Publikační činnost

Publikační projekty a jejich anotace

Členové katedry  PVHAS se především snaží zpracovat základní monografie a příručky reflektující současný stav výzkumu pomocných věd historických a dějin správy. Prozatím byly publikovány základní práce o historické chronologii (M. Bláhová) a středověké paleografii (H. Pátková), průběžně jsou zpracovávány monografie o české diplomatice (garanti: M. Bláhová, H. Pátková, I. Ebelová, J. Šouša) a o novověké paleografii (garant: I. Ebelová). K nejvýznamnějším publikačním projektům katedry dále patří ediční řady Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (Z. Hledíková), zpřístupňující základní prameny k českým církevním, politickým a kulturním dějinám uloženým ve Vatikánském archivu, Liber vetustissimus Antiquae civitatis Pragensis (H. Pátková), který představuje vědeckou edici nejstarší dochované městské knihy v Čechách a na Moravě,

Soupisy židovských rodin a židovských familiantů v Čechách v 18. století (I. Ebelová, K. Woitschová, publikovány soupisy z roku 1783 a 1793), které zpřístupňují důležitý pramen k dějinám Židů v Čechách a na jehož zpracování  se významně podílejí také studenti oboru (dosud publikováno osm dílů), dále Libri civitatis, zpřístupňující především pozdně středověké a raně novověké městské knihy (I. Ebelová), Fontes histoariae artium (Zdeněk Hojda) a připravovaná ediční řada Fontes rerum Bohemicarum aetatis novae (Zdeněk Hojda).

Členové katedry mají rovněž významný podíl na publikacích nakladatelství Lidové noviny, především na ediční řadě Dějiny českých, moravských a slezských měst (I. Ebelová), a na kolektivních monografiích CMS Přemyslovci. Budování českého státu (M. Bláhová) a Lucemburkové (M. Bláhová, I. Hlaváček), na ediční řadě Velké dějiny zemí Koruny české (M. Bláhová) a Knižnice Dějin a současnosti (Zdeněk Hojda) Dále spolupracují na edičním projektu Národního zemědělského muzea a Národního archivu Čeští agrární historici a zemědělsko-lesničtí archiváři (J. Šouša) a na projektu Vývoj české ústavnosti 1618-1918 (s Ústavem právních dějin UK PrF Praha). Rovněž se podílejí na zpracování domácích, a hlavně zahraničních encyklopedií, jako Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich (Jan Thorbecker Verlag; M. Bláhová, I. Hlaváček, Z. Hledíková), Encyclopaedia of  the Medieval Chronicle (nakladatelství Brill; M. Bláhová), Lexikon der Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448 (nakladatelství Duncler et Humblot; Z. Hledíková), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, (nakladatelství Herder, Z. Hledíková), Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich – Deutschsprachige Länder (nakladatelství Schnell und Steiner; Z. Hledíková); Biografický slovník českých zemí (nakladatelství Libri; M. Bláhová, Z. Hledíková, I. Ebelová).

Nejdůležitější výstupy

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, edd. H. Pátková, Z. Hojda, Praha 2006. Kolektivní práce reflektuje základní problematiku řečenou na katedře, podává definici a současný stav bádání o pragmatických písemnostech a informuje o jejich jednotlivých okruzích a typech od středověku do současnosti.

Hana Pátková, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008. Zpracování vývoje písma ve středověkých Čechách.

Zdeňka Hledíková, Jan Dobeš, Jan Janák, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005. Monografické zpracování dějin státní a církevní správy České republiky a jejích historických předchůdců od historických počátků do současnosti.

Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha 2008. Práce pojednává o významné osobnosti českých církevních dějin 14. století.

Hana Pátková, Album scripturae medii aevi posterioris 1–10. Scriptorium. Praha – Dolní Břežany 2002–2009. Jde o projekt specializovaného atlasu, mapujícího vývoj písma městských knih v pozdně středověkých Čechách.

Zdeňka Hledíková, Svět české středověké církve. Praha 2010. Kniha představuje soubor statí k církevním dějinám, jež se soustřeďují na formy a obsah působení duchovenstva v české pozdně středověké společnosti.

Ivana Ebelová, a  Helena Hasilová, Jaroslav Panáček, Petr Gajdošík, Libri civitatis – Nejstarší městská kniha České Lípy 1461–1722, Ústí nad Labem 2005. Edice důležitého historického a filologického pramene.

Soupis židovských rodin v Čechách 1793, I–VI, Praha 2002–2008. Edice důležitého pramene k dějinám Židů v českých zemí.

Soupis židovských familiantů v Čechách 1783, I–II, Praha 2008, 2010.

Mlada Holá, Kancelář vratislavského hejtmanství za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Supplementum Sborníku archivních prací 1, 2011 (v tisku). Práce představuje významný příspěvek k poznání české správy vedlejších zemí ve středověku.

Klára Woitschová, „…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, Pelhřimov 2011. Prosopograficky zaměřená práce je důležitým příspěvkem k fungování jedné z hlavních správních institucí raně novověkého českého státu.

Jan Dobeš, Národní shromáždění v letech 1945-1948 (disertace připravená pro tisk). Autor sleduje vývoj ústřední instituce československého státu v letech zásadních politických a společenských změn.

Úvod > Publikační činnost