in den Jahren 1785–1850. Das Aschenputtel unter den Diözesen. Berlin, Peter Lang Verlag 2018, 248 s. (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte 30). ISBN 978-3-631-71583-7

Ryantová, Marie – Uhlíková, Kristina – Formánek, Jakub – Císařová, Jitka, edd. Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov: Nová tiskárna 2017. ISBN 978-80-7415-167-5

Bůžek, Václav a kol. Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 101–119, 298–356, 521–534, 614–643 (s M. Gažim a M. Novotným). ISBN 978-80-7422-062-3

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard, edd. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009 (podíl na kapitolách IV, V, VI). ISBN 978-80-7106-988-1

Chalupa, Aleš – Čechura, Jaroslav – Běličová, Milena – Ryantová, Marie. Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1998, 362 s. ISBN 80-901916-7-3

 

Kapitoly v monografiích:

Mincovní patent Karla z Lichtenštejna z 20. července 1624. In: Milena Lenderová – Vítězslav Prchal (eds.), Aquila fecit. Kolegové, žáci a přátelé k životnímu jubileu Petra Vorla. Pardubice 2023, s. 111–124, 453, 496. ISBN 978-80-7560-480-4

„Štěstí jest vrtkavé a nestálé, míjí rychle a nenadále.“ Vyobrazení Fortuny (Štěstěny) v raně novověkých památnících. In: Libri boni semper amici fidi erunt… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Milady Svobodové. Praha 2023, s. 69–81. ISBN 978-80-7050-780-3

Epitaf Viléma z Janovic v Tübingen. In: Epigraphica & Sepulcralia 13 (Georgio Roháček sexagenario oblata), Praha 2022, s. 205–218. ISBN 978-80-88283-74-4. ISSN 2336-3363

Křty „tureckých“ dívek a židovských chlapců v Českých Budějovicích v 17. a 18. století. In: Kateřina Bobková-Valentová – Jiří M. Havlík – Zdeněk Hojda (edd.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. Praha 2022, s. 80–94. ISBN 978-80-246-5039-5

Šifrovaná korespondence posledního Rožmberka Petra Voka. Příspěvek k historické kryptografii. In: Hojda, Zdeněk – Kahuda, Jan – Kokošková, Zdeňka, edd. Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu. Praha 2021, s. 376–387, 459, 489. ISBN 978-80-7422-789-9, 978-80-7469-107-2, 978-80-7671-003-0

Vesnice Hrachov na vysokochlumeckém panství v první polovině 17. století. In: John, Jan – Korený, Rastislav – Ryantová, Marie. Poklad z Hrachova. České Budějovice 2020, s. 6–11. ISBN 978-80-7394-856-6, 978-80-86869-29-2, 978-80-88148-47-0, 978-80-88358-01-5

Památníky raného novověku a jejich vztah k soudobým tiskům: „Emblemata“ Theodora de Bry a jeho synů a jejich využití pro památníkové účely. In: Hradilová, Marta – Jelínková, Andrea – Veselá, Lenka, edd. Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha 2020, s. 265–286. ISBN 978-80-200-3128-0, 978-80-88304-25-8, 978-80-86675-33-6

Josef Kalousek a psací stroj. In: Císařová-Smítková, Alena, ed. S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové. Praha 2020, s. 211–217. ISBN 978-80-7050-727-8

Der Dominikaner und Konvertit Georg Holik. Opfer, Zeuge oder Verursacher konfessioneller Gewalt? In: Bahlcke, Joachim – Bobková-Valentová, Kateřina – Mikulec, Jiří, edd. Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha – Stuttgart: Historický ústav AV ČR – Universität Stuttgart 2017, s. 229–241. ISBN 978-80-7286-305-1

Česká stopa v Kuronsku – exulant Jiří Holík a jeho kontakty v letech 1683 až 1685. In: Jiránek, Tomáš – Rýdl, Karel – Vorel, Petr, edd. Gender History – to přece není nic pro feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové při příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, s. 83–96. ISBN 978-80-7560-088-2

