Přijímací zkoušky NMgr. programu Archivnictví a pomocné vědy historické

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

Forma zkoušky: ústní

Obsah zkoušky:

1. prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů)

2. němčina nebo latina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní typologické charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů)

3. základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů)

 

Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny nebo latiny, základní znalost paleografie a orientaci v jednotlivých pomocných vědách historických, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled.

Další požadavky ke zkoušce:

bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

Úvod > Přijímací zkoušky NMgr. programu Archivnictví a pomocné vědy historické