Zločin a trest dominikána Christophora Dietla v letech 1656 až 1660 – příklad dění v řeholní instituci a svědectví o něm v konfesijně rozděleném světě. In: Jordánková, Hana, ed. Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno – Ústí nad Labem – Opava: Statutární město Brno – Archiv města Brna – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Zemský archiv v Opavě, 2016, s. 354–370, 673–674. ISBN 978-80-86736-49-5, 978-80-7561-023-2, 978-80-87632-38-3

Jak „spoplet beránek den“ aneb Vratislav z Pernštejna jako první rytíř Řádu Zlatého rouna z českých zemí. In: Kopička, Petr, ed. Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Litoměřice – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Scriptorium, 2016, s. 67–80. ISBN 978-80-904381-5-6, 978-80-88013-22-8

Nová úvaha o rožmberském mauzoleu v Českém Krumlově. In: Roháček, Jiří, ed. Epigraphica & Sepulcralia VII. Forum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum 2016, s. 97–112. ISBN 978-80-86890-95-1, ISSN 2336-3363

Jan Cyaneus a jeho báseň ke svatbě Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna. In: Baďurová, Anežka – Boldan, Kamil – Jelínková, Andrea – Vaculínová, Marta, edd. Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna Akademie věd ČR 2014, s. 213–226. ISBN 978-80-86675-27-5

The standard of living and culture of the clergy in the Prague diocese, c. 1700–1730. In: Broad, John – Schuurman, Anton, edd. Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Sixteenth to the Nineteenth Century. Turnhout: Brepols 2014 (Rural History in Europe 10), s. 117–138. ISBN 978-2-503-54516-5

Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der Familienherrschaft der Herren von Lobkowicz im 17. Jahrhundert (Vysoký Chlumec/Hochchlumetz in Mittelböhmen). In: Asch, Ronald G. – Bůžek, Václav – Trugenberger, Volker, edd. Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850. Stuttgart: W. Kohlhammer 2013, s. 171–187. ISBN 978-3-17-023030-9

Bartoloměj Desiderius z Lobkovic a jeho náhrobní kámen v Tridentu. In: Ebelová, Ivana – Pešek, Jiří – Sekyrka, Tomáš – Vlnas, Vít, edd. Mezi uměním a kulturou. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 62–76. ISBN 978-807422-269-6

Tisky Blažeje Jičínského a Jana Chmelovce k sňatku Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna v Dobřenského sbírce. In: Adamaitis, Zuzana – Paličková, Tereza, edd. Manu propria… Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. Praha: Národní Knihovna České Republiky 2012, s. 139–154. ISBN 978-80-7050-614-1

Emblematické knihy a obrazová vydání děl klasické literatury ve druhé polovině 16. století – oblíbená alternativa klasické knihy a její vztah k rukopisným památníkům. In: Radimská, Jitka, ed. Jazyk a řeč knihy. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. (Opera romanica 11) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2009, s. 405–426. ISBN 978-80-7394-202-1

Rom in frühneuzeitlichen Stammbüchern. In: Bobková-Valentová, Kateřina – Doležalová, Eva – Chodějovská, Eva – Hojda, Zdeněk – Svatoš, Martin, edd. Roma – Praga, Praha – Řím. Bolletino dell‘ Istituto Storico Ceco di Roma – supplemento 1 (Sborník prof. Hledíkové k 70. narozeninám). Praha: Scriptorium 2008, s. 289 – 302. ISBN 978-80-87271-14-8, ISSN 1214-9438

Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci. In: Stuchlá, Pavla, ed. Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech 2008, s. 95–108. ISBN 80-254-1611-2

Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války. In: Čornejová, Ivana – Kuchařová, Hedvika – Valentová, Kateřina, edd. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Scriptorium 2008, s. 319–333. ISBN 978-80-86197-39-5

Antonín Podlaha a automobil. In: Blümlová, Dagmar – Rauchová, Jitka, edd. Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století (Historia culturae XIV, Studia 9) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov 2008, s. 182–203. ISBN 978-80-7394-068-3, ISBN 978-80-86559-92-6

Čtenář. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel, edd. Člověk českého raného novověku. Praha: Argo 2007, s. 398–432. ISBN 978-80-7203-694-3

Konfessionelle und Konfessionsübergreifende Netzwerke in Stammbüchern der frühen Neuzeit. In: Deventer, Jörg, ed. Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. (Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, Heft 2: Vorträge und Studien) Leipzig: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, S. 314–331. ISBN 3-933142-11-3

Smrt v raně novověkých památnících. In: Radimská, Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. „Vita morsque et librorum historia“. (Opera romanica 9) České Budějovice: Jihočeská univerzita 2006, s. 89–108. ISBN 80-7040-846-4

Vztah Zdeňka Vojtěcha Popela a Polyxeny z Lobkovic ke kostelu Panny Marie Sněžné a františkánům. In: Hlaváček, Petr – Beneš, Petr Regalát, edd. Historia Franciscana II. Sborník textů. Kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604) Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005, s. 123–132. ISBN 88-7195-016-5

Urbáře panství Vysoký Chlumec z první poloviny 17. století. In: Pánek, Jaroslav, ed. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha: Historický ústav AV ČR 2004, s. 371–386. ISBN 80-7286-064-X

Knihovna sedlčanského děkana Ondřeje Diviše z počátku 17. století. In: Radimská, Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Čtenář a jeho knihovna. (Opera romanica 4) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2003, s. 197–214. ISBN 80-7040-661-5

Válečné škody na panství Vysoký Chlumec v roce 1619. In: Koldinská, Marie – Velková, Alice, edd. Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. Maurovi. Praha: Libri 2003, s. 299–309. ISBN 80-7277-223-6

Polyxena z Lobkovic. In: Lenderová, Milena a kol. Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha: Nakladatelství Karolinum 2002, s. 67–103. ISBN 80-246-0375-6

Turecký papír v památnících. In: Hrdina, Jan – Doležalová, Eva – Kahuda, Jan, edd. Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. Praha: Scriptorium 2002, s. 21–38. ISBN 80-86197-26-3

Vzdělanostní úroveň raně novověkých šlechtičen ve světle štambuchů. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno: Masarykova univerzita 2001, s. 187–193. ISBN 80-210-2743-6

Těžké časy urozeného a statečného rytíře Bořka Mateřovského z Mateřova, exulanta v městě Pirně. In: Hrubá, Michaela, ed. Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. (usp. M. Hrubá) Ústí nad Labem: Albis international 2001, s. 249–257. ISBN 80-86067-57-2

Knihovny světských duchovních arcidiecéze pražské na konci 17. a na počátku 18. století. In: Radimská, Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. (Opera romanica 1) České Budějovice: Jihočeská univerzita 2000, s. 239–254. ISBN 80-7040-473-6

Ladislav II. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu. In: Vorel, Petr, ed. Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie. (Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29.-30. 9. 1997) Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích 1999, s. 185–204. ISBN 80-86046-34-1

Normativní vymezení procesu vyřizování pozůstalosti světských duchovních a písemností s ním spojených v 17. a první třetině 18. století. In: Hlaváček, Ivan – Hrdina, Jan, edd. Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 421–430. ISBN 80-86197-00-X

Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1694–1730). In: Bůžek, Václav, ed. Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750). (Opera historica 5) České Budějovice: Jihočeská univerzita 1996, s. 617–637. ISBN 80-7040-188-5

K problematice kladského farního kléru v období vrcholící rekatolizace. In: Kladský sborník 1. (Dissertationes historicae – Supplementum) Hradec Králové: Pedagogická fakulta VŠP v Hradci Králové 1996, s. 97–119. ISSN 1212-1223 (Se Z. Kokoškovou)

Czech History in the Early Modern Period. In: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague. Winston-Salem: Old Salem 1996, s. 46–53. ISBN 1-879704-02-1

Polyxena z Lobkovic a její hospodářská činnost. In: Vorel, Petr, ed. Pernštejnové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8.-9. 9. 1993 v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích a Historický klub – pobočka Pardubice 1995, s. 105–114. ISBN nemá

Po stopách vzniku Knihy o Kosti a jejího třetího dílu. In: Navrátil, Ivo, ed. Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.-9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách. (Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 1). Bystrá nad Jizerou: Státní okresní archiv Semily 1994, s. 119–138. ISBN 80-901284-2-4

Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru v druhé polovině 17. a v prvních desetiletích 18. století. In: Hledíková, Zdeňka – Polc, Jaroslav V., edd. Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi. Praha: Zvon 1994, s. 150–163 (resumé s. 369–370). ISBN 80-7113-091-5 (Se Z. Kokoškovou)

Nejstarší urbář panství Vysoký Chlumec z roku 1604. In: Hojda, Zdeněk – Pešek, Jiří – Zilynská, Blanka, edd. Seminář a jeho hosté. Sborník k šedesátým narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, CSc. Praha: Filosofická fakulta UK 1992, s. 227–236. ISBN 80-901489-0-5

 

Studie v odborných periodikách:

Ženy v pozadí, či jako aktivní hospodářky? Podíl šlechtičen na hospodaření a správě raně novověkého velkostatku. In: Theatrum historiae 32 (Hospodářské dějiny raného novověku na 12. sjezdu českých historiků I), 2023, s. 31–48. ISSN 1802-2502

Účty lobkovického panství Vysoký Chlumec ze 17. a počátku 18. století. In: Archivní časopis 73, 2023, č. 1, s. 42–56. ISSN 0004-0398

Die Reisen des böhmischen Adeligen Johann Reichart von Štampach nach Konstantinopel (1591–1592) und Moskau (1593). Zum Aussagewert frühneuzeitlicher Stammbücher als Reise- und Erinnerungsdokument und Sammlerobjekt. In: MIÖG 130/2, 2022, s. 215–229. ISSN 0073-8484

Basilejské kontakty pobělohorského exulanta Jana Maconia ve světle jeho památníku. In: Studie o rukopisech LI, 2021/2, s. 5–39. ISSN 0585-5691

The Road to Freedom? The Conversion of Members of Religious Orders to Protestantism. In: Historica Olomucensia, Sborník prací historických 62, 2022, s. 94–106. ISSN 1803-9561

Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy. In: Paginae historiae. Sborník Národního archivu 29/1, 2021: Doména diletantství? Sté výročí státní archivní školy, s. 155–170. ISSN 1211-9768

Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich zpřístupnění. In: Sborník archivních prací LXVIII, 2018, č. 1, s. 70–84. ISSN 0036-5246

Exulant Jiří Holík a jeho kontakty s lékaři v německých zemích a Pobaltí. In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis LVIII/1, 2018, s. 97–106. ISSN 0323-0562

Raně novověká revokační kázání konvertitů k protestantismu. In: Český časopis historický 113, 2015, č. 3, s. 669–713. ISSN 0862-6111

Konfesijní násilí v raně novověkých revokačních kázáních. In: Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 77–89. ISSN 0231-7494

„Ti Sedlčanští, kteří tak v své urputnosti zůstávají…“ Město Sedlčany a jeho obyvatelé v centru lobkovické konfesionalizace. In: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století – Documenta Pragensia XXXIII, Praha 2014, s. 207–221. ISBN 978-80-88013-24-2, ISSN 0231-7443

Za splněním křesťanské povinnosti do Konstantinopole: Jan Rejchart Štampach ze Štampachu a jeho památník jako mimořádný doklad z mimořádné cesty. In: Fidlerová, Alena A. – Holý, Martin – Šedivá Koldinská, Marie, edd. Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. Historie – Otázky – Problémy 6, 2014/2, s. 155–168. ISSN 1804-1132

Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610. In: Studie o rukopisech XLIV, 2014, s. 201–270. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-87782-32-3

Jazyková otázka v církevní správě pražské arcidiecéze kolem roku 1700. In: Folia Historica Bohemica 27, 2012, č. 1, s. 135–154. ISSN 0231-7494

La recatholisation de la seigneurie de la familie Lobkowicz à Vysoký Chlumec en Bohême centrale après la Montagne blanche. In: XVIIe siècle, No 250, Janvier – Mars 2011, 63e année, no1, s. 117–133. ISSN 0012-4273

Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften. In: Acta Comeniana 25 (XLIX), 2011, s. 199–219. ISBN 978-80-7007-373-5

Nejstarší zpovědní seznamy panství Vysoký Chlumec. In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis L, 1, 2011, s. 147–168. ISSN 0323-0562

Frühneuzeitliche Stammbücher als Mittel individueller Selbstdarstellung. In: Frühneuzeit-Info 18, 2007, S. 91–108. ISSN 0940-4007

Památník pomořanského vévody Filipa II. z let 1612–1618. In: Studia Rudolphina 7, 2007, s. 168–174. ISBN 80-86890-16-3

Recepce gregoriánského kalendáře ve světle památníkových záznamů. In: Šouša, Jiří – Ebelová, Ivana, edd. Inter laurum et olivam. Z pomocných věd historických XVI. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Praha 2007, s. 153–163. ISSN 0567-8293

Památníky raného novověku jako prostředek individuální sebeprezentace. In: Český časopis historický 104, 2006, č. 1, s. 47–80. ISSN 0862-6111

Lobkovické panství Vysoký Chlumec za třicetileté války a po ní. In: Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) 42 (112), 3/2004, s. 136–144. ISSN 0027-5255

Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu. In: Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003-2004, s. 407–411. ISBN 80-7050-466-8

Tomáš Garrigue Masaryk ve fondech Archivu Národního muzea. In: Masarykův sborník XI-XII, 1999–2003, s. 474–523. ISBN 80-86495-21-3, 80-86142-14-0

Ochrana před morem v Rakousku (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), Bavorsku, Sasku a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1620–1720. In: Documenta Pragensia XX, 2002, s. 313–327. ISSN 0231-7443, ISBN 80-86197-40-9

Taneční pořádky. In: Kuděj 2000/2, s. 40–56. ISSN 1211-8109

„Hrady a zámky“ Friedricha Bernaua – konkurence Sedláčkovým „Hradům“? In: Dějiny a současnost 20, 2000, č. 6, s. 22–26. ISSN 0418-5129

Krádeže v kostelích Vltavského a Podbrdského kraje za třicetileté války. In: Hlaváček, Ivan – Ebelová, Ivana, edd. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc. Z pomocných věd historických XIV. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5/1996. Praha: Karolinum 1999, s. 221–229. ISBN 80-7184-861-1, ISSN 0567-8293

Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1573 a její prameny. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia) LII, 1998, č. 1-4, Praha 1998, s. 1–50. ISSN 0036-5335 (S J. Čechurou)

Z historie domů U žáby na Starém Městě pražském. In: Documenta Pragensia XV, 1997, s. 25–41. ISBN 80-902151-8-1, ISSN 0231-7443

Tulipán – módní květina 17. století. In: Dějiny a současnost 17, 1997, č. 4, s. 36–38. ISSN 0418-5129

Projekt purkrabího Václava Zatočila na zvýšení výnosů lobkovického panství Vysoký Chlumec z roku 1646. In: Časopis Národního muzea – řada A, 163, 1994, č. 1-2, s. 8–22. ISSN 0139-9543

Majetkové poměry jihočeského světského kléru v období vrcholící rekatolizace. In: Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 108–121. ISBN 80-900155-5-7

K velikosti džberu na Vysokochlumecku. Metrologický příspěvek. In: Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 209–212. ISBN 80-900155-5-7

Příspěvek k poznání struktury jihočeského světského kléru v období vrcholící rekatolizace. In: Jihočeský sborník historický 57, 1988, č. 2, s. 61–74. ISSN 0323-004X

Sociálně majetkové poměry duchovních správců pražských magistrátních far v letech 1671 až 1747. In: Documenta Pragensia IX/2, 1991, s. 519–534. ISSN 0231-7443 (Se Z. Kokoškovou)

Knihy v pozůstalostech pražských duchovních v první třetině 18. století. In: Časopis Národního muzea – řada A, 156, 1987, č. 1-2, s. 52–68. ISSN 0139-9543

Úvod > Prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.